Prof. dr. Leo Posthuma is expert op het gebied van milieurisico’s en duurzame ontwikkeling bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds 2016 is hij daarnaast bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Milieurisico’s bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Mens en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Het milieu levert ons vele diensten, en het is vitaal om hiermee slim om te gaan. Bescherming is vanouds een vitale aanpak. We willen wegblijven bij risico’s. Duurzame ontwikkeling schetst waar we heen willen en kunnen. Twee kanten van één medaille. Beiden kunnen worden gekoppeld via een oplossingsgericht beginsel. Het milieu kan een risico voor ons zijn, maar juist ook vele aangrijpingspunten bieden om die risico’s teniet te doen.

Leo Posthuma studeerde biologie aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. In 1987 haalde hij cum laude zijn doctoraaldiploma, met dierecologie, plantenecologie, fytopathologie en populatiegenetica als stage-vakken, en inclusief de 1e-graads bevoegdheid als docent. Aansluitend werkte hij zes maanden als adjunct-onderzoeker aan onderzoek naar lange-termijn effecten van stoffenmengsels op ecosystemen, met als doel na te gaan of er sprake is van overerfbare tolerantie-ontwikkeling. Dit onderzoek werd voortgezet in zijn promotie-onderzoek, waarop hij in 1992 promoveerde aan dezelfde universiteit.

Direct na zijn promotie kam Leo Posthuma bij het RIVM werken, bij achtereenvolgens het Laboratorium voor Ecotoxicologie (ECO), het Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling (LER), en het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)). Zijn werkgebied bestrijkt het identificeren en oplossen van complexe milieuproblemen, met als sleutelwoorden milieurisico’s, duurzame ontwikkeling en oplossingsgerichte beoordelingsmethodieken. Bij LER was hij hoofd van de afdeling Bodem.

Leo Posthuma is als expert en projectleider betrokken bij projecten die milieuproblemen aangaan van lokale tot mondiale schaal. Daarbij richt hij zich op strategische doelen, zoals het ontwikkelen van kennis, data en werkwijzen die breed kunnen worden toegepast. Maar ook op praktische problemen. Dit varieert van het oplossen van problemen bij het omgaan met licht verontreinigde milieucompartimenten tot aan het aandragen van een methodiek voor snelle beoordeling van risico’s en slim handelen bij milieurampen voor de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties).

Als expert en hoogleraar richt Leo Posthuma zich op het vertalen van milieurisico’s naar duurzame oplossingen.

Expertise

  • Bodem- en waterkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Risicobeoordeling
  • Duurzaamheid
  • Ecologie

Contact

E-mail: DMG-Secr@rivm.nl