Gezondheidseffecten zoals huidveroudering, huidkanker en staarvorming hangen samen met langdurige blootstelling aan UV ultraviolet (ultraviolet).

Om de effecten an UV ultraviolet (ultraviolet)-blootstelling op lange termijn in kaart te brnegen is, naast inzicht in de historische UV-belasting, ook inzicht nodig in de UV-belasting gedurende de komende decennia. Om de gevolgen van een toename in de UV-blootstelling zichtbaar te maken gebruikt het RIVM scenario’s voor emissies en concentraties van de ozonaantastende stoffen in de atmosfeer.

Ontwikkelingen in de UV-belasting

De internationale afspraken om de ozonlaag te beschermen, vastgelegd in het Montreal protocol, hebben een explosieve stijging van de UV-instraling voorkomen. Het geheel beëindigen van de productie van CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s door het Kopenhagen amendement was een noodzakelijke verscherping van het Montreal Protocol, dat in een reductie met 50% voorzag. In onderstaande figuur is voor een aantal emissie scenario's en klimaatmodellen de toename van de jaarlijkse UV-belasting berekend.

De metingen komen overeen met de voorspelling volgens het Montreal protocol met de Kopenhagen amendementen. De afspraken over CFK-emissie lijken effectief. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een scenario-evaluatie met het Assessment Model for Ultraviolet radiation and Risks (AMOUR Assessment Model for Ultraviolet Radiation and Risks (Assessment Model for Ultraviolet Radiation and Risks)). Gegevens voor de ozonlaag zijn ontleend aan de vierjaarlijkse WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)/UNEP United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme) rapportage. De blauwe band met het zonaal gemiddelde geeft de minimale en maximale waarden van de voorspellingen van verschillende modellen weer voor breedtegraden tussen 35 en 60° noorderbreedte.

De onderstaande wereldkaart geeft een animatie van de ontwikkeling van de UV-instraling over de periode 1980-2100. In de analyse is geen rekening gehouden met veranderingen in bewolkingspatronen.

Huidkankerrisico

De ontwikkelingen van de UV-belasting doorvertaald naar huidkankerrisico's laat ook hier duidelijk de winst van het Kopenhagen amendement zien. In 2050, zijn op dat moment in totaal 135 duizend huidkanker gevallen in Nederland voorkomen.

Toename aantal gevallen van huidkanker door ozonaantasting

Onderstaande wereldkaart geeft een animatie van de extra gevallen van huidkanker per miljoen mensen per jaar voor de periode 1980 tot 2100. Bij deze analyse is eveneens het AMOUR-model gebruikt, en de ontwikkeling in de UV-belasting uit bovenstaande animatie. In de analyse is de bevolkingsopbouw en huidskleur afhankelijk van de locatie. Er is geen rekening gehouden met gedragsverandering.