RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Early warning bij winningen voor drinkwater

Publicatiedatum: 17 mei 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het gebruik van ‘early warning’-systemen kan grondwaterwinningen voor drinkwater beter beschermen tegen risico’s op verontreiniging. Door deze risico’s vroegtijdig te signaleren kunnen de betrokken partijen (gemeente, provincie en drinkwaterbedrijf) tijdig maatregelen treffen en verdere verspreiding van verontreinigingen voorkomen.

Dit concludeert het RIVM in een verkenning voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Early warning is een aanvulling op het ‘gebiedsdossier waterwinning’, waarin risico’s voor de waterkwaliteit bij een winning integraal in beeld worden gebracht.

Het RIVM beveelt aan om early warning op drie pijlers te richten. Naast het monitoren van de grondwaterkwaliteit zijn twee andere aspecten relevant voor de bescherming van de grondwaterwinning. Vanwege de druk op de beschikbare ruimte voor grondwaterwinning en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water is het van belang risico’s in beeld te brengen vóórdat de verontreinigingen aanwezig zijn in het grondwater.

Daarom is de tweede pijler erop gericht te volgen of, en zo ja in welke mate, het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid in gemeentelijke ruimtelijke bestemmingsplannen wordt geïmplementeerd.

De derde pijler betreft het inzicht in de mate waarin activiteiten in de omgeving van een winning stoffen doen vrijkomen die het grondwater kunnen verontreinigen.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Early warning bij winningen voor drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu