Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie ( Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)) signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

Nieuwe bedreigingen worden gesignaleerd, onder andere vanuit de coördinerende taak in het signaleringsoverleg “zoönosen”. Hierin participeren  experts op het gebied van humane en veterinaire gezondheid van verschillende instellingen in Nederland, zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren, de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), Centraal Veterinair Instituut ( Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research)), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het RIVM. 
 
Bij de beoordeling van risico’s wordt een schatting gemaakt van ziektelast, wordt het relatieve belang van de verschillende verspreidingsroutes of bronnen geschat en worden eventuele interventiemogelijkheden geëvalueerd.
 
Het centrum ondersteunt de NVWA en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij hun toezichtstaken, met name op terrein van veilig voedsel en veilig water. In aanvulling op bestaande systemen elders in Nederland worden surveillancesystemen ontwikkeld in de niet-humane infectiebronnen die relevant zijn voor de volksgezondheid, zoals teken, wild en knaagdieren. Ook vervult het centrum een aantal nationale laboratoriumreferentietaken en één Europese op het terrein van de voedselveiligheid, voert de wettelijk verplichte monitoring uit van in Nederland geproduceerde schelpdieren en bemenst het responsteam “biologische calamiteiten” als onderdeel van de Milieu Ongevallen Dienst. De algehele coördinatie van deze dienst is belegd bij het Centrum Veiligheid (RIVM).
 
De kennis en informatie van het centrum worden ingezet voor ondersteuning van diverse ministeries ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat) en IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)), GGD’en en andere partners in de infectieziektebestrijding in Nederland, alsmede  van internationale gezondheidsorganisaties ( ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control), EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit), WHO World Health Organization (World Health Organization)) en de Europese Commissie.

Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie ( Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)) staat onder leiding van de heer A.W. (Arjen) van de Giessen.

Expertisevelden van Z&O

  • Voedselgerelateerde infecties (kwantitatieve risicobeoordeling, referentietaken detectie voedselpathogenen, levensmiddelenmicrobiologie)
  • Milieu-overdraagbare infecties (met name water- en luchtoverdraagbare infectieziekten, omgevingsmicrobiologie)
  • Laboratorium preparedness voor bioterroristische, hoogpathogene agentia
  • Zoönosen (infecties via vectoren zoals muggen en teken, infecties vanuit wild, infecties vanuit de veehouderij, inclusief veegerelateerde antimicrobiële resistentie)
  • Microbiologie

Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie staat onder leiding van dr. ir. A.W. (Arjen) van de Giessen.

 

Z&O

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)88 689 26 61

 E-mail

Z&O-Secretariaat-Inbox@rivm.nl