In het DORADeskundigenoverleg Risicoanalyse is in november 2008 een eerste aanzet voor het gebruik van toetsingscriteria voor het QRAquantitative risk assessment-instrumentarium besproken. Tijdens dit overleg is gemeld dat de criteria zouden worden gebruikt in een aantal casussen om de toepasbaarheid te toetsen. Een van de casussen is de PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 methodiek, omdat deze methodiek de afgelopen tijd is geactualiseerd en in de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen een formele plaats heeft gekregen.