Op 8 februari en 23 mei vond respectievelijk de derde en vierde bijeenkomst van de landelijke regiegroep plaats. In februari stond de terugkoppeling onderlinge kruisbestuiving van de werkgroepen: Communicatie, Kennishiaten en Diagnostiek & Behandeling centraal. Hierbij is extra aandacht besteed aan prioritering van kennishiaten en knelpunten. Meerdere van de onderwerpen waren gedekt in een aanvraag aan ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) voor financiering van project om een breed consortium over scabiës op te zetten. Helaas is dit project niet toegekend.

In mei zijn de prioriteiten en acties voor de regiegroep en de werkgroepen voor het komende jaar vastgesteld. Er wordt  geïnventariseerd of het wenselijk is om scabiës te centraliseren. Daarnaast is er een subgroep opgericht die gaat onderzoeken of hygiëne maatregelen bij scabiës kunnen worden versimpelt en/of verminderd. Daarnaast is besproken: 

  • Samenwerking in de keten

Een terugkerend onderwerp is het vormgeven van de samenwerking in de keten. Wie heeft welke rol en bij welke knelpunten is regionale afstemming voor de bestrijding van scabiës nodig. De verschillende rollen in de keten worden voor een aantal situaties uitgewerkt en op het volgende overleg wordt het concept besproken. Het doel is hiervoor een raamwerk te ontwikkelen dat gebruikt kan worden bij het afstemmen om zo bij bepaalde uitbraken onduidelijkheid weg te nemen.

  • Scabiëspoli

Idealiter zit in elke studentenstad en/of grote stad een poli Eén van de vragen die is hoe een scabiëspoli gefinancierd kan worden. In het land zijn meerdere initiatieven voor schurft poli’s opgezet. Sommige starten net op en andere zijn om verschillende reden weer gestopt. In de komende periode worden de best practices en ervaringen verzameld middels een bijeenkomst.  Wie ervaring heeft wordt graag uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

  • Lijst kennishiaten

De werkgroep Kennishiaten heeft een lijst gemaakt met onderwerpen die door verschillende beroepsgroepen zijn aangedragen. Omdat het ZonMW consortium is afgewezen, worden deze kennishiaten niet allemaal gedekt (sommige al wel door de werkgroep diagnostiek en behandeling). De werkgroep gaat nog aan de slag met advies over prioritering in de kennishiaten en zal nieuwe kennis blijven verzamelen en delen.

  • Bijscholingen

Een lijst van beschikbare online E-learning is gemaakt, zowel voor de professional  als voor  het publiek. De E-learnings worden eerst nog  op kwaliteit beoordeeld en daarna gedeeld /gepubliceerd.