Inhoudsopgave:

Redactioneel
Algemeen
Arbo
Medische toepassingen
Consument en voeding
Milieu
Biociden
Regelgeving
Gezondheid

 

banner

Vele studies, ook die naar de effecten van nanodeeltjes, eindigen met de wens tot nader onderzoek. Onderzoekers maken de balans op en concluderen dan dat er nog talloze kennishiaten zijn. Voor harde uitspraken over risico's met minder onzekerheden is meer nodig, zo stellen zij. Het is onmogelijk om ‘deze lijn’ in algemene zin te beoordelen. Wel maakt de nano-wetenschap nu soms even bewust pas op de plaats. U leest hierover in deze signaleringsbrief. Laten we eens gezamenlijk gaan kijken wat er de afgelopen jaren allemaal aan resultaten is geboekt. Orden die mondiale zee aan informatie, zodat deze voor anderen bruikbaar is, en maak de gegevens daarna openbaar. Het antwoord op uw onderzoeksvraag ligt wellicht elders al op de plank.

 


eNanoMapper: harmonisatie van databases

De grote hoeveelheid onderzoeksgegevens uit diverse Europese nano-projecten is slecht of niet doorzoekbaar. Daarmee dreigt veel waardevolle informatie niet te worden gebruikt. Eind september 2015 is ‘eNanoMapper’ gestart om tot harmonisatie van data-opslag te komen. Lees meer

Groeiende kwesties in een kleine wereld - nanomateriaalregisters in de EU Europese Unie (Europese Unie)

Een frisse blik vanuit een internationaal advocatenkantoor maakt overduidelijk hoe ingewikkeld de huidige registratie van nanomaterialen is in Europa. Het benadrukt de behoefte aan één, geharmoniseerd EU-register. Lees meer

 

banner

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stappenplan voor inventariseren blootstelling aan nanomaterialen op werkplek

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde een stappenplan voor het inventariseren van de blootstelling aan nanodeeltjes in de lucht op de werkplek.
Het plan moedigt arbeidshygiënisten aan om praktijkervaringen te delen. Dit is cruciaal voor een optimale bescherming op de werkvloer. Lees meer

Blootstelling aan nanodeeltjes in Nederlandse en Amerikaanse bedrijven

Twee onderzoeken, één in Nederland en één in Amerika, richtten zich op de blootstelling van werknemers aan koolstofnanobuisjes en andere nanomaterialen. De deeltjes blijken vooral in samengeklonterde vorm aanwezig in lucht wat invloed heeft op de blootstelling in de longen. Lees meer

 

banner

Recente successen van Nederlandse ontwikkelaars nanogeneesmiddelen

Inzet van nanotechnologie bij de ontwikkeling van geneesmiddelen leidt tot een betere behandeling met minder bijwerkingen voor de patiënt. Nederlandse bedrijven zijn succesvol bij onderzoek en ontwikkeling van nanogeneesmiddelen. Lees meer

 


Nanodeeltjes in drinkwater: een risico voor de toekomst?

Engelse onderzoekers keken naar de mogelijke verontreiniging van drinkwater door nanodeeltjes uit consumentenproducten. Titaniumdioxide en zilver springen het meest in het oog, maar betrouwbare uitspraken over risico’s zijn nog een stap te ver. Lees meer

Modelleren van consumentenblootstelling aan nanomaterialen uit sprayproducten

De aanwezigheid van nanomaterialen in sprayproducten roept vragen op over mogelijke gezondheidsschade. Het RIVM ontwikkelde het model ConsExpo nano om de blootstelling van consumenten aan nanomaterialen uit deze producten te schatten. Lees meer

banner

Invloed van plastic nanodeeltjes op gedrag van vissen

Scandinavisch onderzoek maakt duidelijk dat nanoplastic deeltjes tot nadelige effecten kunnen leiden in het ecosysteem. Kleine veranderingen in het zwem- en samenscholingsgedrag bij vissen kunnen van grote invloed zijn. Lees meer

Indirecte effecten van nanodeeltjes

Wetenschappers stelden zee-egels bloot aan nanodeeltjes van zinkoxide en koperoxide. De nanodeeltjes zelf leidden niet tot waarneembare effecten bij de dieren, maar ze werden indirect wel gevoeliger voor andere verontreinigende stoffen. Lees meer

 

banner

Nanozilver als biocide

De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) verleende onlangs een voorwaardelijke registratie aan een desinfecterend product op basis van nanozilver. Non-gouvernementele organisaties daagden de EPA voor de rechter. Zij stellen dat belangrijke gegevens nog ontbreken, waardoor risico’s niet zijn uit te sluiten. Lees meer

banner

OESO publiceert grote hoeveelheid data over nanomaterialen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft ruwe data vrij uit de diverse testprogramma’s met verschillende nanomaterialen. De informatiestroom geeft onder meer inzicht in de eigenschappen van de materialen en de bruikbaarheid van de gestandaardiseerde OESO-testrichtlijnen. Lees meer

 

banner

Mogelijk nadelige effecten van geïnhaleerde nanomaterialen op de zwangerschap

Dierstudies laten zien dat inhalatoire blootstelling aan synthetische nanomaterialen van invloed kan zijn op de zwangerschap. Een groep van internationale toponderzoekers stipt het onderwerp aan, maar wijst ook op de kennishiaten. Lees meer

Kennis van schade-mechanisme onderbouwt risicobeoordeling koolstofnanobuisjes

Koolstofnanobuisjes (CNTs) vinden een weg in vele industriële en commerciële toepassingen. Kennis van het mechanisme waarmee de diverse soorten CNTs schade veroorzaken draagt bij aan een betrouwbare risicobeoordeling. Lees meer