Het leven is vol risico’s en gevaren. Het RIVM-speerpunt Integrale Risicobeoordeling brengt aard en omvang van deze risico’s in kaart en helpt de aanvaardbaarheid van risico’s te beoordelen. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Chief Science Officer: prof. dr. ir. Erik Lebret

Het leven is vol risico’s en gevaren. Infectieziekten, stoffen in onze voeding en in de lucht, straling en lawaai hebben risico’s voor onze gezondheid. Maar ook ons dieet, leefstijl, of werk. Toch zijn we nog nooit zo goed beschermd geweest tegen risico’s als nu. Maar we hebben niet alle risico’s onder controle. Door nieuwe technologie ontstaan ook weer nieuwe vragen over risico’s. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de risico’s van zendmasten of windturbines.

In het speerpunt Integrale Risicobeoordeling ontwikkelen en gebruiken we methodes om aard en omvang  aanvaardbaarheid van risico’s te helpen bepalen. Hoe verhouden verschillende risico’s zich tot elkaar? Hoe kunnen we de risico’s aanvaardbaar maken tegen zo min mogelijk kosten? Dat zijn de vragen waar beleidsmakers en de maatschappij voor staan. Wij brengen die in kaart en vergelijken de antwoorden, zodat beleidsmakers en belanghebbenden de aanvaardbaarheid van risico’s kunnen afwegen. Dat noemen we integrale risicobeoordeling. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Projecten

 • BelCEBES
  Beter leren van crises met wetenschappelijke evaluatiemethoden
  Het RIVM heeft een belangrijke rol in de crisisbestrijding op het gebied van chemische en nucleaire rampen en bij de uitbraak van infectieziekten. Met de zogenaamde ‘root cause analysis’ ontwikkelt het RIVM een nieuwe methode om de aanpak van de crisisbestrijding te evalueren.
   
 • iAMResistant
  Inventarisatie van resistentiegen reservoirs in de landbouwketen
  Antibioticaresistentie heeft zich ontpopt als een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de oorzaken kan liggen in de veehouderij. De samenhang tussen verschillende factoren wordt in kaart gebracht om risico’s beter te kunnen inschatten.
   
 • IRA-CDL
  Integrale risicobeoordeling van veranderingen in risicofactoren in de veehouderij
  De meeste nieuwe besmettelijke ziekten in mensen zijn tegenwoordig van dierlijke oorsprong (zoönosen) en gerelateerd aan menselijk handelen. Ontwikkelingen in de veehouderij kunnen ook invloed hebben op duurzaamheid, milieu en (voedsel-) veiligheid. Het RIVM ontwikkelt en toetst manieren om daar grip op te krijgen.
   
 • HERACLES
  Gezondheidseffecten van positieve en negatieve omgevingsfactoren
  Mensen worden in hun dagelijkse leven blootgesteld aan milieurisico's, zoals luchtverontreiniging en geluid. Maar ook aan omgevingsfactoren met een mogelijk positief effect op de gezondheid, zoals groen in de leefomgeving. HERACLES geeft inzicht in de gecombineerde effecten van verschillende omgevingsfactoren.
   
 • NC-ESURE
  Natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in stedelijk en landelijk gebied
  Milieubeleid is van oudsher gericht op bescherming en herstel van de milieukwaliteit. Dit hinderde economische activiteit, terwijl mogelijke synergie met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen werd verwaarloosd. Het RIVM zoekt naar balans in die complexe afwegingen.
   
 • SafeBBE
  Veilige en duurzame benaderingen voor een biobased economie
  Biobased stoffen, producten en processen bieden kansen voor economie en milieu, al zijn ze niet per definitie veiliger en duurzamer dan hun op fossiele brandstoffen gebaseerde tegenhangers. Het RIVM zoekt een nieuwe manier om veiligheid, duurzaamheid en sociale aspecten integraal af te wegen.
   
 • SEATS
  Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen op toxische stoffen in voedsel
  Vanuit brede RIVM-expertise wordt een manier ontwikkeld en getoetst voor een maatschappelijke kosten-baten analyse van  beleidsmaatregelen in de chemische voedselveiligheid.
   
 • TARGETS
  RIVM als betrouwbaar adviseur in risk governance van hormoonverstorende stoffen
  De afweging van risico’s van hormoonverstorende stoffen is een complex maatschappelijk probleem: een grote verscheidenheid aan bronnen en sterk uiteenlopende activiteiten waarbij deze stoffen vrijkomen. Het RIVM vergelijkt en evalueert regelgeving in verschillende Europese landen.
   
 • Kijk! Een gezonde wijk (WAtsAP-project)
  Ontwikkeling en implementatie van een participatieve buurtschouw-app
  Op verschillende niveaus in de samenleving werken diverse partijen samen aan een gezonde leefomgeving. Het RIVM kijkt of een participatieve buurtschouw-app ook burgers daarin een belangrijke rol kan geven.
   
 • MAKeSENSE
  Wegwijs met goedkope en eenvoudige milieusensoren
  Het RIVM verdiept zich in de mogelijkheden om tijdens noodsituaties via sensornetwerken de communicatie met de burgers en beleidsmakers te vergroten, en hulpdiensten sneller van data te voorzien.
   
 • Converge
  Convergentie in atmosferische verspreidingsmodellen
  Er zijn verschillende modellen om in te schatten hoe stoffen zich in de lucht verspreiden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het beoordelen van luchtkwaliteit en in de aanpak rond ongevallen. De vraag is hoe deze het beste kunnen worden ingezet.
   
 • 2GetThere
  Hoe komen we tot een commercieel verkrijgbare ammoniak DOAS
  Dit project richt zich op de ontwikkeling van een laaggeprijsd, maar hoogwaardig optisch instrument om ammoniak te meten. Dat is belangrijk om de uitstoot van ammoniak (wereldwijd) goed te kunnen meten.
   
 • “Ik heb nu last” App
  Met behulp van de “Ik heb last” App kunnen mensen aangeven wanneer ze last hebben van hun luchtwegen. Door koppeling van deze melding aan andere informatie krijgt de gebruiker een persoonlijke voorspelling, om activiteiten en medicijngebruik beter te plannen.
   
 • Snel, safe en simpel
  Een handheld infrarood spectrometer wordt voorzien van een specifieke stoffendatabase en ingezet om na een incident ter plekke, eenvoudig en snel, een voorselectie te maken van laboratoriummonsters die inspectiediensten aanleveren.
   
 • PS-DRINK
  Systematische identificatie nieuwe risico’s voor drinkwater
  Het RIVM-project PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) ontwikkelt een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden opgespoord en beoordeeld.
   
 • LANDMARK

  LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base
  Duurzaam beheerde agrarische bodem levert ecosysteemdiensten aan mens en milieu. In dit project worden 5 diensten ontrafeld zoals klimaatregulatie, voedselproductie, biodiversiteit, schoon grondwater en drinkwater voor de boer, burger en overheid. Dit draagt bij aan het natuurlijk kapitaal van Nederland.

 • IRAC
  Integration and innovation of ecological and human health Risk Assessment: Connecting concepts and cases
  Het project heeft als doel een flexibel en proefdiervriendelijk concept voor geïntegreerde risicobeoordeling te ontwikkelen, op basis van een verbeterd mechanistisch inzicht in de effecten van chemische stoffen.