Meldingen van aangifteplichtige ziekten door huisartsen zijn cruciaal voor een goede infectieziektebestrijding. De houding van de huisarts ten opzicht van melden is daarbij van grote invloed. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollands Midden heeft een voorlichtingsavond georganiseerd om het melden door huisartsen te stimuleren. De reacties waren positief. Dit artikel geeft een beschrijving van de organisatie en uitvoering en kan dienen als blauwdruk voor dit soort scholingsbijeenkomsten elders in het land.

content

Auteur(s): A.Dalhuijsen, J.Breemer

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 7, september 2012

Op basis van een behoefteanalyse bij 16 huisartsen in 2 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio’s en bij de afdelingen infectieziekten van alle GGD’en in Zuid-Holland werd in samenwerking met een onderwijsdeskundige een bijscholingsprogramma ontwikkeld. De aandacht was gericht op actuele/praktijkgerichte onderwerpen en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de infectieziektebestrijding in de regio. Om deze andere partijen nader te introduceren, werden naast GGD’ers ook artsen-microbiologen van het grootste ziekenhuis uit de regio gevraagd als spreker. Verder was de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM vertegenwoordigd. Uit de evaluatie na de scholing bleek dat de huisartsen de avond zeer hadden gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer voor het programma een 8,0, voor de relevantie een 8,2). Ze gaven aan dat ze kennis hadden opgedaan maar bovenal dat hun attitude om te melden was veranderd (22 respondenten: 5 meldden al, 16 zeiden meer te gaan melden en slechts een zei niet direct te gaan melden).
Draaiboek op basis van de evaluatie is een algemeen draaiboek opgesteld voor het organiseren van bijscholings-bijeenkomsten voor huisartsen in de regio.

Praktische organisatie

Neem in een vroeg stadium contact op met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen)) of een lokale instantie zoals de Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnsgezondheidszorg (ROS Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn)) voor informatie over andere bij- en nascholingen. Een aantal praktische zaken - vaststellen van een datum, locatie, communicatie naar de doelgroep, accreditatie - kan in overleg geregeld worden, daarbij aansluitend aan plaatselijke gewoonten.

Samenstellen programma

• Stel een programma samen uit actuele onderwerpen, regionaal en nationaal, nuttige tips voor de dagelijkse huisartsenpraktijk en informeer over het werk van de GGD, en alle vormen van samenwerking tussen huisartsen, GGD’en en andere partijen, bijvoorbeeld in geval van bijzondere casuïstiek of korteketenprojecten zoals de vaccinaties tegen hepatitis B (HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)).
• Zorg dat de onderwerpen gericht zijn op de behoeften van de huisartsen en doe vooronderzoek onder deze groep. Wij adviseren om een, bij voorkeur bij de huisartsen bekende,
(senior) arts rond de koffietijd naar een tiental huisartsenpraktijken te laten bellen en om een paar minuten overleg te laten vragen. Dat kost minder moeite en geeft een betere
respons dan het maken van belafspraken door verpleegkundigen of het (per e-mail) opsturen van vragenlijsten. Bespreek de onderwerpen met iemand van de WDH of ROS.
• Wees informatief, maak het programma niet te vol en bied genoeg ruimte voor discussie en vragen.
• Laat zien dat deGGD een enthousiaste, professionele organisatie is waar de huisarts wat aan heeft.

 

Doelgroep

Maak de keuze of de bijscholing behalve voor huisartsen ook geschikt is voor doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen. De huisartsen in onze regio gaven de voorkeur aan een bijscholing alleen voor huisartsen.

Sprekers

Bepaal welke sprekers benaderd moeten worden. Denk behalve aan medewerkers van uw eigen GGD ook aan netwerkpartners en hun specifieke deskundigheid, microbiologen, infectiologen, medewerkers van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)) en het RIVM. Probeer te selecteren op bij voorkeur plaatselijk bekende sprekers, die met enthousiasme over hun onderwerp kunnen vertellen.

 

Doelstelling

• Stel de doelen per onderwerp vast, zo concreet mogelijk op het gebied van kennis, attitude en praktijk (concreet gedrag). Stem deze af met de sprekers.
• Wees realistisch in je verwachtingen. Als er al effect is op meldingsgedrag is het kortdurend.
• Versteviging van het netwerk is altijd een belangrijk doel.
• Wees concreet wat het onderwerp betekent voor de huisartsenpraktijk.

 

Evaluatieformulier

Laat de deelnemers een evaluatieformulier invullen en stel eventueel extra vragen op basis van de doelen die je wilde bereiken.

Conclusie

Bijscholing is slechts een van de manieren om het melden van aangifteplichtige ziekten door huisartsen te stimuleren. Onze bijeenkomst was zeer succesvol maar er deden slechts 70 huisartsen mee. Er is inmiddels een andere door de WDH georganiseerde scholingbijeenkomst geweest waaraan ongeveer de helft van de circa 500 huisartsen in onze regio deelnam. Binnenkort gaan wij naar een aantal huisartsengroepen om ook in kleinere kring te informeren. Met het oog op de doelstelling is het van belang om scholing te
blijven geven want het effect op meldingsgedrag is kortdurend. Uitgangspunten blijven: de huisarts van cruciaal belang voor infectieziektebestrijding, ‘bekend maakt bemind’ en in een goede relatie dien je te blijven investeren. Een bijscholing kan een goede eerste stap zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de GGD Hollands Midden in het kader van Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding (VISI).

Auteurs

A. Dalhuijsen 1, J. Breemer 2

1. GGD Hollands-Midden
2. GGD Rotterdam-Rijnmond

Correspondentie
A. Dalhuijsen | adalhuijsen@ggdhm.nl