Het RIVM is binnen verschillende projecten en beleidskaders (o.a. REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)) actief op het gebied van 3V’s. Het betreft zowel advisering als onderzoek en ontwikkeling, gericht op het bevorderen van acceptatie en implementatie van 3V-methoden die vanuit het perspectief van de risicobeoordeling relevant zijn.

Het RIVM onderzoek richt zich vooral op 3V-methoden die toegepast kunnen worden voor:

De activiteiten van het RIVM binnen deze domeinen zijn gericht op bijna het gehele ketenproces richting implementatie van 3V-alternatieven waarbij de 3V-problematiek multidisciplinair benaderd wordt. Het RIVM is vooral betrokken bij de risicobeoordeling van chemische stoffen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ( CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides)) beoordeelt de risico’s voor deze producten en besluit tot toelating en gebruik. Vanuit de adviseringspositie van het RIVM worden de 3V’s op de agenda gezet en wordt getracht draagvlak te creëren voor het accepteren en implementeren van de 3V’s in verschillende richtlijnen en regelgeving voor veiligheidsonderzoek. Het RIVM probeert op deze manier een intermediair te zijn om 3V-methoden sneller geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen. Hiervoor is samenwerking met stakeholders, waaronder CBG en Ctgb nodig.