VAN NIEUWSBRIEF NAAR SIGNALERINGSBRIEF

Dit is de tweede signaleringsbrief van het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
'Signaleren' is een van de kerntaken van KIR-nano. Dit gaat verder dan het (willekeurig) plaatsten van wat nieuwtjes. De essentie van signaleren is het periodiek uitdragen van relevante nano-actualiteiten die bijdragen aan kennisopbouw en -deling.
KIR-nano is gericht op de potentiële risico's van nanotechnologie voor mens en milieu. Met deze signaleringsbrief geeft KIR-nano de overheid, professionals en andere geïnteresseerden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. U zult zien dat collega's in vele (inter)nationale kaders met vereende kracht werken aan de ontwikkeling van instrumenten voor een adequate risicoschatting en -beheersing van nanotechnologie. Dit varieert van het aanleveren van essentiële bouwstenen via onderzoek tot het maken van Europese wet- en regelgeving.

Belangrijk

Ontvangt u deze signaleringsbrief nog niet automatisch, maar heeft u wel belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de link 'aanmelden' in de linkerkolom van de signaleringsbrief. Aanmelden is ook mogelijk via de KIR-nano website link.

CONSUMENTENPRODUCTEN

Nanozilver van textiel naar zweet

Recent onderzoek toont aan dat nanozilver uit textiel vrijkomt in kunstmatig zweet. Zijn dit de eerste stappen om tot een schatting van de blootstelling van antibacterieel nanozilver in consumentenproducten te komen?
Lees meer

VOEDING


Naar een nano-label voor nieuwe voedingsmiddelen

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de Novel Food Regulation. De vorm en plaats van vermelding van nanomaterialen op het etiket is nog volop onderwerp van discussie. Welk nano-label krijgen we op onze producten?
Lees meer

 


MILIEU


 
Meer focus in onderzoek milieurisico's nanotechnologie

De Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) pleit voor meer coördinatie in het onderzoek naar de mogelijke milieurisico's van nanotechnologie. Tijdens de SETAC-Europe Meeting (Sevilla, 22-27 mei 2010) heeft de Nanotechnology Advisory Group afspraken gemaakt om uitwisseling van informatie te bevorderen.
Lees meer

Milieu-emissies nanozilver in kleding

Zilver wordt op grote schaal gebruikt in textiel als antibacterieel middel. Dit leidt niet alleen tot mogelijke blootstelling van de mens aan zilver (zie Consumentproducten), maar ook tot verspreiding van zilver in het milieu. In welke vorm het zilver door het wassen in het milieu terechtkomt, is nog onduidelijk. Onderzoek van de Zwitser Nowack en collega's levert belangrijke informatie op.
Lees meer

 


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN


 
Nano-module Stoffenmanager

De Stoffenmanager is een instrument voor het maken van risicobeoordelingen voor werknemers in Nederland. De eerste versie van de nano-module in de Stoffenmanager geeft alleen een kwalitatieve ranking van de risico's. Grenswaarden ontbreken immers nog voor nanomaterialen en er zijn ook nog nauwelijks blootstellingsgegevens.
Lees meer

Netwerk van nanobedrijven

Is er behoefte aan een netwerk van bedrijven die met nanomaterialen werken? TNO verkent nut en noodzaak.
Lees meer

Exposure scenarios vanuit EU Europese Unie (Europese Unie)-project Nanex

Doel van het Europese Nanex project is vast te stellen welke informatie ontbreekt voor het opstellen van 'exposure scenarios' voor de werknemer en consument. Waar moet het onderzoek zich de komende jaren op richten om deze hiaten op te vullen?
Lees meer

Nanodevice: op weg naar handzame meetapparatuur op de werkplek

Het is van groot belang om met eenvoudig te bedienen apparatuur nanodeeltjes op de werkplek te kunnen karakteriseren. Het EU-project Nanodevice tracht hiervoor innovatieve concepten en betrouwbare methoden te ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van apparatuur is er ook aandacht voor het testen van deze apparatuur onder werkplekomstandigheden en het ontwikkelen van meetstrategieën waarin deze apparatuur is opgenomen.
Lees meer

GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TOEPASSINGEN


 
EU project NanoMed Round Table rapporteert aan Brussel

De recent verschenen eindrapportage van NanoMed Round Table bevat heldere aanbevelingen voor de besluitvorming over nanomedische innovaties. Deelnemers uit dit project presenteerden hun bevindingen op 2 juni 2010 tijdens een symposium bij het Europees Parlement.
Lees meer

European Medicines Agency organiseert workshop Nanomedicine

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency)) organiseert in september 2010 een workshop over de stand van de wetenschap op het gebied van nanogeneesmiddelen.
Lees meer

Kamerleden in discussie over nanogeneeskunde

De notitie van het Rathenau Instituut over nanogeneeskunde in Nederland vormde de basis voor een werkbezoek van Kamerleden op 16 april 2010. Het verslag van het werkbezoek beschrijft de hierbij gevoerde discussies over de mogelijkheden van nanogeneeskunde, risico's en het maatschappelijke debat.
Lees meer

WET- EN REGELGEVING


 
Joint CASG Nano - ENPRA Workshop on Early Harvest of Research Results on Nanosafety

De bijeenkomst op 14 en 15 april 2010 in Ispra (Italië) richtte zich primair op het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende EU nano-onderzoeksprojecten, waaronder de verschillende REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) RIP-oNs.
Lees meer

ALGEMEEN


 
Standaardisatie definities nanotechnologie

Wat is nu precies een 'nanodeeltje', en wanneer noemen we iets een 'nanomateriaal'? Het basisdocument over nano-kernbegrippen, zoals vastgesteld op de 10e bijeenkomst van de ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) Technical Committee 229 "Nanotechnology" (Maastricht, mei 2010) vormt een belangrijke stap op weg naar eenduidigheid. Dit is slechts een van de vele ISO-activiteiten op nano-gebied.
Lees meer

EU ObservatoryNANO publiceert Factsheets 2009-2010

Voor elke technologiesector zet de EU ObservatoryNANO belangrijke strategische aandachtspunten op een rij:verwachte marktintroductie, impact, barrières en Europese concurrentiepositie. Verder is een statistische analyse van publicaties en patenten beschikbaar.
Lees meer