Samen Sterker in Zorg

De proeftuin 'Samen Sterker in Zorg' (SSiZ)  in de regio Alkmaar richt zich op alle patiënten van huisartsen ingeschreven bij de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK)(n= 280.000).  Samenwerking vindt voornamelijk plaats in gelegenheidscoalities, afhankelijk van het type zorg (bijv. tweedelijnszorg). Binnen SSiZ werken vertegenwoordigers samen van geboortezorg, GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)Geestelijke gezondheidszorg, laboratoria, thuiszorg,zorgroep, zorgverzekeraar, ziekenhuis, gemeente, en burger- en patiëntvertegenwoordiging .

De overkoepelende ambitie van SSiZ aan het begin van de proeftuin periode was gericht op relatief meer gezondheid, minder zorg, effectiever en efficiënter geleverd met een lagere zorgkostengroei en hogere patiënt tevredenheid in vergelijking met het gemiddelde van de vergelijkbare groep(en) verzekerden in de rest van Nederland.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  112 

Uitgelicht: Chronische zorg Diabetes en CVRM

Doel: Uitgangspunt is dat stabiele diabetespatiënten in de eerste lijn behandeld zullen worden en patiënten met complexere problematiek in de tweede lijn. Belangrijk onderdeel is de aanwezigheid van een specialistisch spreekuur in de eerste lijn (anderhalvelijnsspreekuur) sinds 2014. Huisartsen kunnen patiënten ter consultatie aanbieden bij het expertteam, dat bestaat uit kaderartsen en een verpleegkundige. Dit expertteam beoordeelt de verwijzing en geeft een behandeladvies, een verwijzing naar de tweede lijn, of verwijst de patient door naar het specialistisch spreekuur in de eerste lijn. Andere onderdelen binnen dit programma zijn dat verwijzingen en het voorschrijven volgens richtlijnen wordt gemonitord.

Bekostiging: Het project is bekostigd vanuit de reguliere keten-DBC Diagnose Behandeling Combinatie (Diagnose Behandeling Combinatie) diabetes en een ontract tussen de zorggroep en VGZ. Het specialistisch spreekuur in de eerste lijn gecontracteerd in de keten.

Resultaten: Er zijn verschillende positieve effecten gemeten op de gezondheid van patienten die ter consusltatie zijn aangeboden. Onder andere:

•             Bij patiënten met problemen met het reguleren van de diabetes daalt het gemiddelde HbA1c met 9% van 69,4 naar 63,1.

•             Bij de patiënten die voor nierfunctieverlies zijn geconsulteerd zien we een stabilisatie optreden.

•             De gemiddelde systolische bloeddruk van patiënten met mogelijk therapieresistente hypertensie daalde in de twee kwartalen erna met 9%.

•             Bij patiënten die voor een persisterend verhoogd LDL Lage Dichtheid Lipoproteïnen (Lage Dichtheid Lipoproteïnen) of problemen bij het gebruik van statine ter consultatie worden aangeboden daalt de gemiddelde LDL van 4.1 naar 3.3mmol/l. Een daling van 20%.

Vanuit voorschrijfmonitor van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is het gebied rond Alkmaar al enkele jaren nummer 2 van Nederland op het gebied van voorschrijven conform richtlijn bij CVRM en Diabetes. Postcodegebied IJmuiden – Egmond staat op nummer 6.

Volgens een overzicht in de verhouding eerste lijns DBC’s en tweede lijns DOT’s (met relevante diagnosecodes) over de jaren 2012-2015 is het aandeel tweedelijns diabetespatiënten (zowel type 1 als type 2) de afgelopen jaren gedaald met 25%, terwijl de totale diabetespopulatie in Noord-Kennemerland met bijna 10% is gegroeid.

Er is ook ingezet op doelmatig inzetten van laboratoriumdiagnostiek. Tussen 2014 en 2015 is het gemiddeld aantal HbA1c-bepalingen teruggelopen, bij gelijkblijvend aantal patiënten bij wie deze bepaling is afgenomen. Dit levert bij circa 10.200 diabetes (type 2) patiënten €37.500,- op jaarbasis op.

Het eerstelijns expertteam inclusief consultatie van de specialist bespaart ongeveer  € 40.100,-. op jaarbasis, uitgaande van 329 consultaties. (Bij vergelijking van de kosten van een consultatie binnen de eerste lijn (inclusief kosten specialist, kaderartsen en verpleegkundige) ten opzichte van de kosten van een licht ambulant traject in de tweede lijn).

Toekomstbeeld: De evaluatie, uitgevoerd door HONK Ketenzorg, is besproken met VGZ. Door het positieve oordeel van VGZ is de interventie nog steeds gecontracteerd (in 2018 en 2019).

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).