Wat en waarom

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals nanotechnologie of biotechnologie, kunnen helpen om de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op te lossen. Denk aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, de gezondheid verbeteren of alternatieven vinden voor het gebruik van aardolie. Deze technologieën kunnen bijdragen om de Sustainable Development Goals (SDG) te behalen die de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) heeft vastgesteld.

Innovaties gaan gepaard met nieuwe vragen. Natuurlijk over veiligheid en gezondheid, maar ook over economische en maatschappelijke gevolgen en ethiek. De maatschappelijke opgave is dus: hoe zorgt de maatschappij ervoor dat deze nieuwe technologieën op een verantwoorde manier worden ontwikkeld en ingebed? Hier ligt ook een taak voor de overheid. Het RIVM draagt daar aan bij door zowel over inhoudelijke kennis te beschikken als over een netwerk op het gebied van nieuwe technologie.

Hoe en met wie

Om goed te kunnen inspelen op allerlei nieuwe ontwikkelingen moet je weten wat er speelt. Het RIVM zit daarom dicht op de moderne wetenschap, heeft een goed zicht op recente ontwikkelingen op het gebied van beleid en de markt. Daarnaast onderhoudt het een netwerk met bijvoorbeeld wetenschappers, kennishouders, stakeholders, en beleidsmakers. Daardoor kunnen we tijdig signalen afgeven over bijvoorbeeld nieuwe risico’s. Ook wordt zo duidelijk waar nieuwe kennis nodig is. Waar nodig ontwikkelt het RIVM ook zelf kennis en methoden, bijvoorbeeld om bij innovaties in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te hebben voor zowel de kansen als de risico’s. Dan kan die innovatie zich verantwoord ontwikkelen.

De kennis en het netwerk maken van het RIVM een belangrijk adviseur voor de ministeries zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) en van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook is het RIVM internationaal een geziene speler, bijvoorbeeld bij agentschappen van de Europese Commissie, of werkgroepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)) of de Verenigde Naties (VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)).