Overzicht wijzigingen van 19 november 2015 -31 juli 2016

Nieuwe richtlijnen

Zikavirusinfectie

De richtlijn staat in concept op de website, met de actuele wijzigingen.

Wijzigingen in de richtlijnen

Westnijlvirusinfectie

De zoönoseparagrafen zijn herzien. Er zijn aanvullingen vooral op het gebied van verspreiding (recente importgevallen en verspreiding in de wereld). De paragraaf Diagnostiek is geactualiseerd.

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen hepatitis B-vaccinatie voor risicolopend personeel

De richtlijn is herzien.

Rabiës

De richtlijn is herzien.

Hepatitis E

De richtlijn is herzien.

SARS

De richtlijn wordt herzien. Het concept staat op de website.

Kinkhoestvaccinatie voor volwassenen

Toegevoegd informatie over kinkhoestvaccinatie voor volwassenen ter bescherming van de persoon zelf en ter voorkoming van transmissie van kinkhoest naar andere, kwetsbare personen (cocooning).

Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen

Toegevoegd informatie over kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen met als doel het beschermen van de pasgeborenen.

Gordelroosvaccinatie

Toegevoegd informatie over gordelroosvaccinatie voor volwassenen.

Listeriose

De richtlijn is herzien.

Paratyfus

Aanpassing in paragraaf 7 Behandelingsbeleid waarin wordt verwezen naar het SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)-beleid.

Salmonellose

Aanpassing in paragraaf 7 Behandelingsbeleid naar aanleiding van het SWAB-beleid.

Shigatoxineproducerende E. coli (STEC)-infectie

Aan paragraaf 7 is informatie toegevoegd, over de antibiotische behandeling.

Hand-voet-mondziekte

De tabel Verwekker HVM hand-voet-mondziekte (hand-voet-mondziekte) en de tekst van paragraaf 2.1 zijn aangepast.

BRMO

Het schema dat oorspronkelijk in bijlage 1 stond, is ingevoegd als figuur 1 in de hoofdtekst. Het Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) per zorgverlenende instelling/zorgverlener is als nieuwe bijlage 1 toegevoegd.

Virale hemmorragische koorts filovirussen (ebola, marburg)

De triagestandaarden (bijlagen 1 t/m 1e) zijn ingetrokken. De casusdefinities van zowel ebola als marburg zijn samen-gevoegd in bijlage 2. Voorheen ongenummerde bijlagen over behandeling en PEP marburg zijn samengevoegd en opgenomen in de nieuwe bijlage 1 Behandeling marburg.

Tetanus

In de bijlage Stroomschema tetanusvaccinatie bij wonden zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het vaccinatieschema wijzigde naar 0, 1 en 7 maanden na het incident. In de eerste versie stond per abuis een schema van 0, 1 en 6 maanden. Bij de toelichting op de vaccinatiestatus is het onderscheid tussen zuigelingen en kinderen verduidelijkt. Verder is een link naar de richtlijn Tetanus opgenomen.

Pneumokokkose - invasieve pneumokokkenziekte

De paragraaf actieve immunisatie is herzien.

Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie

Aan de richtlijn is toegevoegd: Als vaccinfalen bevestigd wordt, is het aan te raden de patiënt na herstel nog eenmaal met het Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b) (Haemophilus influenzae type b)-vaccin te enten. Invasieve infectie met Hib na vaccinatie rechtvaardigt nader onderzoek naar immuundeficiënties.

Nieuw draaiboek

Handreiking opsporing & herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met chronische hepatitis B en C