UV-index action plan : Version 2019

UV-index action plan : Version 2019

Go to abstract

Samenvatting

Jaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hebben. Blootstelling aan UV-straling van zonlicht is daar de belangrijkste oorzaak van. Ook vergroot UV-straling de kans op staar in het oog.

Verstandig zongedrag kan het risico op schade door UV-straling verkleinen. Om verstandig zonnen te stimuleren is het Zonkrachtactieplan opgesteld. Het doel van het plan is dat betrokken partijen afspraken maken over een eenduidige communicatie over UV-blootstelling. Deze afspraken zullen eraan bijdragen dat mensen bewuster en verstandiger omgaan met UV-straling. Daarnaast kan het Zonkrachtplan de kennis over UV-straling en blootstelling vergroten door een gezamenlijke kennisagenda op te stellen. Hierin staan de kennisonderdelen benoemd en geprioriteerd waar extra onderzoek nodig is en waaraan in gezamenlijkheid kan worden gewerkt.

Het Zonkrachtactieplan is opgesteld door het RIVM en maatschappelijke partners die zich inspannen om huidkanker te voorkomen. Het ministerie van VWS heeft hiertoe opdracht gegeven, omdat het bezorgd is over de sterke toename van het aantal huidkankergevallen. Dit aantal is harder gestegen dan vanwege de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag was verwacht. Vermoedelijk komt het doordat mensen vaker en langer de huid aan UV-straling blootstellen. Door de klimaatverandering zal het aantal warme dagen toenemen. Daardoor zullen we in de toekomst vermoedelijk nog vaker buiten zijn en onze huid en ogen nog meer blootstellen aan de zon.

Abstract

Every year more than 50,000 new cases of skin cancer are diagnosed in the Netherlands. Exposure of the skin to solar UV-radiation is the primary cause of such cancers. UV-radiaton also contributes to the incidence of cataract of the eye.

Sensible sun protection habits can reduce the risk of damage from UV radiation. The UV-index action plan was established to promote such habits. The plan aims to ensure that the parties involved agree on clear and consistent communications with regard to UV exposure. These agreements will contribute to people being more aware and sensible about UV radiation. In addition, the UV-index action plan can increase knowledge of UV radiation and exposure by drafting a joint knowledge agenda. This agenda will identify and prioritize the topics where extra research is needed, also in collaboration with other parties.

The UV-index action plan was drawn up by the RIVM together with other partners involved in efforts to prevent skin cancer. The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned the plan due to its concern about the sharp increase of skin cancer incidence. This increase is only partly explained by the ageing of the Dutch population and the depletion of the ozone layer. The increase is most likely caused, in large part, by the fact that people expose their skin to UV radiation more frequently and for longer periods of time. Due to climate change, the number of warm days will increase, and as a result we will probably spend more time outdoors in the future and expose our skin and eyes even more to the sun.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
362 kb