SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie (Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie)

Het Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van (resistente) micro-organismen in zorginstellingen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Zorginstellingen melden uitbraken van (resistente) micro-organismen wanneer extra maatregelen – naast de routinemaatregelen – genomen moeten worden.  

Het SO-ZI/AMR komt elke 2e dinsdag van de maand bij elkaar. De aanwezige deskundigen beoordelen mogelijke consequenties voor (andere) zorginstellingen, risicogroepen in die zorginstellingen en voor de publieke gezondheid. Het SO-ZI/AMR geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de maatregelen die de zorginstelling heeft genomen om de verspreiding van (resistente) micro-organismen binnen de instelling te beperken. Het geeft wel een inschatting van de dreiging voor de publieke gezondheid en kan, wanneer nodig, de instelling adviseren externe expertise in te schakelen.

Het SO-ZI/AMR is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)) en de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (VERENSO). Voor vragen kunt u ook contact opnemen via uitbraaksignalering@rivm.nl.

Werkwijze

De werkwijze van het SO-ZI/AMR kunt u teruglezen in de brochure en een beknopte weergave van de werkwijze vindt u in de infographic.

Melden van een uitbraak

Wilt u melding maken van een uitbraak dan kan dat via de webapplicatie SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie (Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie) Osiris. Een beknopte handleiding voor het melden van een uitbraak vindt u hier.

Heeft u een account voor SO-ZI/AMR Osiris?

Inloggen SO-ZI/AMR Osiris

 

Heeft u nog geen account voor SO-ZI/AMR Osiris (eerste melding)?

De initiële uitbraakmelding doet u eenmalig via de deze link. Na controle van uw gegevens ontvangt u inloggegevens voor een account in SO-ZI/AMR Osiris.

Het Maandelijks Overzicht SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie (Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie) ontvangen?

Maandelijks komen relevante signalen beschikbaar voor professionals. Het overzicht wordt eenmaal per maand meegestuurd met het Wekelijks Overzicht van het Signaleringsoverleg. U kunt zich hiervoor aanmelden. 

Voor wie is deze service?

  • Deskundigen infectiepreventie
  • Artsen-microbioloog
  • Internisten-infectioloog
  • Overige deskundigen op het gebied van infectieziekten

Aanmelden, inloggen & archief