Deze KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano Signaleringsbrief weerspiegelt in alle facetten de dynamiek rond nanotechnologie.

REDACTIONEEL


Begin 2011 presenteerde de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie haar eindrapport 'Verantwoord verder met nanotechnologie'. Eén van de conclusies is dat Nederlandse burgers nog weinig weten van nanotechnologie. Eenmaal geïnformeerd geven zij echter een genuanceerd beeld over zowel kansen als risico's. Burgers verwachten geen 'worst case'-scenario's en niemand pleit voor het stoppen van de nanotechnologie-ontwikkeling. Goede informatie wordt belangrijker gevonden dan het vermijden van risico's. Hoe beter de informatievoorziening, des te meer vertrouwen burgers hebben. Burgers ervaren de risico's het grootst bij producten die 'dichter op het lijf' komen, zoals nano-toepassingen in cosmetica en voeding. Onderzoek en beleid pakken deze signalen op verschillende manieren op. Deze Signaleringsbrief schenkt ruim aandacht aan het thema 'Consument en Voeding'.

Belangrijk

Ontvangt u deze signaleringsbrief nog niet automatisch, maar heeft u wel belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano website link.


 
ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)


Amerikaanse arbo-blootstellingslimieten voor koolstofnanobuisjes en koolstofnanovezels

Het National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) legt arbo-blootstellingslimieten ter inzage voor koolstofnanobuisjes en koolstofnanovezels. De Amerikaanse aanpak wijkt af van de Nederlandse lijn. Lees meer


 
GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE


State-of-the-art van nanotoepassingen in kankertherapie

Het Amerikaanse tijdschrift 'Pharmaceutical Research' bracht onlangs een themanummer uit over 'Nanomedicine for Cancer Therapy'. Fascinerende mogelijkheden, waarvan een groot deel nog in onderzoek. Lees meer


 
CONSUMENT EN VOEDING


Actualisatie van Woodrow Wilson database

De Amerikaanse Woodrow Wilson database houdt de stand bij van nano-producten op de mondiale consumentenmarkt. In de laatste update-ronde zijn er meer dan 300 producten toegevoegd. Nanozilver staat nog steeds aan kop als meest toegepaste nanomateriaal. Lees meer

Duitse opinie over kankerrisico van nanodeeltjes in consumentenproducten

Twee gerenommeerde Duitse instituten, het Rijksinstituut voor Risicobeoordeling (BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment)) en het Milieu Agentschap (UBA) pleiten voor meer aandacht voor het beoordelen van kankerrisico's van nanomaterialen in consumentenproducten.
Lees meer

Meer aandacht voor metingen aan nanodeeltjes in consumentenproducten

Consumentenproducten die nanodeeltjes bevatten zijn al op de markt. Metingen zijn essentieel om de blootstelling van de consument vast te stellen. Lees meer

Nanosilica in voeding

In januari 2011 verscheen een kabinetsstandpunt over nanosilica in voeding. Een verbod is op dit moment niet aan de orde. Meer onderzoek is nodig én labellen van producten met nanodeeltjes.
Lees meer

EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) geeft richting aan risicobeoordeling nano-voedsel

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) publiceerde in januari 2011 een 'Guidance on risk assessment concerning potential risks arising from applications of nanoscience and nanotechnologies to food and feed'. De ronde van 'public consultation' liep onlangs af.
Lees meer


 
MILIEU


Planten fixeren nanodeeltjes in bladeren of wortels

Zwitsers onderzoek laat zien dat planten nanodeeltjes uit lucht en water opnemen. De deeltjes blijven vervolgens in blad of wortel. Goed nieuws voor de plant, maar mogelijk minder voor de consument. Lees meer

Symposium milieueffecten van nanoproducten

De vereniging Leefmilieu organiseerde eind 2010 een symposium over milieueffecten van nanodeeltjes in consumentenproducten. Boeiende discussies 'in het veld' tussen studenten en KIR-nanodeskundigen van het RIVM. Lees meer

Effecten van nanodeeltjes op amfibieën

Bekend is dat de prille levensstadia van amfibieën gevoelig zijn voor chemische stoffen. Hoe staat het met de giftigheid van nanodeeltjes bij kikkers?
Lees meer


 
OVERIGE

 


Betere afstemming van nano-onderzoek

Wereldwijd is er veel onderzoek naar mogelijke risico's van nanomaterialen. De OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-database moet onnodig dubbelwerk voorkomen en sneller tot resultaten leiden. Nu de drempel nog over... Lees meer

Discussie over definitie nanomateriaal gaat verder

Brussel komt met voorstellen hoe nanomateriaal te definiëren. Wat valt wel en wat niet onder de noemer 'nano'? De reacties op de voorstellen zijn verdeeld.
Lees meer

Nanomaterialen in REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

De Europese REACH-verordening richt zich op veilig gebruik van stoffen ongeacht de grootte, vorm of fysische toestand. Dus ook op nanomaterialen. Welke aanpassingen zijn nodig om dit handen en voeten te geven?Lees meer

Europese set van nano-referentiematerialen

Het Joint Research Centre (JRC Joint Research Centre (Joint Research Centre)) van de Europese Commissie heeft nano-referentiematerialen ontwikkeld om te zorgen voor vergelijkbaarheid van wereldwijde testresultaten. Orde scheppen in de complexe nano-wereld.
Lees meer

Ambitieus MARINA-project van start

In totaal 47 Europese partners gaan samenwerken in het EU Europese Unie (Europese Unie)-project MARINA: MAnaging RIsks of NAnomaterials. Het startschot klinkt waarschijnlijk in juni 2011. De verwachtingen in Brussel zijn hoog.
Lees meer