Welke thema's worden beschreven in de c-VTV?

De c-VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) beslaat veel aspecten van volksgezondheid en zorg. Naast het grote, integrale beeld dat de VTV altijd schetst, worden de volgende vier inhoudelijke thema’s onderscheiden:  Gezondheid (o.m. determinanten, ziekte en sterfte, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen), COVID-19 (o.m. verspreiding, infecties, IC intensive care (intensive care), sterfte en ziektelast), Zorg (o.m. digitalisering, Juiste Zorg op de Juiste Plek, mantelzorg) en Leefomgeving (o.m. verdichting, klimaat, luchtkwaliteit, mobiliteit). Voor alle vier de thema’s staan deze vragen centraal: wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor deze thema’s, en hoe zien deze ontwikkelingen er uit in de verschillende scenario’s? Deze ontwikkelingen worden waar mogelijk kwantitatief uitwerkt, en ook de kwalitatieve duiding ervan is van belang.

Synthese: Meer dan de som der delen

In de corona-inclusieve VTV worden deze ontwikkelingen verder verdiept en geduid door verschillende scenario’s te analyseren voor verschillende thema’s. Deze thema’s geven verdieping op en inzichten in relevante deelgebieden van volksgezondheid en zorg. De toegevoegde waarde van de c-VTV zit in het geven van een integraal toekomstbeeld en samenhang van ontwikkelingen in volksgezondheid. Daartoe zal een synthese van deze thema’s als product in de vorm van een e-magazine worden gemaakt. Daarnaast komen de meer gedetailleerde beschrijvingen op de website.