Go to abstract

Samenvatting

Tussen 2006 en 2015 is de zoutinname bij volwassenen uit Doetinchem gelijk gebleven. Net als in 2006 en 2010 ligt deze in 2015 ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid van 6 gram per dag. Een te hoge zoutinname kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken, wat het risico vergroot op hart- en vaatziekten. De jodiuminname is tussen 2006 tot 2015 afgenomen met 37 procent bij mannen en 33 procent bij vrouwen, maar het risico op een tekort is klein. Bij jodium is het juist van belang dat mensen er voldoende van binnenkrijgen. Te weinig jodium kan leiden tot een slechtwerkende schildklier. De kaliuminname is tussen 2006 en 2015 gelijk gebleven en er is maar een klein risico op een tekort geconstateerd. Kalium is nodig voor regulering van de bloeddruk en vochtbalans. Het RIVM meet om de paar jaar bij volwassenen uit Doetinchem hoeveel zout, jodium en kalium zij dagelijks binnenkrijgen. Het onderzoek geeft een indicatie van de zout-, jodium- en kaliuminname van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor dit onderzoek hebben in 2015 289 personen uit Doetinchem tussen de 19 en 70 jaar 24 uur lang al hun urine verzameld. De helft van de onderzochte mannen had een zoutinname van meer dan 9,7 gram per dag, en zat daarmee meer dan 3,7 gram boven de aanbevolen maximale hoeveelheid. De helft van de onderzochte vrouwen had een zoutinname van meer dan 7,4 gram per dag. Wat jodium betreft had de helft van de onderzochte mannen een inname van meer dan 179 microgram per dag; bij de vrouwen was dat meer dan 153 microgram per dag. De helft van de onderzochte mannen had een kaliuminname van meer dan 3818 milligram per dag; bij vrouwen was dat meer dan 3255 milligram per dag. De zoutinname is afhankelijk van het voedingspatroon en het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen. Om de zoutinname uit bewerkte levensmiddelen in Nederland te verlagen zijn sinds 2006 allerlei initiatieven in gang gezet. Begin 2014 heeft de minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten met het bedrijfsleven. Vooralsnog hebben deze afspraken zich niet vertaald naar een aantoonbaar lagere zoutinname. Om ervoor te zorgen dat mensen voldoende jodium binnen krijgen, wordt jodium aan zout toegevoegd. Sinds 2008 is het jodiumgehalte verlaagd om het mogelijk te maken dat met jodium verrijkt zout aan meer producten kan worden toegevoegd, zonder dat mensen te veel jodium binnenkrijgen. In de praktijk lijkt het er niet op dat aan meer producten verrijkt zout wordt toegevoegd. Het monitoren van de zout- en jodiuminname blijft ook de komende jaren van belang om de voortgang van het beleid op de zout- en jodiuminname te evalueren.

Abstract

The salt intake among adults in Doetinchem remained unchanged between 2006 and 2015. Similar to 2006 and 2010, the salt intake exceeded the recommended maximum intake of 6 grams per day. A high salt intake is associated with high blood pressure and can lead to cardiovascular diseases. The iodine intake decreased between 2006 and 2015 with 37% in men and 33% in women. However, there is still a low indication of an inadequate intake. Iodine deficiency can lead to thyroid disorders. The potassium intake remained unchanged between 2006 and 2015 and there is a low indication of an inadequate intake. Potassium is essential to regulate blood pressure and fluid balance.

The RIVM regularly monitors salt, iodine and potassium intake among adults in Doetinchem. This research gives an indication of the salt, iodine and potassium intake of the Dutch population. The study is performed by order and for the account of the ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).

In 2015 289 subjects aged 19 to 70 years from Doetinchem collected their urine for 24 hours. Half of the participating men had a salt intake of more than 9.7 gram per day, which is 3.7 gram per day above the recommended maximum intake. Half of the participating women had a salt intake of more than 7.4 gram per day. Regarding iodine intake, half of the participating men had an intake of more than 179 microgram per day; half of the participating women had an intake of more than 153 microgram per day. Half of the participating men had a potassium intake of more than 3818 milligram per day; for women this intake was 3255 milligram per day.

Since 2006 various efforts have been initiated to reduce the sodium levels in processed foods. In 2014, the Minister of Health, Welfare and Sports signed the 'Agreement on Product Improvement' with the industry. Yet, this has not resulted in a lower salt intake. In order to have an adequate iodine intake in the Netherlands, iodized salt is used. In 2008, the level of iodine in iodized salt was reduced so that iodized salt could be added to a wider range of food products. However, in practice, it seems that the use of iodized was not extended. Monitoring salt and iodine intake remains important in the coming years to monitor and evaluate the effect of salt and iodine policies.

Resterend

Grootte
0MB