2017

 • Smog verwacht tijdens oudjaarsnacht 29 december 2017

  Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in steden na de jaarwisseling kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof. Door de verwachte wind neemt de luchtvervuiling in hoeveelheid snel weer af.

 • Aanvang jaarlijkse griepepidemie in Nederland 28 december 2017

  Er is een milde griepepidemie in Nederland. Afgelopen week bezochten 69 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten. Dit is voor de tweede achtereenvolgende week in dit seizoen boven de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten. Vooral jonge kinderen van 0 tot 4 jaar komen bij de huisarts met griepachtige klachten.

 • Uitbreiding hielprikscreening 21 december 2017

  Vandaag heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening uit te breiden. Het gaat om het toevoegen van 12 aandoeningen. De uitbreiding gebeurt in fases over de periode van 2018-2022. De uitbreiding levert gezondheidswinst op. Er worden bij meer kinderen ziektes opgespoord, die behandeld kunnen worden.

 • Promotie: Ook in tuingrond en regenwaterplassen zitten levende legionellabacteriën 20 december 2017

  Legionellabacteriën kunnen veteranenziekte veroorzaken bij mensen. Bekende bronnen voor deze bacteriën zijn koeltorens, bubbelbaden en leidingwatersystemen. Maar ook in (tuin)grond en regenwaterplassen komen levende legionellabacteriën voor, ontdekte Eri van Heijnsbergen. Bij de meeste patiënten met veteranenziekte wordt nooit een bron van infectie gevonden, mogelijk doordat de natuurlijke omgeving niet wordt meegenomen bij bronopsporingen. Dat zou volgens de promovenda voortaan wel moeten gebeuren. Vandaag promoveert van Heijnsbergen bij de Universiteit Utrecht. Zij heeft hiervoor samengewerkt met het RIVM.

 • Screening op chronische Q-koorts alleen voor sommige groepen kosteneffectief 19 december 2017

  Het RIVM heeft onderzocht voor welke groepen screening op chronische Q-koorts kosteneffectief is. Screening blijkt alleen kosteneffectief voor mensen uit bepaalde risicogroepen die in gebieden wonen waar Q-koorts voorkwam tussen 2007 en 2010. Het gaat om mensen met specifieke hart en vaatziekten en met een verzwakt immuunsysteem. Voor andere risicogroepen of voor andere gebieden is screening op chronisch Q-koorts niet kosteneffectief.

 • Blootstelling werknemers aan fipronil in behandelde stallen laag 18 december 2017

  De blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in stallen was laag. Dat concludeert het RIVM op basis van modelberekeningen en chemische analyses van monsters in en rondom twaalf pluimveestallen in Nederland.

 • Pneumokokkenziekte bij ouderen 18 december 2017

  De Gezondheidsraad bereidt op verzoek van het ministerie van VWS een advies voor over een pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. Ten behoeve van dit advies publiceert het RIVM nu een rapport met monitoringgegevens en de resultaten van verschillende wetenschappelijke studies over pneumokokken.

 • Aanbevelingen voor verbeterde beoordeling van de kwaliteit van grondwater 14 december 2017

  Het RIVM presenteert een aantal mogelijkheden voor de aanpassing van de beoordeling van grondwaterkwaliteit. Deze aanpassing is nodig om de beoordeling van grondwater goed te laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu nog onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van die Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt staande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

 • Nieuwe versies protocollen kwaliteitseisen coloscopie en pathologie 13 december 2017
 • Aanbestedingen darmkanker afgerond 13 december 2017

  Afgelopen zomer is het aanbestedingstraject voor het bevolkingsonderzoek darmkanker afgerond. De opdracht voor het verpakken, couverteren en afhandelen van de FIT is toen definitief gegund aan DacklaPack. Eerder dit jaar werd al bekend dat het bevolkingsonderzoek gebruik blijft maken van dezelfde FIT-test, van leverancier Sysmex. Zowel DacklaPack als Sysmex zijn nu ook al leverancier.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker geactualiseerd 13 december 2017

  Zoals elk jaar is het uitvoeringskader geactualiseerd. De voornaamste aanpassing betreft het afschaffen van het antwoordformulier.

 • Antwoordformulier darmkanker afgeschaft 13 december 2017

  Op 14 december verdwijnt het antwoordformulier uit het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Door fouten met het antwoordformulier bleek circa 7% van de deelnemers de ontlastingstest nog een keer te moeten doen. Eén op de vijf cliënten haakt vervolgens af. Onderzoek naar een verbetering van dit proces, heeft geleid tot de keuze het antwoordformulier af te schaffen. Cliënten hoeven dan slechts de ontlastingstest te doen en naar het laboratorium te sturen in de bijgeleverde retourenvelop.

 • Nieuwe versie dataset voor registreren coloscopieverslagen 13 december 2017

  Er is een nieuwe versie van de dataset voor het registreren van coloscopieverslagen beschikbaar. Vanaf deze versie is het ook daadwerkelijk niet meer mogelijk om complicaties in te sturen. Deze moeten per 1-1-2018 volledig geregistreerd worden via de DRCE complicatieregistratie.

 • Resultaat workshop bevolkingsonderzoek darmkanker 13 december 2017

  Op 9 november jl. werd er tijdens de workshop van het bevolkingsonderzoek darmkanker op het congres 'Bevolkingsonderzoeken op het spoor' gebrainstormd over procesoptimalisaties.

 • Protocol risicomanagement herzien 13 december 2017

  Afgelopen jaar evalueerde het RIVM het protocol risicomanagement. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, is het protocol risicomanagement herzien.

 • Tijdelijke rimpelvullers blijken onschadelijk 12 december 2017

  Het RIVM heeft 26 niet-permanente rimpelvullers onderzocht. Geen van alle blijken schadelijk.

  Rimpelvullers (fillers) zijn producten die in of onder de huid gespoten worden met een medisch of cosmetisch doel. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de natuurlijke lichaamsvorm te herstellen na een operatie, maar ook om de zichtbare gevolgen van ouder worden te maskeren.

 • Weer lichte stijging aantal tbc-patiënten in 2016 12 december 2017

  Voor het tweede jaar in rij is het aantal tuberculosepatiënten in Nederland toegenomen, in 2016 met 3%. Er zijn 889 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 27 patiënten meer dan in 2015. De belangrijkste oorzaak is de toegenomen instroom van migranten uit landen waar tuberculose veel voorkomt (Eritrea en Ethiopië). Een deel van de migranten die tuberculose krijgt, woont al meer dan tien jaar in Nederland. Dit komt omdat het soms jaren duurt voordat de ziekte tuberculose ontstaat. Dit staat in het surveillancerapport dat het RIVM elk jaar uitgeeft over ‘Tuberculose in Nederland’.

 • Effectieve aanpak om risico’s bodemlood te verlagen 07 december 2017

  Het advies van RIVM om bewoners voor te lichten over lood in de bodem en kinderspeelplaatsen schoon te maken, wordt toegepast in lokaal beleid. Dit concludeert het RIVM over de aanpak van de gemeente Zaanstad om de blootstelling aan lood uit de bodem te verminderen. Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners.

 • Start onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol 07 december 2017

  Het RIVM voert een groot onderzoekprogramma uit naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol. Binnen dit programma starten onderzoekers van de Universiteit Utrecht deze week met onderzoek naar het kortetermijneffect van ultrafijn stof op de longen van kinderen. Aan dit onderzoek doen ongeveer 200 kinderen tussen 7 en 11 jaar van twee basisscholen in de omgeving van Schiphol mee.

 • RIVM verkent toekomstige ontwikkelingen in zorgvraag, bredere determinanten van gezondheid en technologie 07 december 2017

  Door de vergrijzing en stijgende levensverwachting krijgen meer mensen ouderdomsziekten. Dit zorgt voor een grote druk op het hele zorgsysteem. Technologische ontwikkelingen kunnen onze gezondheid verbeteren en onze zorg efficiënter maken, maar vergeleken met andere sectoren blijft de toepassing van technologie in de zorg achter. De inrichting van de leefomgeving kan een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid, bijvoorbeeld door beter om te gaan met toenemende hitte en wateroverlast door klimaatverandering. Dit zijn enkele belangrijke ontwikkelingen die gesignaleerd worden in de drie themaverkenningen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018.

 • Overheden en burgers delen milieumetingen via nieuw dataportaal 06 december 2017

  Het RIVM stelt een rijks-dataportaal beschikbaar waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden. Ook andere sensoren voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals geluid, kunnen er een plek op krijgen. Het RIVM presenteerde dit portaal op woensdag 6 december tijdens het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving.

 • Kansrijke biobased alternatieven voor omstreden oplosmiddelen 06 december 2017

  Er zijn kansrijke biobased alternatieven voor omstreden zogenoemde polair aprotische oplosmiddelen. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Food & Biobased Research in opdracht van het RIVM. Een veilig alternatief kan zich bijvoorbeeld aandienen voor het oplosmiddel DMAc. Deze stof kwam vorig jaar nog negatief in het nieuws vanwege het mogelijk veroorzaken van fertiliteitsproblemen bij vrouwelijke medewerkers van de DuPont/Chemours fabriek.

 • Onderzoek naar vossenlintworm in Groningen en Drenthe 05 december 2017

  Het RIVM heeft onderzocht waar en hoe vaak de vossenlintworm in Noordoost-Nederland voorkomt. Hiervoor zijn van oktober 2016 tot en met maart 2017 171 vossen uit de provincies Groningen en Drenthe onderzocht. Bij twee vossen is vossenlintworm aangetroffen. Beide vossen kwamen uit de provincie Groningen. Dit komt overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken. Het gebied waarin vossenlintworm voorkomt lijkt in omvang wel iets te zijn toegenomen.

 • Resistente Aspergillus schimmels bij bedrijfsmatige compostering 04 december 2017

  Er zijn specifieke locaties (’hotspots’) gevonden waar resistente vormen van de schimmelsoort Aspergillus fumigatus in relatief grote hoeveelheden aanwezig zijn. Dit zijn locaties waar bedrijfsmatige compostering plaats vindt. Deze resistente Aspergillus is minder of niet langer gevoelig voor antischimmelmiddelen (azolen). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een Aspergillus-infectie. Dat blijkt uit onderzoek van Radboudumc, Wageningen Universiteit en het Centrum voor Landbouw en Milieu in opdracht van het RIVM.

 • Kritische blik op de European Union Observatory for Nanomaterials 30 november 2017

  De Europese Commissie lanceerde op 14 juni 2017 de “European Union Observatory for Nanomaterials” (EUON). Door het ontbreken van verplichte registratie bevat de EUON weinig gedetailleerde informatie. Het RIVM verwacht dat de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn. Dat blijkt uit de RIVM-analyse ‘The European Union Observatory for Nanomaterials – a step forward?’

 • Bouw nieuwe huisvesting VWS/RIVM en CBG officieel van start 29 november 2017

  Op 29 november gaf de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Samen met André van der Zande (RIVM), Ton de Boer (CBG), Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf) en Gerard Sanderink (Strukton) leidde hij de boring van één van de eerste palen van de toren in. De 73 boorpalen onder de toren hebben een diameter van 1,85 meter en een lengte van circa 58 meter. De omvang van deze palen is een van de technologische oplossingen die ervoor zorgen dat het gebouw voldoet aan de gestelde trillingseis voor de laboratoria. Het nieuwe gebouw verrijst aan de Helsinkilaan op het Utrecht Science Park (USP) en zal naar verwachting in het najaar van 2021 beschikbaar zijn.

 • Prof.dr. H. van Steeg ontvangt Jennerpenning 29 november 2017

  Donderdag 23 november jl mocht prof.dr. H. van Steeg de Jennerpenning in ontvangst nemen voor zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van life sciences voor het RIVM.
  Van Steeg ontving deze bijzondere erkenning uit handen van de directeur-generaal van het RIVM, André van der Zande. Ruim 30 jaar heeft Van Steeg op bijzondere wijze bijgedragen aan het life sciences onderzoek bij het RIVM. Met zijn wetenschappelijk onderzoek naar DNA repair, veroudering en, meer recent, de biologische klok, heeft hij belangrijke onderliggende mechanismen ontrafeld die ten grondslag liggen aan gezondheidsproblemen bij de mens.

 • Hielpriknieuws voor screeners 28 november 2017

  In aanvulling op de PNS-nieuwsbrief, wordt er speciaal voor de direct betrokkenen bij het uitvoeren van de hielprik een digitale nieuwsbrief uitgebracht: Hielpriknieuws voor screeners.
  Doel van Hielpriknieuws is om hielprikscreeners regelmatig te informeren over uitvoeringsaspecten rondom de hielprik. Hielpriknieuws voor screeners is een uitgave van RIVM-DVP die verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van de hielprikscreening.

  De eerste Hielpriknieuws verschijnt binnenkort.
  - Meer informatie en/of suggesties: hielpriknieuws@rivm.nl
  - Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Europese kritische waarden: database, biodiversiteit en gevoelige ecosystemen 28 november 2017

  Circa 79 procent van de natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) in de 28 Europese landen staat in 2020 aan te veel stikstof bloot. Dat is één van de conclusies uit het slotrapport 2017 van het Coordination Centre for Effects (CCE). Met de berekeningen worden de oorzaken, kosten en gevolgen van luchtverontreiniging voor de biodiversiteit en de bodem doorgerekend. Dit jaar is voor het eerst voor heel Europa in kaart gebracht of specifieke plantensoorten het risico lopen om door te veel stikstof of verzuring te verdwijnen.

 • Nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria voor metalen in grondwater 28 november 2017

  Het RIVM heeft voor grondwater nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria afgeleid. Met deze herziene waarden kunnen beheerders en beleidsmakers onder meer bepalen of de risico’s voor het nabijgelegen grondwater acceptabel zijn. Dit is van belang voor het toepassen van lichtvervuilde bagger en grond om diepe plassen ondieper te maken.

 • Nieuwe versie folder Zwanger 28 november 2017

  Binnenkort is er een nieuwe versie van de folder Zwanger beschikbaar.

  De belangrijkste aanpassingen hierin zijn:
  - Het tekstblok over stoppen met roken tijdens de zwangerschap is herschreven.
  - Er is informatie aan de folder toegevoegd over de erkenning van het kind voor de geboorte als ouders niet met elkaar getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
  - Er is informatie toegevoegd over jodiumtabletten in geval van een eventuele kernramp.

  Daar waar nodig is de inhoud van de folder geactualiseerd.
  Bestel de folder via de website van het RIVM.

 • De vertalingen van de folders screeningen 28 november 2017

  Uit een inventarisatie onder gebruikers blijkt dat de tien vertalingen van de folders van de screeningen tijdens en na de zwangerschap onvoldoende bekend zijn.
  Graag willen we u er daarom via deze nieuwsbrief weer op attent maken. U vindt de vertalingen op de website van het RIVM. Door op een folder te klikken opent de pagina zich waarop behalve de Nederlandstalige folder ook de tien vertalingen staan.

 • Vooraankondiging PNS-congres 2018 Grenzen Verleggen 28 november 2017

  In 2018 organiseert het RIVM-CvB alweer het vijfde Pre- en Neonatale Screeningen (PNS) congres over het thema: Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma?s.

  Het PNS-congres 2018 vindt plaats op dinsdag 17 april in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Centraal gelegen, vlakbij het station en met gratis parkeergelegenheid. De openingssessie start om 09.30 uur. Het congres eindigt rond 17.00 uur. Een uitnodiging met programma volgt, maar als u geïnteresseerd bent: save the date!

 • Nieuw: screening Severe Combined Immune Deficiency (SCID) 2018 27 november 2017

  Vanaf april 2018 kunnen pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op SCID via de hielprik. Dat gebeurt in het kader van de SONNET-studie. SONNET staat voor Screening Onderzoek Nederland met TRECs (T-cell receptor excision circles, kleine stukjes DNA in de T-cellen). Deze studie onderzoekt of het mogelijk is om het screenen op SCID aan de hielprikscreening toe te voegen.

 • Een op vier Nederlanders heeft hersenaandoening 27 november 2017

  1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Hersenstichting. In 2016 stonden 3,8 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met een hersenaandoening. Het daadwerkelijke aantal patiënten met een hersenaandoening ligt vermoedelijk nog hoger, omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en dus ook niet geregistreerd worden. De zorgkosten voor hersenaandoeningen zijn jaarlijks ruim 25 miljard euro, 27% van de totale zorgkosten van Nederland. Ook tonen de cijfers aan dat 1 op de 5 sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening.

 • Ziekten via knaagdieren onder de loep 23 november 2017

  In de Staat van Zoönosen 2016 ligt de focus dit jaar op ziekteverwekkers die van knaagdieren naar mensen kunnen overgaan. Het aantal mensen dat leptospirose kreeg was wederom hoog. Net als het aantal mensen dat ziek werd van het hantavirus. Voor het eerst werd in 2016 een voor Nederland nieuw type hantavirus gevonden bij mensen: het Seoulvirus. Net als in voorgaande jaren zijn voedselinfecties verreweg de meest gemelde infecties die van dier op mens overgaan.

 • GenX in drinkwater van drie drinkwaterbedrijven verhoogd, maar veilig 20 november 2017

  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX) , in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen.

 • Inname van contaminanten ingeschat bij eten volgens de Schijf van Vijf 17 november 2017

  De inname van de meeste contaminanten via voedsel blijft voor mensen die eten en drinken volgens de Schijf van Vijf binnen de veilige marge. Dat heeft het RIVM berekend.

 • Antwoordformulier vervalt 16 november 2017

  Met ingang van 14 december 2017 vervalt het antwoordformulier dat bij de uitnodiging zit.
  Jaarlijks ontvangen ca. 70.000 cliënten een nieuwe uitnodiging omdat het antwoordformulier niet juist of onvolledig is ingevuld, ontbreekt of niet kan worden ingelezen. Van deze cliënten besluit bijna 20% niet nogmaals mee te doen. Onderzocht is hoe we dit kunnen verbeteren. Dit heeft geleid tot het besluit het antwoordformulier af te schaffen. De verwachting is dat hiermee de deelname voor de cliënt eenvoudiger wordt. Ook komt het dan niet meer voor dat cliënten een test vanwege het antwoordformulier opnieuw moeten doen.

 • Alle endoscopiecentra moeten BVO complicaties vanaf januari 2018 in DRCE registreren 16 november 2017

  Vanaf 1 januari 2018 vervalt de mogelijkheid om complicaties na een coloscopie in ScreenIT te registeren. Alle centra moeten vanaf dat moment aangesloten zijn op de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE).

 • Darmkanker screening in internationaal perspectief 16 november 2017

  Tijdens de bijeenkomst van het WEO colorectal cancer screening committee in Barcelona op 27 oktober jl., zijn de resultaten van het Nederlandse programma uit 2016 gepresenteerd. De bijeenkomst biedt landen een platform om kennis uit te wisselen op het gebied van darmkankerscreening, over de hele keten van uitnodiging, testkwaliteit tot diagnose. Zo werden de activiteiten van een internationale werkgroep op het gebied van het standaardiseren van de FIT test toegelicht.

 • IMS definitief gegund aan Sectra 16 november 2017

  De opdracht voor levering van het Image Management Systeem (IMS), is definitief gegund aan de firma Sectra. Op 9 oktober hebben de screeningsorganisaties het contract met de firma Sectra getekend.
  Eerder dit jaar vond al de aanbesteding van de mammografen plaats.

 • Terugblik Eurogin congres 16 november 2017

  Van 8 t/m 11 oktober vond het Eurogin congres in Amsterdam plaats. De stand van zaken ten aanzien van preventie en screening van baarmoederhalskanker in en buiten Europa werd gepresenteerd.

 • Pilot met data verzoeken 16 november 2017

  Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven, werken het RIVM en de Screeningsorganisaties aan een proces om data uit ScreenIT te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het zo goed mogelijk vormgeven van dit proces, worden twee bestaande verzoeken tot het leveren van data gebruikt.

 • Personeelswisselingen CvB 16 november 2017

  Binnen het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM is er een aantal personele wisselingen.

 • Antibioticaresistentie in de ouderenzorg aangepakt 14 november 2017

  Deze week is er wereldwijde aandacht voor antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Dat kan betekenen dat een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking, moeilijker en niet langer met tabletten kan worden behandeld. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen in verpleeghuizen, is dit een probleem. Om de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken worden er diverse activiteiten gestart voor de ouderenzorg, zoals een campagne voor professionals en een onderzoek naar resistente bacteriën onder bewoners van verpleeghuizen. Bovendien komen er vandaag 700 professionals bijeen voor een symposium over dit onderwerp.

 • Weinig ziekte door hoge vaccinatiegraad 10 november 2017

  In 2016 zijn er weinig meldingen binnengekomen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert. Het RVP beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten. Zo’n 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar kregen samen 2.140.000 inentingen. De deelname aan het RVP is daarmee hoog; afhankelijk van het vaccin meer dan 90 procent. Uitzondering hierop is het aantal meisjes dat zich tegen baarmoederhalskanker heeft laten vaccineren. De deelname is gedaald van 61 naar 53 procent. Het aantal meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins (1483) is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2015. Dit blijkt uit de jaarrapportage over het Rijksvaccinatieprogramma.

 • De acute zorg is goed verspreid over Nederland 09 november 2017

  Van alle Nederlanders zou 99,8 procent binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde kunnen worden vervoerd. Dit blijkt uit modelberekeningen van het RIVM, dat het aanbod en de bereikbaarheid van de ziekenhuizen in Nederland heeft geïnventariseerd. De norm van 45 minuten wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute zorg in Nederland op orde blijft.

 • RIVM lanceert publiekswebsite over biotechnologie 07 november 2017

  De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel. Bij moderne biotechnologie wordt de genetische code (het DNA) van organismen met behulp van hedendaagse technieken aangepast. Iedereen die hierover meer wil weten kan vanaf nu terecht op de RIVM website www.biotechnologie.rivm.nl.

 • Infectierisico’s van mest onduidelijk 31 oktober 2017

  Uit literatuuronderzoek door het RIVM blijkt dat er nog weinig onderzoek gedaan is naar eventuele infectierisico’s van mest. Gebleken is dat onderzochte ziekteverwekkende bacteriën vaak in mest voorkomen en dat deze zich kunnen verspreiden via water of lucht. Om vast te stellen in hoeverre mest bijdraagt aan de ziektelast in Nederland is meer onderzoek nodig.

 • Luchtverontreiniging afgenomen, lokale overschrijdingen hardnekkig 31 oktober 2017

  In het grootste deel van Nederland lagen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal nog enkele hardnekkige overschrijdingen. Hierdoor voldoet Nederland nog niet geheel aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), opgesteld door het RIVM.

 • Twee promoties - tal van tekenbeetziekten 30 oktober 2017

  Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme en andere ziekten die teken kunnen overbrengen neemt toe. Dit concluderen twee RIVM-onderzoekers die deze week promoveren met hun onderzoek naar teken en ziekteverwekkers die door teken kunnen overdragen.

 • Topwetenschapper vertelt over klimaatverandering 26 oktober 2017

  Hoe gaat klimaatverandering in zijn werk? Hoe sterk nemen broeikasgassen in de atmosfeer toe? Wat kunnen wij zelf tegen klimaatverandering doen? Professor doctor Guus Velders vertelt hierover tijdens de RIVM Kennisparade.

 • Promotie: Impact van pneumokokkenvaccinatie 24 oktober 2017

  Gertjan Wagenvoort onderzocht het effect van de invoering van de vaccinatie tegen de pneumokokkenziekte in Nederland. De pneumokok is een bacterie die voorkomt in de neusholte en bij gezonde mensen meestal niet tot ziekteverschijnselen leidt. De bacterie kan echter wel infecties veroorzaken, variërend van oorontsteking en longontsteking tot bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Sinds 2006 worden kinderen in Nederland tegen de pneumokokkenziekte ingeënt. Wagenvoort promoveert vandaag bij de Universiteit Utrecht en heeft hierin o.a. samengewerkt met het RIVM.

 • Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties 20 oktober 2017

  Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nederlandse samenwerking in Europees samenwerkingsprogramma One Health 13 oktober 2017

  Het Europese samenwerkingsprogramma One Health is recent goedgekeurd door de Europese commissie en start in januari 2018. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan dit programma, zoals RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau.

 • Aanvulling op RIVM-rapport “Siliconen borstimplantaten in Nederland”, stand van zaken oktober 2017 13 oktober 2017

  In juni 2016 publiceerde RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het ophelderen van enkele tegenstrijdige bevindingen en het verbeteren van hun technische dossiers. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken in oktober 2017. Verder wordt de anonimiteit van de fabrikanten opgeheven.

 • Promotie: tieners beste doelgroep voor meningokokken W-vaccinatie 12 oktober 2017

  Sinds 2015 is er een sterke toename in ziektegevallen door meningokokken groep W (MenW) in Nederland gezien. Bescherming voor tieners en jonge kinderen is gewenst met een vaccin waarin ook MenW zit. Dat kan met een MenACWY-vaccin. Kinderen krijgen nu op 14 maanden een vaccin tegen alleen meningokokken C aangeboden, een type meningokok dat momenteel weinig meer voorkomt. Maar om de bescherming tegen meningokokken C (MenC) ook in de toekomst goed te houden, zou een herhalingsvaccinatie tegen MenC bij tieners nodig zijn. Uit promotieonderzoek van Mariëtte van Ravenhorst blijkt dat de beste leeftijd om te vaccineren tegen meningokokken W en vaccinatie tegen MenC te herhalen, de leeftijd van 12 jaar is. Dat kan dan met een combinatievaccin waarin de types A, C, W en Y zijn opgenomen. Mariëtte van Ravenhorst promoveert op 12 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft haar onderzoek bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Spaarne Gasthuis en Wilhelmina kinderziekenhuis (onderdeel UMCUtrecht) gedaan.

 • Eerste resultaten NIPT bekend 12 oktober 2017

  Op 22 september heeft het NIPT consortium de eerste resultaten bekend gemaakt over de NIPT in Nederland. De eerste resultaten kunt u lezen via www.niptconsortium.nl/nieuws.

 • Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening 12 oktober 2017

  Op 6 juli 2017 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ aangeboden aan het ministerie van VWS. Een nieuw kabinet neemt hierover een besluit. In de uitvoeringstoets wordt ingegaan op wat nodig is om de hielprik met twaalf aandoeningen uit te breiden. De toets beschrijft hoe het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de implementatie, en de financiering ingericht kan worden. Per aandoening is bekeken wat er mogelijk en nodig is om deze toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. Het advies van het CvB is om de twaalf aandoeningen gefaseerd toe te voegen aan het hielprikprogramma in de komende periode van vijf jaar. Doorlooptijden zijn zeer afhankelijk van de uitkomsten van de benodigde vervolgonderzoeken.

 • In de media zijn diverse berichten verschenen over de financiering van de NIPT 12 oktober 2017

  Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) heeft aan het ministerie van VWS geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden die ZIN daarbij aangeeft is dat prenatale screening een aanbod aan de zwangere is en geen zorgvraag vanuit de zwangere. Het nieuwe kabinet zal over de financiering van de NIPT een besluit nemen. In ieder geval zal de financiering van de NIPT gedurende de twee TRIDENT-studies niet wijzigen. Tot 2020 blijft het dus zoals het nu is, de zwangere betaalt 175 euro zelf en de rest wordt betaald vanuit een subsidie van het ministerie van VWS. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Zorginstituut.

 • Subsidieoproep ZonMw 12 oktober 2017

  De subsidieoproep ‘Pre- en neonatale screening en diagnostiek’ van het programma Zwangerschap en Geboorte II volgt later dan gepland. Het nieuwe kabinet zal eerst besluiten moeten nemen over de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ van het RIVM en het Gezondheidsraadadvies ‘Prenatale Screening’. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor de invulling van de subsidieoproep.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker stabiel 11 oktober 2017

  De monitor 2015 toont over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het detectiecijfer is constant gebleven: 6,8 per 1.000 onderzoeken. Dit betekent dat er in 2015 bijna 7.000 borstkankers door screening zijn opgespoord. Het aantal deelnemers is weer licht gedaald van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het aantal deelnemers dat wordt doorverwezen is conform ingezet beleid voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1.000 onderzoeken in 2014 naar een verwijscijfer van 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Bij het gelijk blijvende detectiecijfer leidt dit tot een, wenselijke, afname van het aandeel fout-positieve uitslagen.

 • Ruim miljoen deelnemers bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 11 oktober 2017

  In 2016 hebben 1.063.651 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij 3.706 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt.
  Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Daarnaast zijn bij 20.236 mensen mogelijke voorlopers van darmkanker (adenomen) verwijderd. Door voorlopers te verwijderen wordt voorkomen dat darmkanker ontstaat.

 • Gebruik van data uit ScreenIT voor wetenschappelijk onderzoek 11 oktober 2017

  Afgelopen maanden hebben het RIVM en de Screeningsorganisaties intensief gesproken over hoe data uit ScreenIT ontsloten kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het uitgangspunt is om tot een efficiënt proces te komen zonder dubbele beoordelingen. Ook is het streven om gebruik te maken van bestaande kennis en expertise op het gebied van het ontsluiten van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wil het RIVM bij haar beleid rond het beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek rekening houden met de twee andere bevolkingsonderzoeken naar kanker.

 • Inventarisatie klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat 05 oktober 2017

  Met dit rapport wordt een breed en actueel beeld gegeven van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren. Dit brede beeld is het resultaat van een inventarisatie die het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Wel bieden de resultaten uit deze inventarisatie een basis voor vervolgonderzoek waartoe de minister van VWS het RIVM opdracht geeft.

 • Kleine hoeveelheid ruthenium-106 in de lucht in delen van Europa 04 oktober 2017

  Begin oktober 2017 hebben diverse landen in Europa gemeld dat er radioactief ruthenium-106 in de lucht is gevonden. Uit Frans en Duits onderzoek blijkt dat het ruthenium meest waarschijnlijk afkomstig is uit het gebied tussen de Oeral en de stad Wolgograd. Inmiddels wordt het ruthenium-106 niet meer in de lucht aangetroffen.

 • Vier rekenvoorschriften beschikbaar gesteld 04 oktober 2017

  Voor vier type inrichtingen bevat de Handleiding Risicoberekenignen Bevi nog geen rekenvoorschrift. De rekenvoorschriften voor deze inrichtingen zullen worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en worden voorafgaand daaraan beschikbaar gesteld via de website van het RIVM.

 • Ruim miljoen deelnemers bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 04 oktober 2017

  Er hebben 1.063.651 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2016. Bij 3.706 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Daarnaast zijn bij 20.236 mensen mogelijke voorlopers van darmkanker (adenomen) verwijderd. Door voorlopers te verwijderen wordt voorkomen dat darmkanker ontstaat.

 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: een uitdaging voor de kringloop van plastics 03 oktober 2017

  Het is nodig om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit de plasticketen te halen voor een veilige en sluitende kringloop van deze materialen. Binnen de EU is afgesproken om ZZS geleidelijk aan niet meer te gebruiken (uitfaseren). De stoffen mogen op den duur alleen nog worden gebruikt als daar specifiek toestemming voor is verleend. Producenten die afval hergebruiken ondervinden praktische problemen met het voldoen aan deze en andere wetgevingskaders.

 • Doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek moet beter 27 september 2017

  De doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland moet beter. Dat concludeert Sander van den Bogert in zijn proefschrift waarop hij 4 oktober zal promoveren aan de Universiteit Utrecht. Jaarlijks worden in Nederland circa 600 klinische geneesmiddelenstudies beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Van den Bogert onderzocht, in het kader van een samenwerkingsproject tussen het RIVM, de Universiteit Utrecht en de CCMO, wat er na de beoordeling terechtkomt van deze studies. Daarnaast onderzocht hij hoe gegevens die door de regulerende overheidspartijen routinematig worden verzameld kunnen worden ingezet om de efficiëntie van regulering te verhogen.

 • Monitor 2015 bevolkingsonderzoek borstkanker 27 september 2017

  De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is online beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Het IKNL (integraal kankercentrum Nederland) heeft de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 becijferd.

 • Norovirus belangrijkste oorzaak voedselgerelateerde uitbraken 27 september 2017

  In 2016 zijn meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in 2015. Of dat komt doordat er daadwerkelijk meer uitbraken waren of dat er alleen meer meldingen zijn gedaan is niet bekend. Belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken blijft het Norovirus. Dit blijkt uit een analyse van de geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2016.

 • Signaleringskaart geeft inzicht in omgevingsgeluid 25 september 2017

  Het RIVM heeft verkend of een signaleringskaart geluid kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de ruimtelijke planvorming en het vergunningverleningsproces. De signaleringskaart geluid geeft initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gelijke informatie over omgevingsgeluid. Dit is van belang om in de toekomst goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

 • Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend 25 september 2017

  De PAS monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien.

 • Complicaties door gebruik apparatuur voor huidbehandeling 25 september 2017

  Alle onderzochte huidbehandelingen met lasers en soortgelijke apparatuur kunnen complicaties tot gevolg hebben. Deze kunnen licht en tijdelijk van aard zijn, zoals roodheid en zwelling, maar ook ernstig en blijvend, zoals verbranding en littekens. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Burgerwetenschap in Publieke Gezondheid veelbelovend 22 september 2017

  Burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, is nog nieuw als het gaat om toepassing in de Publieke Gezondheid. Bij complexe problemen, zoals overgewicht, is de inzet van alle betrokken partijen nodig om tot oplossingen te komen: gemeente, professionals, bedrijfsleven én bewoners. Burgerwetenschap kan helpen om een brede kennisbasis te creëren om deze complexe problemen aan te pakken. Citizen science biedt hiervoor veel mogelijkheden, maar deze worden nog niet optimaal benut. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lea den Broeder aan de Vrije Universiteit.

 • Eerste resultaten NIPT bekend 22 september 2017

  Vandaag zijn de eerste resultaten van de eerste 5 maanden NIPT in Nederland bekend.

 • Griepepidemie afgelopen winter langer dan gemiddeld 21 september 2017

  In de winter van 2016/2017 duurde de griepepidemie 15 weken. Dit is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar. Ongeveer 500 duizend mensen zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus. Het griepvaccin van 2016 was redelijk effectief tegen het soort griep dat deze winter vaak voorkwam. Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het RIVM 2016/2017.

 • Financiering NIPT in de media 19 september 2017

  In de media zijn diverse berichten verschenen over de financiering van de NIPT.

 • Nieuw innovatielab leefomgeving meet luchtkwaliteit op Utrecht Science Park 19 september 2017

  Dankzij snelle innovaties op het gebied van goedkope sensoren, ICT en Big Data kunnen we onze leefomgeving in de toekomst radicaal anders meten en interpreteren. Om deze ontwikkelingen te versnellen, openen het RIVM, de Universiteit Utrecht en de stichting Utrecht Science Park het USP Innovatielab Leefomgeving. Samen met partners TNO, Luchtradar en JCDecaux start op 19 september het eerste Living Lab Air: een innovatief en fijnmazig sensornetwerk voor het meten van de actuele luchtkwaliteit.

 • Voorstel voor waterkwaliteitsnormen PFOA 15 september 2017

  Het RIVM doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor perfluoroctaanzuur (PFOA). PFOA is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. De stof is gebruikt in producten, om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen, blusschuimen en bij de productie van anti-aanbak lagen. In het verleden is de stof gebruikt in de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht.

 • Inzicht in de werking van het stelsel van publieke gezondheid 14 september 2017

  Het RIVM heeft een set van 45 indicatoren ontwikkeld die het ministerie van VWS kan gebruiken om inzicht te krijgen in of het stelsel voor de publieke gezondheidszorg goed functioneert en waar verbetering mogelijk is. De set is met inbreng van professionals uit de wetenschap, het beleid en de praktijk ontwikkeld.

 • Twee nieuwe Centrumhoofden binnen het RIVM 14 september 2017

  Deze maand hebben zowel het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) als het Centrum Gezondheid en Maatschappij (G&M) binnen het RIVM een nieuw centrumhoofd. Beide medewerkers zijn geen onbekenden binnen de organisatie.

 • Gezamenlijke inspanning vereist om medicijngebruik ouderen te verbeteren 13 september 2017

  Geneesmiddelenproducenten, zorgverzekeraars, de wetgever, maar ook (huis)artsen en apothekers kunnen bijdragen aan een beter gebruik van medicijnen door ouderen. Nu laat de gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen nog vaak te wensen over, met ongewenste gevolgen van dien, zoals een verminderde werkzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van Kim Notenboom dat ze voor het RIVM en de Universiteit van Utrecht heeft uitgevoerd en waar zij op 27 september 2017 op promoveert.

 • Nieuwe infographics 'van selectie tot uitslag' 12 september 2017

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bestaat uit verschillende activiteiten. Het begint bij het selecteren van vrouwen en eindigt bij het informeren van vrouwen over de uitslag. Het bevolkingsonderzoek tot aan de aansluitende zorg bij de gynaecoloog noemen wij het primaire proces.

 • 4 november: RIVM bij NVDA congres 'Grip op de zaak' 12 september 2017

  Zaterdag 4 november is het RIVM aanwezig op het congres 'grip op de zaak' van de NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten). Dit congres met interessante workshops, informatiestands en ontmoetingen met collega's is bedoeld voor NVDA-leden. Bent u aangemeld? Dan ontmoeten we u graag op onze stand.

 • Beleid magnetische velden hoogspanningslijnen van vijf landen vergeleken 12 september 2017

  Het beleid over magnetische velden van hoogspanningslijnen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd op verschillende afwegingen. Het gaat om de weging van het wetenschappelijk bewijs voor een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen versus sociale, economische en politieke overwegingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

 • Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport 12 september 2017

  Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders; voor de supporters is er dan minder te juichen. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid. Dat zijn enkele uitkomsten van de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’ die vandaag is verschenen.

 • Aanpassing procedure toelating endoscopisten per 1 september 2017 12 september 2017

  De procedure voor toelating van endoscopisten die de screeningscoloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek willen gaan uitvoeren, is verder aangescherpt en neergelegd in het document Procedure Toelatingstraject endoscopisten voor het bevolkingsonderzoek. Deze procedure geldt vanaf 1 september 2017.

 • Risicobeoordeling van nanodeeltjes in het milieu 06 september 2017

  Nanodeeltjes zitten al in veel producten zoals medicijnen, deodorant, zonnebrand of sokken. De verspreiding van nanomaterialen in het milieu en de risico’s daarvan voor de gezondheid zijn echter lastig te bepalen. RIVM-onderzoeker Joris Meesters ontwikkelde het model SimpleBox4 nano waarmee concentraties van nanodeeltjes in water, bodem en lucht berekend kunnen worden. Een grote stap vooruit in de milieurisicobeoordeling van nanodeeltjes. Op 6 september promoveert hij op dit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • RIVM opent op zaterdag 7 oktober deuren voor publiek 06 september 2017

  Belandt plastic via het milieu in de vis op ons bord? Zijn antibiotica in de toekomst nog effectief? Eet ik volgens de schijf van vijf? Wie hierin geïnteresseerd is, krijgt op zaterdag 7 oktober bij het RIVM antwoord op deze en vele andere vragen.

 • Nederlandse klimaatexperts slaan handen ineen 31 augustus 2017

  Veertien Nederlandse kennisorganisaties hebben hun krachten gebundeld om overheden en bedrijven in binnen- en buitenland beter te kunnen adviseren over het opvangen van de enorme gevolgen van een warmer klimaat. Vandaag ondertekenden ze in Utrecht de oprichting van het Netherlands Consortium on Climate Change Adaptation (CCCA). Dat consortium gaat kennis en expertise uit verschillende sectoren en disciplines integreren, zodat ze beter aansluiten op de complexe beleidsvragen die de snelle opwarming oproept, ook in het licht van wereldwijde ‘sustainable development goals’.

 • Start bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG in september 2017 31 augustus 2017

  In de week van 4 september starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Gestart wordt met het heien van betonpalen. Deze eerste heiwerkzaamheden duren circa vijf weken. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. De beschikbaarheid van de nieuwbouw wordt verwacht in het najaar van 2021.

 • In Zuid- en Oost-Nederland kans op smog door ozon 29 augustus 2017

  Op dinsdag 29 augustus 2017 is in de provincies langs de Duitse grens en in Noord-Brabant een kleine kans op smog door ozon. De verwachting is dat de luchtkwaliteit hier lokaal slecht kan zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die last hebben bij smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

 • Risico’s leefomgeving niet in één maat uit te drukken 24 augustus 2017

  Luchtverontreiniging, chemische stoffen, geluid en andere risico’s vanuit de leefomgeving zijn niet eenvoudig in één maat uit te drukken. Doordat risicovraagstukken specifiek zijn, is voor oplossingen altijd maatwerk nodig. Wel kan consistentie in dat maatwerk worden bevorderd. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Zeer zorgwekkende stoffen belemmeren recycling 22 augustus 2017

  Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen het veilig recyclen van afvalstromen belemmeren in Nederland. Deze stoffen komen voor in een breed spectrum van afvalstromen. Voorbeelden zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of zware metalen in reststromen van de landbouw. Dit blijkt uit een verkennende studie van het RIVM.

 • Meerdere besmettingen met virtueel Zombievirus op Lowlands 22 augustus 2017

  Met bijna 8.000 deelnemers is de zombie-epidemie game een enorm succes geworden. Massaal deden festivalgangers mee met de speciale app om elkaar virtueel te besmetten.

 • REACH wetgeving biedt kansen voor bio-based economy 22 augustus 2017

  De Europese chemische stoffenwetgeving REACH kan voordelen bieden aan bedrijven die bio-based stoffen maken of importeren. Bio-based stoffen hoeven minder vaak geregistreerd te worden bij het Europees chemicaliënagentschap ECHA. Bovendien krijgt de bio-based industrie kansen om veilige en duurzame alternatieven op de markt te brengen doordat steeds meer risicovolle stoffen verboden worden. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Zombie-epidemie verwacht tijdens Lowlands 18 augustus 2017

  Onderzoekers van RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam en de GGD'en van Flevoland en Amsterdam laten dit weekend op Lowlands een virtueel zombievirus los op de festivalbezoekers. Het doel is om in kaart te brengen hoe epidemieën zich verspreiden. Lowlands Science heeft hiermee de landelijke primeur van een gezondheidsonderzoek in de vorm van een virtuele zombie game.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 18 augustus 2017

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2017 15 augustus 2017

  Op 2 oktober 2017 heeft het Centrum Veiligheid van het RIVM de Netwerkdag Omgevingsveiligheid georganiseerd. De presentaties van de dag zijn op deze webpagina te downloaden.

 • NIPT op tijd 15 augustus 2017

  Bij het invoeren van de NIPT op 1 april 2017 (als primaire test in onderzoekssetting) is aangegeven dat in de startfase de uitslag van de NIPT wat langer kon duren. Inmiddels zijn we 4 maanden verder en komen praktisch alle uitslagen binnen 10 werkdagen (na binnenkomst van bloed in het lab) binnen bij de verloskundige. Het is daarom niet meer nodig om de zwangere te vertellen dat de uitslag mogelijk langer kan duren, vanwege de startfase.

 • Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2) 15 augustus 2017

  Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen bijdrage van €175 voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Kosten.

 • Het Greenhouse Emission Model geschikt voor beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen 11 augustus 2017

  Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die in kassen worden gebruikt, kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen en het waterleven aantasten. Uit RIVM-onderzoek blijkt het Greenhouse Emission Model (GEM) goed in staat om te berekenen in welke concentraties de stoffen in te lozen restwater terechtkomen. Deze berekeningen worden gebruikt bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

 • Concentraties GenX in drinkwater blijven onder richtwaarden 03 augustus 2017

  De concentratie FRD-903 – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst – en bij de huidige emissie - niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Een richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden. Het RIVM heeft deze richtwaarde in 2016 berekend. Op dit moment zijn de concentraties ruim onder de richtwaarden FRD 903 in drinkwater. Dat betekent dat het overal veilig is om het drinkwater te drinken.

 • Antibiotica beïnvloeden uitslag van testen op lymeziekte 27 juli 2017

  Voor het eerst heeft het RIVM samen met het Diakonessenhuis Utrecht aangetoond dat het verschil in de uitkomst van serologische testen voor de ziekte van Lyme van het zenuwstelsel sterk geassocieerd is met eerder antibioticagebruik voor de ziekte van Lyme. In een retrospectieve studie (een studie waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds aanwezige patiëntgegevens en bloedmonsters) keken onderzoekers naar antistoffen in het bloed. Antistoffen zijn eiwitten die het afweersysteem van het lichaam maakt tegen ‘ongewenste indringers’. Om deze antistoffen te vinden gebruikten zij twee testen: de C6-ELISA en de SERION-ELISA.

 • Achtergrondinformatie over PrEP 26 juli 2017

  De Gezondheidsraad brengt begin 2018 een advies uit over de mogelijke bijdrage van PrEP (pre-expositieprofylaxe) bij de preventie van hiv in Nederland. Dit rapport van het RIVM bevat achtergrondinformatie ter ondersteuning van dit advies. PrEP is een middel ter voorkoming van een infectie. Truvada is het middel of medicijn dat momenteel ter voorkoming van hiv kan worden gebruikt. Het is bewezen effectief en veilig, mits het goed wordt gebruikt en met de juiste zorg eromheen.

 • Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg 18 juli 2017

  Het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren; verschillende kenmerken van zorgboerderijen kunnen ook worden toegepast in andere zorgomgevingen voor mensen met dementie. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Maastricht University.

 • Vanaf nu LCI-richtlijnen altijd op zak met nieuwe RIVM-app 18 juli 2017

  Vanaf vandaag staat de nieuwe app ‘LCI-richtlijnen’ live in de AppStore en Google Play. Alle informatie die nodig is voor een adequate infectieziektebestrijding overzichtelijk in één app. Vanaf nu kunnen professionals werkzaam in de gezondheidszorg snel en makkelijk LCI-Richtlijnen, LCI-Draaiboeken, quizzen en folders met publieksinformatie raadplegen.

 • Ziektelast en kosten van voedseloverdraagbare ziekten in Nederland 14 juli 2017

  Jaarlijks onderzoekt het RIVM hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, campylobacter of listeria) die via voedsel in het menselijke lichaam terecht komen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Het aantal DALY’s als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is voor 2016 geschat op 4.708, en is daarmee iets hoger dan in 2015 (4.642 DALY’s).

 • Onderzoek Tekenradar.nl nu ook voor jongeren 14 juli 2017

  Jongeren onder de 18 jaar kunnen nu ook meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl. Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme, ongeveer een kwart daarvan is jonger dan 18 jaar. Sommigen houden langdurige klachten, ook na behandeling. De onderzoekers willen vaststellen hoeveel jongeren klachten houden na behandeling en waarom de ene persoon wel klachten houdt en de ander niet.

 • Griepprik voorkomt griep, maar niet het aantal zieken 14 juli 2017

  Griepvaccinatie voorkomt griepvirusinfecties maar heeft geen invloed op het totale aantal mensen met griepachtige verschijnselen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het RIVM, in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en het Streeklab Kennermerland, uitvoerde naar griepachtige verschijnselen onder gezonde thuiswonende mensen van 60 jaar en ouder.

 • Verbeteringen mogelijk bij monitoring CPE in dieren 13 juli 2017

  Dieren en dierlijke producten worden gemonitord op de aanwezigheid van carbapenemase-producerende bacteriën (CPE). Deze bacteriën zijn vaak resistent tegen veel antibiotica. De monitoring kan worden verbeterd door meer monsters te onderzoeken en door gerichter te monitoren. Daarmee wordt de kans groter om besmettingen met CPE te ontdekken, voordat het verspreid is naar andere bedrijven, dieren of dierlijke producten. Tot nu toe zijn CPE in Nederland nog niet aangetroffen in dieren of dierlijke producten, maar in het buitenland incidenteel wel.

 • Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend 12 juli 2017

  Het onderzoeksmodel Storybuilder brengt directe en achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen in kaart. Uit een verkenning blijkt dat dit model ook bruikbaar is voor beroepsziekten. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Het maakt het mogelijk te leren van beroepsziekten en beter maatregelen te nemen om beroepsziekten te voorkomen.

 • Staat van Infectieziekten 2016 11 juli 2017

  Het zikavirus werd afgelopen jaar wereldnieuws. Naast deze grote uitbraak speelden nog meer infectieziektenuitbraken in binnen- en buitenland. Het vandaag verschenen rapport ‘Staat van Infectieziekten 2016’ geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland en het buitenland.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 6 juni 2017

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Daling fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zet door 07 juli 2017

  Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM, van de GGD-Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt dat de concentraties fijn stof (PM10) in 2016 gemiddeld iets lager zijn dan in 2015. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie overschrijding van de normen waargenomen. Ook de concentraties voor stikstofdioxide (NO2) laten een dalende trend zien.

 • 'Samen sta je niet alleen' 07 juli 2017

  In mei lanceerde Stichting Olijf haar nieuwe campagne 'Samen sta je niet alleen'. In deze campagne vertellen (ex)-patiënten, naasten en professionals wat gynaecologische kanker met je doet en wat Olijf daarin kan betekenen.

 • Initiatieven om gezamenlijk preventie, zorg en welzijn zo goed mogelijk te realiseren 07 juli 2017

  In 2015 kende Nederland 19 initiatieven waar aanbieders op het gebied van preventie, zorg en welzijn zich samen met gemeenten, zorgverzekeraars en burgers inzetten voor het verbeteren van de gezondheid van de bevolking (de populatie), de kwaliteit van de zorg, en het beheersen van de groei van de kosten (de zogenoemde Triple Aim). Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 • Uitnodiging controle-uitstrijkje bij HPV-positief 07 juli 2017

  Het 'vernieuwde' bevolkingsonderzoek is bijna 6 maanden geleden van start gegaan. De eerste vrouwen krijgen daarom eind deze maand een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje. Deze uitnodiging gaat alleen naar vrouwen met de uitslag 'wel hpv, geen afwijkende cellen' na het eerste uitstrijkje.

 • Uitspoeling nitraat naar grondwater licht gedaald bij graslandbedrijven met derogatie 07 juli 2017

  Op landbouwbedrijven die gebruikmaken van de derogatiebeschikking, spoelt sinds 2006 steeds minder nitraat uit naar het grondwater. Het gaat om bedrijven met minimaal 80 procent grasland. Het stikstofbodemoverschot is tussen 2006 en 2015 gemiddeld met 16 procent gedaald. Dit blijkt uit het jaarlijkse derogatierapport van het RIVM en Wageningen Economic Research.

 • Schermgebruik voor het slapen gaat samen met slechtere nachtrust 06 juli 2017

  Veel volwassenen (58 procent) gebruiken in het laatste uur voordat ze gaan slapen een tablet, smartphone of computer. Ze doen dit meerdere keren per week of dagelijks. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaat gepaard met minder en slechter slapen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht.

 • Risico’s van mogelijke inzet genetisch gemodificeerde muggen geëvalueerd 06 juli 2017

  Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten als dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten overbrengen teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine risico’s voor mens en milieu met zich mee te brengen.

 • Aanpak nieuwe verontreinigingen in drinkwater kan transparanter 06 juli 2017

  Het RIVM heeft geëvalueerd hoe in Nederland nieuwe verontreinigende stoffen in de bronnen van drinkwater worden aangepakt. De huidige ‘signaleringsparameter’ blijkt voor de meeste nieuwe stoffen goed te werken.

 • Resistente bacteriën in afvalwater 05 juli 2017

  In ons afvalwater zijn bacteriën te vinden die resistent zijn tegen antibiotica. Ook resten van antibiotica worden gevonden in het afvalwater. Door de huidige waterzuivering nemen de concentraties van antibioticaresistente bacteriën in het afvalwater sterk af. Innovatieve technieken kunnen in de toekomst tot een nog verdere afname leiden. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM in samenwerking met andere instituten naar antibioticaresistentie in het milieu.

 • Analyse van dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen 05 juli 2017

  Het RIVM heeft dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Bij alle dertien incidenten zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In drie gevallen heeft dit geleid tot een brand en bij negen incidenten was er sprake van verspreiding van ontvlambare of giftige stoffen. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

 • Trendscenario VTV-2018 identificeert maatschappelijke opgaven voor de toekomst 05 juli 2017

  Als historische trends zich onveranderd door zetten, veroorzaakt dementie in 2040 de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van dementie zal dan toenemen van 14.000 in 2015 tot bijna 40.000 in 2040. Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het Trendscenario van de VTV-2018. Het Trendscenario laat zien hoe onze volksgezondheid er in 2040 uit zou kunnen zien als er vanaf nu niets meer zou veranderen. Zo kunnen maatschappelijke opgaven voor de toekomst geïdentificeerd worden.

 • Schadelijkheid van kruidenmengsels in de waterpijp 05 juli 2017

  Het roken van kruidenmengsels in de waterpijp is net zo schadelijk voor de gezondheid als het roken van waterpijptabak. In beide gevallen komen vergelijkbare hoeveelheden schadelijke stoffen vrij. Dit zijn, onder andere, koolmonoxide, aldehydes, PAK’s, metalen, propyleenglycol en glycerol. Dat blijkt uit literatuuronderzoek en laboratoriumanalyses van het RIVM.

 • Patiënten goed beschermd tegen straling bij radiologische ingrepen 04 juli 2017

  Nederlandse ziekenhuizen beschikken over veel mogelijkheden om de stralingsdosis te beperken bij radiologische ingrepen en deze worden veel ingezet. Ze gebruiken redelijk nieuwe apparatuur en de betrokken interventieradiologen bezitten doorgaans een diploma stralingsbescherming. Maar het kan nog beter, concludeert het RIVM in het onderzoek naar stralingsbescherming in ziekenhuizen.

 • Oplossingsgericht denken over milieuproblemen maakt keuzes duurzamer 03 juli 2017

  Duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt, hebben te weinig effect, vooral omdat het draagvlak voor maatregelen onvoldoende wordt meegenomen. Milieukundige Michiel Zijp doet voorstellen die het draagvlak vergroten. De RIVM-medewerker promoveert 3 juli aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Productie en gebruik van radio-isotopen in Nederland 03 juli 2017

  Radioactieve stoffen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van verschillende soorten kanker. De meeste van deze zogeheten isotopen worden wereldwijd in zes kernreactoren gemaakt, waarvan er één in Nederland (Petten) staat. Zeker tot 2020 en waarschijnlijk tot 2025 zal de markt voor isotopen fragiel zijn en zouden er bij uitval van één reactor al tekorten kunnen ontstaan. Zowel voor diagnostiek als voor therapie. Op dit moment komt een zeer groot deel van de in de Nederlandse ziekenhuizen gebruikte isotopen uit de reactor in Petten (80 procent). Om de continue levering van isotopen aan Nederlandse ziekenhuizen beter te garanderen zouden nadere afspraken met de producenten over de benodigde levering nodig zijn.

 • Diergeneesmiddelen tegen parasieten niet zonder risico voor grondwater en waterorganismen 03 juli 2017

  Resten van diergeneesmiddelen tegen parasieten in de veeteelt kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden. Dit gebeurt meestal via de bodem en het water. Enkele stoffen kunnen milieunormen voor grondwater of oppervlaktewater overschrijden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

 • Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten van start 03 juli 2017

  Het RIVM en het Lareb werken vanaf 3 juli samen als het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten om sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Meldingen over mogelijke bijwerkingen worden door dit Expertisecentrum geanalyseerd en geïnterpreteerd samen met clinici uit het zorgveld.

 • RIVM stuurt papieren reclame retour 03 juli 2017

  Met ingang van 1 juli 2017 stuurt het RIVM papieren/fysieke reclamepost terug naar zijn (potentiële) leveranciers. De poststukken worden voorzien van een sticker met het verzoek om de boodschappen in het vervolg via de mail te versturen aan de contactpersonen.

 • Vergelijking voedselconsumptie 2012-2014 met Richtlijnen goede voeding 2015 30 juni 2017

  Het Nederlandse eetpatroon zat in de periode 2012-2014 voor een aantal productgroepen in de buurt van de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad, maar voor andere productgroepen stond het er verder van af. Dat blijkt uit het rapport van het RIVM, waarin in kaart is gebracht wat volwassenen in de periode 2012- 2014 aten en dronken. Deze gegevens zijn vergeleken met de richtlijnen voor gezonde voeding van de Gezondheidsraad uit 2015. Het rapport beschrijft de situatie van de voedselconsumptie in Nederland voordat de richtlijnen van kracht werden en kan gezien worden als een basismeting. Of de consumptie zich na invoering van de richtlijnen in gunstige zin verandert zal op basis van een volgende voedselconsumptiepeiling blijken.

 • Nederland bij koplopers voor huidkanker in Europa 29 juni 2017

  Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben en overlijden ruim 900 mensen aan de gevolgen ervan. Sinds 1990 is het aantal gevallen verviervoudigd. Deze stijging is veel sterker dan bij andere vormen van kanker, en een verdere stijging ligt in de verwachting. De gevaarlijkste vorm van huidkanker is het melanoom. Het melanoom komt in Nederland relatief vaak voor: binnen Europa behoort Nederland tot de koplopers.

 • Antibioticaresistentie stabiel, maar alertheid blijft noodzakelijk 29 juni 2017

  Het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica bij mensen is in Nederland het afgelopen jaar stabiel gebleven. Er worden echter incidenteel wel uitbraken van resistente bacteriën in zorginstellingen gemeld. Ook in de toekomst zal dit vaker voorkomen. Vooral kwetsbare mensen kunnen hier ziek van worden.

 • Meer gonorroe, syfilis en chlamydia bij Centra Seksuele Gezondheid 23 juni 2017

  Er wordt steeds vaker gonorroe, syfilis en chlamydia vastgesteld bij bezoekers van de Centra Seksuele Gezondheid. Gonorroe en syfilis wordt vooral gevonden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is chlamydia de meest voorkomende soa. Dit blijkt uit het soa jaarrapport 2016 van het RIVM. Ook huisartsen zien een stijging van het aantal diagnoses chlamydia en gonorroe.

 • Het Hitteplan vanaf 23 juni niet meer actief 23 juni 2017

  Het Hitteplan was actief in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel van 19 tot en met 22 juni. Vanaf vrijdag 23 juni is het in de meeste delen van het land weer koeler. Het KNMI heeft de code geel beëindigd.

 • Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret 22 juni 2017

  Hoe kunnen we de waterkwaliteit van waterspeelplaats Zuiderpret goed houden? Gemeente Den Haag vroeg het RIVM hierover advies. Een goede doorstroming van het water en duidelijke communicatie richting bezoekers van de waterspeelplaats is belangrijk.

 • Donderdag 22 juni kans op smog door ozon in zuidoost Nederland 22 juni 2017

  Vandaag is er in Limburg, het oosten van Noord-Brabant en de Achterhoek kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit kan hier ‘slecht’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden en om binnen te blijven. Binnenshuis zijn de concentraties ozon lager.

 • Risico op mazelenuitbraken neemt toe met dalende vaccinatiegraad 22 juni 2017

  De vaccinatiegraad voor de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent. Als deze trend zich doorzet, neemt de kans op een mazelenuitbraak in de toekomst toe. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland nog steeds hoog. Dit blijkt uit het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016

 • Folder 'Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom' beschikbaar in 10 vertalingen 21 juni 2017

  Op de website staan vanaf nu alle vertaalde versies van de folder Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • RhedQuin 375IE weer beschikbaar 21 juni 2017

  In december hebben wij u gemeld dat er een tijdelijk tekort was aan RhedQuin 375 IE. Het advies was toen om het alternatieve product Rhopylac 1.000IE toe te dienen. Sinds eind mei is RhedQuin 375 IE weer beschikbaar en wordt u geadviseerd 375 IE anti-D toe te dienen voor de indicaties waarbij dit de gebruikelijke dosering betreft.

 • Toestemmingformulier TRIDENT-2 studie vertaald in het Engels 21 juni 2017

  Vanaf nu is ook een Engelse versie beschikbaar van het toestemmingsformulier: "Consent form: Prenatal screening with NIPT (TRIDENT-2 study)".

 • Update aanbesteding hielpriklancetten 2017 21 juni 2017

  Eind 2016 is het RIVM gestart met de aanbesteding van de hielprikkers (in vaktermen hielpriklancetten genoemd).

 • Vragen over de NIPT? 21 juni 2017

  De NIPT is nu 2,5 maand geleden ingevoerd. Van 1 april 2017 tot en met 9 juni 2017 zijn er 11.160 testen uitgevoerd en afgerond in Nederland. Het kan natuurlijk zijn dat u als verloskundig zorgverlener nog vragen heeft over de NIPT. Precies weten bij wie u daarvoor terecht kunt?

 • E-learning voor hielprikscreeners geactualiseerd 21 juni 2017

  De e-learning voor screeners van de neonatale hielprikscreening is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was de uitbreiding van de hielprikscreening met alfa- en bèta-thalassemie per 1 januari 2017.

 • Besluit invoering 13 wekenecho uitgesteld 21 juni 2017

  Op 22 december 2016 heeft de Gezondheidsraad een advies aan de minister aangeboden over de prenatale screening in Nederland. Hierin adviseert de commissie een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname in het programma van een echo vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap.

 • Toestemmingsformulier TRIDENT-2: nu ook digitaal te bewaren 21 juni 2017

  Vanaf nu mag het Toestemmingsformulier: Prenatale screening NIPT (TRIDENT-2 studie) ook digitaal bewaard worden. Voorheen mocht alleen een papieren versie bewaard worden.

 • In Zuidoost-Limburg smog door ozon 20 juni 2017

  Vandaag 20 juni is er in het zuidoosten van Limburg smog door ozon. De luchtkwaliteit is hier slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de rest van zuidoost Nederland is kans op smog door ozon. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden en om binnen te blijven.

 • 2,5 miljoen euro voor de ziekte van Lyme 20 juni 2017

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert.

 • Plaats van personalised medicine in de medische praktijk nog beperkt 20 juni 2017

  Medicijngebruik aanpassen op kenmerken van een patiënt. De aandacht voor deze zogenoemde personalised medicine (therapie op maat) is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn of niet. Toch blijkt uit onderzoek van het RIVM dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk.

 • In Zuid-Nederland kans op matige smog door ozon 19 juni 2017

  Vandaag 19 juni is er in het zuiden van Nederland een geringe kans op smog door ozon. De verwachting is dat de luchtkwaliteit hier slecht kan zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Hitteplan geactiveerd in Midden en Zuid Nederland 19 juni 2017

  Op 19 juni 2017 is het hitteplan geactiveerd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM roept op om regionale hittplannen te activeren en extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen te beperken.

 • Vaker longontstekingen in de buurt van veehouderijen 16 juni 2017

  Mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen hebben vaker last van longontstekingen. In het onderzoeksgebied krijgen elk jaar ongeveer 1650 mensen per 100.000 inwoners een longontsteking. Ruim 200 longontstekingen hebben een verband met wonen in de buurt van pluimveehouderijen en geitenhouderijen. Dat blijkt uit de aanvullende studies van het grootschalige onderzoek Veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO) uitgevoerd door Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research, NIVEL en het RIVM. De nieuwe resultaten bevestigen eerdere uitkomsten van VGO in 2016.

 • Het RIVM jaarverslag 2016 staat online 14 juni 2017

  In ons jaarverslag kijken we terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2016 betrokken bij was. Dit betreft onder meer het Nationaal Veiligheidsprofiel, resultaten van grootschalig onderzoek naar veehouderij en gezondheid, nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en uiteraard het rubbergranulaat op kunstgras sportvelden.

 • Workshop vaccinatie en screening voor Nederlandse deelnemers Eurogin 12 juni 2017

  Op zondag 8 oktober vindt in Amsterdam in het kader van het Eurogin congres een bijeenkomst plaats over het bevolkingsonderzoek en de vaccinatie in Nederland en België. Men kan zich voor deze dag opgeven.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker volledig uitgerold 12 juni 2017

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in januari 2017 van start gegaan en is nu geheel ingevoerd.

 • Tomosynthese expertmeeting 12 juni 2017

  Op 24 mei jl. heeft ZonMW, de Gezondheidsraad en het RIVM een expertmeeting over tomosynthese georganiseerd. Het doel was om vast te stellen welke kennis nodig is voor een advies wel of niet tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker in te voeren en, indien nodig, hier een kennisagenda voor op te stellen.

 • Notitie klachtenafhandeling aangepast aan Wkkgz 12 juni 2017

  In de notitie klachtenafhandeling bevolkingsonderzoek darmkanker is beschreven waar een deelnemer met een klacht over (de uitvoering van) het bevolkingsonderzoek terecht kan. Van deze notitie is nu een nieuwe versie beschikbaar. Aanleiding voor de aanpassing is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • Hoogste zonkracht ooit gemeten 11 juni 2017

  Op 11 juni heeft het RIVM een zonkracht van 8.7 gemeten. Hoewel de metingen nog geverifieerd moeten worden is een zonkracht boven de 8,1 in meer dan 20 jaar nog nooit gemeten. De zonkracht, of UV-index is een maat voor de intensiteit van de UV-straling en bepaalt hoe lang de huid kan worden blootgesteld zonder rood te worden. Bij zonkracht 7 kan de huid al na 15 minuten verbranden. Zonverbranding is pas na enkele uren zichtbaar en voelbaar.

 • Validatie sterilisatie chirurgische instrumenten in ziekenhuizen verbeterd 09 juni 2017

  Voor een veilig (her)gebruik van chirurgische instrumenten in ziekenhuizen moeten ze na gebruik worden gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd in stoomsterilisatoren. Jaarlijks wordt gecontroleerd of deze sterilisatoren goed werken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat betrokken vakverenigingen en validatiebedrijven sinds het vorige RIVM onderzoek acties in gang hebben gezet om de validaties te verbeteren.

 • Alertheid zwangere vrouwen voor zikavirus blijft nodig 08 juni 2017

  Sinds mei 2015 is er een zikavirusuitbraak in Zuid- en Midden-Amerika , inclusief het Caribisch gebied. Het zikavirus kan aangeboren afwijkingen veroorzaken, waaronder microcefalie (kleine schedelomvang). Hoewel de internationale noodsituatie door de WHO is opgeheven, blijft alertheid voor zikavirus noodzakelijk. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden moeten nog steeds rekening houden met het zikavirus wanneer zij op reis willen gaan. Het RIVM zet de reisadviezen voor gebieden waar zikavirus voorkomt nogmaals op een rij.

 • Nieuwe inzichten helpen disfunctionerende bodems sneller herkennen 08 juni 2017

  Door de complete gemeenschap van bodemorganismen te bestuderen, kan het functioneren van de bodem beter worden voorspeld dan door slechts een paar soorten te bekijken. Ook is het belangrijk om niet alleen naar de aanwezigheid van organismen te kijken, maar ook naar lichaamsgewicht en andere kenmerken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Valentina Sechi, die onderzoek deed bij het RIVM en op 8 juni is gepromoveerd aan de WUR.

 • Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50-plussers 07 juni 2017

  Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek 'Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers' van Renske Eilers. Ouderen zijn het meest positief over pneumokokkenvaccinatie. Bijna 70 procent geeft aan bereid te zijn zich hier tegen te vaccineren.

 • RIVM adviseert hepatitis A-vaccinatie voor homomannen 06 juni 2017

  Op dit moment heerst het hepatitis A-virus onder homomannen in Nederland. Het RIVM en Soa Aids Nederland/Man tot Man roepen mannen die seks hebben met mannen op om zich te laten vaccineren. Vooral als zij deze zomer prides of andere feesten bezoeken.

 • Concentraties broeikasgassen hoger dan ooit 02 juni 2017

  De concentraties van de 43 belangrijkste broeikasgassen zijn hoger dan ooit in de afgelopen 800.000 jaar. De historische set gegevens, gebaseerd op een veelheid aan metingen, is vandaag gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

 • Nationaal referentieniveau radon in woningen 30 mei 2017

  In het kader van nieuwe Europese regelgeving moet Nederland een nationaal referentieniveau voor radon in woningen invoeren. Het RIVM heeft voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een aantal opties onderzocht en gekeken waar in Nederland radonconcentraties boven zo'n referentieniveau verwacht kunnen worden en hoeveel huizen dat betreft.

 • Start Health Study Bonaire, St. Eustatius & Saba 30 mei 2017

  Begin mei is de Health Study in Bonaire van start gegaan. Met dit onderzoek wordt de gezondheid van de inwoners van Caribisch Nederland in beeld gebracht. Is de bevolking goed beschermd tegen infectieziekten en welke chronische ziekten komen er voor? Hoe staat het met de persoonlijke leefomstandigheden?

  Met de resultaten van de Health Study kunnen ziekten in de toekomst nog beter voorkomen en bestreden worden. In juni start het onderzoek op St. Eustatius en Saba.

 • Analyse gezondheid en arbeidsparticipatie werkende mantelzorgers 30 mei 2017

  Werkende mantelzorgers ervaren geen slechtere gezondheid dan werkenden zonder mantelzorgtaken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM onder 1880 werkenden die in 2014/2015 deel hebben genomen aan de zogeheten Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP).

 • Nederlandse uitstoot van broeikasgassen steeg in 2015 met 4 procent 30 mei 2017

  In 2015 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ongeveer 4 procent gestegen ten opzichte van 2014. De stijging in 2015 komt vooral door de toename van de CO2 emissie doordat er meer elektriciteit is geproduceerd in de door steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Daarnaast is er vanwege de koudere winter meer brandstof gebruikt voor ruimteverwarming dan in 2014. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies door het RIVM.

 • Maandag kans op matige smog door ozon 29 mei 2017

  Maandag 29 mei en is er in het zuidoosten van Nederland kans op matige smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vanaf dinsdag 30 mei is de kans op smog door ozon voorbij

 • Morgen kans op matige smog door ozon 28 mei 2017

  Morgen is er in het zuidoosten van Nederland kans op matige smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Vandaag kans op matige smog door ozon 27 mei 2017

  Op zaterdag 27 mei is er in het westen, midden en zuiden van Nederland kans op matige smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog onvoldoende 24 mei 2017

  De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Landbouw vormt een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat in oppervlaktewater.

 • Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater 23 mei 2017

  In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem.

 • Factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar rondom preventie voor risicogroepen schetst huidige stand van zaken 23 mei 2017

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de huidige stand van zaken in kaart gebracht in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie voor risicogroepen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een factsheet, die de staatssecretaris van VWS eerder deze maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • Kennisinstituten ondersteunen gemeenten bij integrale aanpak 18 mei 2017

  Zeven landelijke kennisinstituten voorzien gemeenten van nieuwe inspiratie voor integraal werken, dit helpt bij het bieden van passende zorg dichtbij huis voor kwetsbare burgers. Wat zijn succesfactoren voor integraal werken? Hoe kun je effectief een brug slaan tussen gezondheid, welzijn, sport en zorg? Op een congres over integraal werken presenteren de kennisinstituten vandaag gezamenlijk het e-magazine ‘Sturen op integraal werken’ boordevol tips en succesvolle voorbeelden. Bovendien krijgen gemeenten toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies, bijvoorbeeld voor het bestrijden van eenzaamheid, de aanpak van ziekteverzuim op scholen of de zorg voor kwetsbare ouderen.

 • Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP 16 mei 2017

  Met het afronden en publiceren van de laatste twee WIP-richtlijnen zijn de operationele activiteiten van de Stichting WIP nu beëindigd. Dit betekent dat de werkzaamheden van de Regieraad WIP en van Bureau WIP nu definitief zijn gestaakt. Het demissionaire bestuur blijft aan voor het afhandelen van de overdracht en geeft in goed overleg met de besturen van de moederverenigingen aanwijzingen voor de noodzakelijke besluiten.

 • Op zoek naar het poliovirus 16 mei 2017

  In Nederland voert het RIVM een klinische en milieu-surveillance uit om de circulatie van het poliovirus en andere enterovirussen uit te sluiten of juist te op te sporen. Erwin Duizer, hoofd van Nationaal Poliolaboratorium, en Kimberley Benschop, enterovirusspecialist, publiceerden onlangs hun resultaten van 10 jaar surveillance in Nederland in Applied and Environmental Microbiology.

 • Geoweek: leerlingen onderzoeken bodem en grondwater op het RIVM 16 mei 2017

  Van 15 tot en met 19 mei is er de ‘Geoweek’ voor leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs. Twee schoolklassen van basisscholen in de omgeving van Utrecht zijn dinsdag 16 mei op expeditie bij het RIVM. Het RIVM doet voor de derde keer op rij mee aan de GeoWeek.

 • Geen verdere verspreiding poliovirus na besmetting medewerker 16 mei 2017

  De medewerker van een Nederlandse vaccinproducent, die begin april besmet raakte met het poliovirus, draagt het virus niet meer bij zich. Er zijn geen andere mensen besmet geraakt en de medewerker kan nu ook geen andere mensen meer besmetten. De GGD stopt de dagelijkse monitoring van de medewerker en de gezinscontacten. Alle maatregelen die uit voorzorg zijn genomen zijn opgeheven.

 • HPV-vaccinatie beschermt tegen meer dan alleen baarmoederhalskanker 16 mei 2017

  De HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker blijkt ook te beschermen tegen andere vormen van kanker die door HPV kunnen worden veroorzaakt. Het gaat om kanker die bij mannen steeds vaker voorkomt, zoals kanker aan penis, anus, mond- en keelholte. De Gezondheidsraad bekijkt daarom, op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, of het advies over de vaccinatie moet worden aangepast.

 • Aanvullend onderzoek nodig naar inname nitriet en lood via voedsel 15 mei 2017

  Het RIVM heeft de inname van nitriet en nitraat als voedseladditieven en van lood via voedsel berekend. De inname van nitraat (vanuit het gebruik als voedseladditief) ligt binnen de veilige marge; verder onderzoek is nu niet nodig. De inname van nitriet (vanuit het gebruik als voedseladditief) en de inname van lood via voedsel liggen bij sommige mensen mogelijk niet binnen de veilige marge. Om de uitkomsten van de berekeningen voor lood en nitriet te staven is aanvullend onderzoek nodig.

 • BK2020: “Witte rook’ voor gunning mammografen 12 mei 2017

  De opdracht voor het leveren en onderhouden van de 79 mammografen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is eind april 2017 definitief gegund aan de firma Tromp. Op 8 mei is de overeenkomst ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de LBO in Utrecht.

 • Eerste vrouwen ontvangen zelfafnameset 12 mei 2017

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ging vanaf januari 2017 van start in de eerste regio in Nederland. Vanaf volgende week is er een nieuwe mijlpaal: dan ontvangen de eerste vrouwen de zelfafnameset in de brievenbus.

 • Regionale verschillen in gezondheid 11 mei 2017

  Een derde van de volwassenen geeft aan door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in reguliere activiteiten. Ook geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Toch ervaart drie kwart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Er bestaan regionale verschillen in deze gezondheidsindicatoren. Dit blijkt uit nieuwe landelijke en regionale cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

 • Bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours bevestigt langdurige blootstelling PFOA 11 mei 2017

  De resultaten van het bloedonderzoek zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA langdurig is overschreden. De blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) in het verleden heeft mogelijk effect op de gezondheid van omwonenden DuPont/Chemours.

 • Meer kennis nodig over milieu effect GenX 11 mei 2017

  Er is meer kennis nodig over de mate waarin GenX stoffen ophopen in vissen. Deze gegevens zijn onmisbaar om een concentratie in water te berekenen waarbij mensen, vogels en zoogdieren hun leven lang veilig vis uit dat water kunnen eten. Doordat de informatie ontbreekt, is het nu niet mogelijk om een indicatieve waterkwaliteitsnorm voor GenX af te leiden.

 • Vaccinatieadvies meningokokken opnieuw bekeken 09 mei 2017

  Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging kan veroorzaken. Kinderen worden met 14 maanden ingeënt tegen meningokokken C. Sinds 2015 is er echter een toename van meningokokken W. Ook zijn nieuwe vaccins beschikbaar gekomen tegen meningokokken B. Vanwege deze ontwikkelingen bekijkt de Gezondheidsraad of en hoe het vaccinatieprogramma tegen meningokokkenziekte moet worden aangepast.

 • Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde 08 mei 2017

  De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyse en risicomanagement om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen. Dit staat internationaal bekend als het waterveiligheidsplan. In Nederland blijken alle stappen van de kwaliteitsbewaking uit het waterveiligheidsplan te worden uitgevoerd. Deze manier van werken levert een belangrijke bijdrage om de drinkwaterkwaliteit van bron tot kraan te waarborgen. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

 • Monitor NHS 2015 05 mei 2017

  De monitor van de neonatale hielprikscreening voor kinderen geboren in 2015, nieuwe stijl is uit. De monitor beschrijft indicatoren als deelname, tijdigheid van de afname van de hielprik en het aantal verwijzingen naar een kinderarts.

 • Lagere opkomst HPV-vaccinatie 2016 02 mei 2017

  In het voorjaar van 2015 kregen de meisjes geboren in 2002 de uitnodiging voor hun HPV-vaccinaties. Na het laatste vaccinatieaanbod in 2016 is de eindstand van de opkomst van deze groep meisjes toegenomen tot 56%. Hiermee is de uiteindelijke opkomst 7% lager dan de bijna 63% van de meisjes geboren in 2001.

 • Lichte stijging ammoniakuitstoot 24 april 2017

  De uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 en voldoet met 127,6 kiloton aan het Europees gestelde plafond. De toename komt vooral doordat in de agrarische sector meer kunstmest is gebruikt. De toename wordt voor een deel afgezwakt door een dalende uitstoot in de varkens en pluimveesector als gevolg van schonere stalsystemen. Dit blijkt uit het Informatieve Inventory Report 2017 van het RIVM en partnerinstituten.

 • Lyme kost jaarlijks 20 miljoen euro 21 april 2017

  Voor het eerst zijn voor Nederland de maatschappelijke kosten van de ziekte van Lyme bepaald. De ziekte blijkt jaarlijks bijna 20 miljoen euro te kosten. Ernstige infecties en langdurige klachten na de behandeling van Lyme veroorzaken het grootste deel van deze kosten. Overige kosten werden veroorzaakt door tekenbeten en milde infecties.

 • Welke tools en voorlichting kun je inzetten om tekenbeten te voorkomen? 21 april 2017

  Samen met de Universiteit Maastricht in opdracht van het RIVM promoveert Desirée Beaujean op 21 april met haar proefschrift ‘Attention for Lyme prevention – Educational tools to prevent tick bites and Lyme borreliosis’.

 • Nieuw rapport toont aan dat het tijd is voor verandering: gedragsverandering voor een duurzaam en gezond Europa 20 april 2017

  De toestand van het milieu, onze gezondheid en het niveau van sociale ongelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. De invloed van individueel gedrag op de overgang naar een duurzame samenleving is daarbij lang onderbelicht gebleven. Dit rapport kan echter een goed startpunt vormen voor verandering. Veel maatregelen om het milieu te beschermen zijn in potentie ook goed voor onze gezondheid en kunnen tegelijkertijd ongelijkheid tegengaan. Maar om deze combinatie van voordelen volledig te benutten en verder te ontwikkelen, moet nog veel werk worden verricht. Dit zijn een aantal van de bevindingen in het INHERIT Baseline Report.

 • TIME eert RIVM'er Guus Velders 20 april 2017

  TIME heeft professor doctor Guus Velders van het RIVM uitgekozen tot één van de honderd invloedrijkste personen in de wereld. Velders krijgt de erkenning omdat hij de wetenschappelijke basis legde onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda.

 • Nieuwe stap naar berekening milieueffect van combinaties van bestrijdingsmiddelen 14 april 2017

  Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen houdt de EU momenteel geen rekening met het gebruik van meerdere gewasbeschermingsmiddelen bij dezelfde teelt. Het RIVM heeft drie methoden bestudeerd om hier in de toekomst wel rekening mee te houden. Het blijkt dat deze methoden inzicht geven in het optreden van ‘meervoudige stress’. Het is nodig om de methoden nog verder te ontwikkelen, om ze daadwerkelijk toepasbaar te maken bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

 • Medewerker vaccinproducent besmet met poliovirus 13 april 2017

  Begin april vond een incident plaats in een afgeschermde ruimte bij een vaccinproducent. Hierbij zijn twee medewerkers blootgesteld aan poliovirus. Na het incident zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit onderzoek bleek dat één van de medewerkers besmet is geraakt met het poliovirus. Volgens protocol heeft de GGD alle gezinscontacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Deze worden uit voorzorg onderzocht.

 • Investeren in gezonde leefomgeving bevordert gezond gedrag 13 april 2017

  De wijze waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Er zijn nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te creëren. Het is daarbij belangrijk dat de overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit en dat betrokkenen met elkaar samenwerken bij het inrichten van de leefomgeving. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid.

 • Complicatieregistratie (DRCE) 11 april 2017

  Sinds 1 januari 2016 is de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) werkzaam.

 • Wijzigingsverzoeken dataset 11 april 2017

  Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen.

 • Meer chlamydia en gonorroe gevonden door Centra Seksuele Gezondheid 11 april 2017

  De Centra Seksuele Gezondheid worden steeds effectiever in het opsporen van soa’s. In 2016 zijn er 11% meer chlamydia-diagnoses vastgesteld bij vrouwen en heteroseksuele mannen dan in 2015. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) wordt steeds vaker gonorroe gevonden. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2016 van het RIVM. Een reden voor de stijging is dat er steeds meer mensen getest worden die behoren tot de groepen met een hoog risico op soa’s.

 • HPV 2017: internationaal papillomavirus conferentie 11 april 2017

  Van 28 februari tot 4 maart was er een internationaal papillomavirus conferentie in Kaapstad. Er waren veel onderzoekers vanuit Nederland aanwezig.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in heel NL van start 11 april 2017

  Vanaf 13 maart is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start in heel Nederland.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2017 11 april 2017

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2017 is gereed en beschikbaar via de website.

 • Omgevingswet biedt weinig regels voor natuurlijk kapitaal 11 april 2017

  De Omgevingswet regelt het beheer van natuurlijk kapitaal niet expliciet. Wel biedt de Omgevingswet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal. Decentrale overheden zouden doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen het beste in de omgevingsvisie kunnen opnemen.

 • Lang in de zon: bescherm je huid tegen verbranding 07 april 2017

  Zondag belooft een zonnige en warme dag te worden. Na de winter is het fijn om weer in de zon te zijn. Een beetje UV-straling van de zon is ook goed voor je omdat het ervoor zorgt dat je lichaam Vitamine D aanmaakt. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan gezonde botten. Met een zonkracht 4 is het wel nodig om de huid te beschermen tegen verbranding als je langere tijd in de zon bent.

 • Betere risicobeoordeling van metalen in bodem 07 april 2017

  Om te bepalen of de kwaliteit van bodems geschikt is voor (her)gebruik wordt onder meer beoordeeld of de aanwezige metalen een risico vormen voor mens, plant en dier. Het RIVM adviseert om de huidige methodiek, waarbij wordt gekeken naar de totale concentratie aanwezige metalen, te vervangen door een methode die alleen de concentratie van metalen meet die schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

 • Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv 07 april 2017

  Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hebben gehad met een losse partner. Zij lopen daarmee risico op soa en hiv. Dit risico is het hoogst onder twintigers. Zij geven aan dat ze zich ook het vaakst laten testen op hiv en soa. Homoseksuele mannen laten zich vaker testen op hiv en soa dan heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2016 van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

 • Praktische tips inrichting counseling 06 april 2017

  Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO kwaliteitswinst valt te behalen.

 • DIN 2.1: verplichte nascholing voor counselors prenatale screening 06 april 2017

  Counselors moesten voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1.

 • Vertalingen 06 april 2017

  De Nederlandstalige, gedrukte versie van de folder ‘Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom’ is te bestellen via de webshop.

 • Geen NT-meting naast de NIPT 06 april 2017

  Als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) krijgt ze niet óók nog een Nekplooi (NT)-meting.

 • Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u vragen over de NIPT? 06 april 2017

  Kijk op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo; hier staan veelgestelde vragen en vindt u ook materialen zoals een uitgebreide gespreksleidraad, met meer informatie over de NIPT.

 • De NIPT is beschikbaar 06 april 2017

  Per 1 april hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom.

 • Minder zout in sommige voedingsmiddelen, suikergehalte daalt niet 06 april 2017

  Het zoutgehalte in brood was in 2016 gemiddeld 19 procent lager dan in 2011. Ook bepaalde soorten sauzen, soepen, groenten en peulvruchten in blik of glas en chips hebben een lager zoutgehalte, tussen de 12 en 26 procent lager dan in 2011. Daarnaast hebben enkele productgroepen (bijvoorbeeld sommige soorten vleeswaren) een lager verzadigd vetgehalte gekregen. Het suikergehalte is in alle onderzochte productgroepen gelijk gebleven. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM naar de gehalten aan zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen ten opzichte van 2011.

 • Rotavirus in Nederland: achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad 06 april 2017

  Het rotavirus kan ernstige maagdarminfecties veroorzaken die vooral voorkomen bij jonge kinderen. Er zijn twee vaccins beschikbaar die beide via druppeltjes in de mond worden toegediend. De Gezondheidsraad adviseert hoe vaccinatie van kinderen tegen het rotavirus toegankelijk zou moeten worden. Dit rapport bevat achtergrondinformatie ter ondersteuning van dit advies. De minister neemt op basis hiervan een besluit.

 • De websites zijn live! 06 april 2017

  Alle websites over de NIPT zijn inmiddels live. Hieronder een overzicht van de websites die zijn ontwikkelt mét de bijbehorende links:

 • Hoe brengt u www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl onder de aandacht? 06 april 2017

  In de laatste week van maart is de informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom toegevoegd aan de website voor zwangeren www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

 • Kwaliteitseisen en het draaiboek herzien 06 april 2017

  Met de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn ook een aantal kwaliteitseisen en het draaiboek herzien.

 • Introductiecursus SAFETI-NL 05 april 2017

  Op 15, 16 en 18 mei en 6 juli 2017 organiseert het RIVM weer de 4-daagse introductiecursus voor SAFETI-NL.

 • WIP publiceert richtlijn Virale hemorragische koortsen 04 april 2017

  De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen (VHK) gepubliceerd op haar website. Het betreft een geheel herziene versie van de huidige richtlijn.

 • Nieuwe versie WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 03 april 2017

  Op 6 februari publiceerde de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Helaas is er in bijlage A op p.28 een storende fout opgetreden.

 • Elk jaar 300.000 tekenbeten in stedelijk gebied 03 april 2017

  Eén op de 5 tekenbeten vindt plaats binnen het stedelijk gebied. De meeste tekenbeten vinden plaats in het buitengebied, maar ook binnen stedelijk gebied worden dus veel mensen gebeten. Dat blijkt uit een onderzoek naar tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl. Nu het tekenbeetseizoen is begonnen, is het belangrijk om te controleren op tekenbeten na een bezoek aan het groen, ook binnen het stedelijk gebied.

 • Betrek therapietrouw bij bepalen kosteneffectiviteit van geneesmiddelen 03 april 2017

  Patiënten die geneesmiddelen volgens voorschrift innemen, blijven langer gezond en brengen de zorgkosten omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is dan ook van belang om de effecten van zogeheten therapietrouw mee te nemen in kosteneffectiviteitsberekeningen van geneesmiddelen. Overigens kan dat alleen worden gedaan als gegevens over therapietrouw beschikbaar zijn.

 • Hoe is het om een infectieziekte te hebben? 03 april 2017

  Kinkhoest, hepatitis B of een voedselinfectie... Hoe is het om dit te hebben? Wat kun je doen om het te voorkomen? Thuisarts.nl en het RIVM ontwikkelden samen een serie korte films over verschillende infectieziekten. Patiënten vertellen over hun eigen ervaringen en medisch deskundigen geven uitleg en praktische tips.

 • Nitraat in grondwater vooralsnog te hoog voor duurzame drinkwaterwinning 31 maart 2017

  De hoeveelheid nitraat in grondwater in gebieden voor drinkwaterwinning – de grondwaterbeschermingsgebieden – neemt af. Toch werd de drinkwaternorm voor nitraat in de periode 2010-2014 in een kwart van de gebieden overschreden. Dit blijkt uit berekeningen van RIVM en Alterra.

 • Meer sporten en bewegen door aanbod op maat 31 maart 2017

  Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Zij hebben bijvoorbeeld te weinig geld, zijn niet op de hoogte van het beschikbare aanbod, denken anders over sport en bewegen, komen er te weinig mee in aanraking, of zijn door hun lichamelijke of verstandelijke beperkingen afhankelijk van anderen om een (sport-)activiteit te kunnen bijwonen.

 • WIP publiceert richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] 30 maart 2017

  De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] gepubliceerd.

 • Preventieve ouderenzorg: maatwerk en integrale aanpak van belang 30 maart 2017

  Een van de essentiële elementen van goede preventieve ouderenzorg is het werken vanuit een integrale visie en met een integraal team. In het integrale team werkt de gemeente samen met ouderen en met alle andere relevante partijen vanuit preventie, zorg, welzijn en wonen. Een coördinator vanuit dit team bundelt signalen en legt de benodigde contacten tussen ouderen, professionals en informele zorgverleners. Maatwerk is hierbij belangrijk, omdat dé oudere nu eenmaal niet bestaat.

 • Nepbrief namens RIVM met oproep hivtest 30 maart 2017

  Een onbekend aantal mensen heeft een nepbrief ontvangen van het RIVM om aanstaande zaterdag (1 april) verplicht deel te nemen aan een onderzoek naar hiv. Deze brief is niet afkomstig van het RIVM.

 • Per 1 april NIPT mogelijk als eerste screeningstest 29 maart 2017

  Per 1 april hebben zwangeren in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dit maakt deel uit van een wetenschappelijke implementatie studie. Vanaf dat moment kunnen zwangere vrouwen kiezen uit de al bestaande combinatietest, de NIPT of om niet te laten screenen.

 • Griepepidemie is voorbij 29 maart 2017

  Van 28 november 2016 tot en met 12 maart 2017 was er een griepepidemie in Nederland. Er is een griepepidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten en er influenzavirus wordt aangetoond in afgenomen keel- en neusmonsters. De griepepidemie is nu na 15 weken officieel voorbij omdat al twee weken lang het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven. Ook wordt er nauwelijks nog influenzavirus aangetoond. De epidemie duurde langer dan gemiddeld. In de afgelopen 20 jaar duurde een epidemie meestal rond de 9 weken.

 • Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: de achtergrondrapporten 28 maart 2017

  In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde.

 • Bestellen folder; Nieuwe materialen beschikbaar 21 maart 2017

  Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening: DIN 2.1 21 maart 2017

  Omdat het screeningsprogramma ingrijpend verandert, moeten counselors prenatale screening voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors.

 • DIN 2.1: instructiefilm over counseling is nu beschikbaar. 21 maart 2017

  De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) heeft de instructiefilm Counseling Prenatale Screening uitgebracht.

 • Onderzoek naar retentie en secundair gebruik van hielprikbloed 21 maart 2017

  In februari is door het VUmc een onderzoek gestart in samenwerking met het RIVM met betrekking tot hielprikkaarten.

 • Vernieuwde websites over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 21 maart 2017

  De website van het RIVM over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) is vernieuwd.

 • Uitvoeringstoets uitbreiding hielprik 21 maart 2017

  Op 14 april 2015 verscheen het standpunt van de Minister van VWS met het voornemen om - op advies van de Gezondheidsraad - de hielprikscreening uit te breiden met veertien aandoeningen.

 • In Nederland is nauwelijks regelgeving voor luchtkwaliteit binnenshuis 17 maart 2017

  Er is in Nederland bijna geen specifieke regelgeving voor hoeveelheden chemische stoffen in de binnenlucht en de mate van blootstelling aan die stoffen. Er is wel Europese regelgeving voor de aanwezigheid van stoffen in afzonderlijke producten en materialen. Vergeleken met Frankrijk, België en Duitsland is er in Nederland minder nationale regelgeving om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

 • Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen 14 maart 2017

  Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. Wanneer het ene geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel of een andere behandeling die het milieu minder belast, kan daarmee milieuwinst worden behaald. Dit blijkt echter in de praktijk nog moeilijk.

 • Patiënt met gele koorts 10 maart 2017

  Bij een patiënt in Nederland is gele koorts vastgesteld. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen. Dat is opmerkelijk, omdat gele koorts al 45 jaar niet meer is vastgesteld in Suriname.

 • Off-labelgebruik geneesmiddelen in EU in kaart gebracht 10 maart 2017

  Off-labelgebruik betekent dat geneesmiddelen op een andere manier gebruikt worden dan waarvoor zij geregistreerd zijn. Bijvoorbeeld voor een andere ziekte of in een andere dosering.

 • Nieuwe waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in ontwikkeling 09 maart 2017

  Tegenwoordig worden in steden veel projecten opgezet om duurzaam met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides. Hierdoor komen mensen meer en op een andere manier in aanraking met water in de openbare ruimte. Behalve de voordelen hiervan, kan contact met dit water ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maagdarm-, huid- en luchtwegklachten. Het RIVM pleit er daarom voor om bij het ontwerpen, plannen en realiseren van stedelijk waterinitiatieven stil te staan bij de kwaliteit van water. Met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen eventuele gezondheidsrisico’s beperkt worden. Om dit te ondersteunen is de waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in de maak.

 • Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR 08 maart 2017

  GLOBE Nederland organiseert op 21 maart de jaarlijkse GLOBE dag. Op deze dag vertellen wetenschappers van o.a. KNMI, RIVM en WUR hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen doen metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu.

 • Onderzoek naar besmetting door hantavirus en leptospirose bij muskus- en beverratbestrijders 03 maart 2017

  In februari 2015 is voor het eerst het Seoulvirus , een soort hantavirus, bij drie in Nederland gevangen bruine ratten vastgesteld. Deze ontdekking gaf aanleiding voor onderzoek naar het risico en de omvang van besmettingen met hantavirus (specifiek Seoulvirus) en leptospirosen bij muskus- en beverratbestrijders. Uit de resultaten blijkt dat het risico op besmetting met hantavirus via bruine ratten klein is. Voor leptospirosen is het risico op blootstelling groter. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn van belang om dit risico te verkleinen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Unie van Waterschappen.

 • Berekenen spoortrillingen efficiënter dan meten 02 maart 2017

  Er is momenteel geen uniform rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van trillingen door treinen. Dit uniforme model kan wel ontwikkeld worden op basis van bestaande methoden en data. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Overleg o.l.v. minister Schippers over organisatie en financiering richtlijnen infectiepreventie 02 maart 2017

  Het bestuur WIP heeft op donderdag 23 februari jl. op uitnodiging van minister Schippers deelgenomen aan een overleg met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg over de organisatie en de financiering van richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

 • Effectiviteit van de griepprik in Europa 01 maart 2017

  De griepprik van het griepseizoen 2016-2017 heeft tot nu toe ongeveer 38% van de griepgevallen in Europa voorkomen. Dit percentage komt overeen met voorgaande jaren waarin het A(H3N2)-griepvirus veel voorkwam. De griepvirussen die nu bij patiënten in Nederland met griepachtige klachten worden aangetoond komen redelijk overeen met de virussen in het vaccin. Dit blijkt uit tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese project I-MOVE naar vaccineffectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL.

 • Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm 28 februari 2017

  De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2015 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

 • Oproep deelname inventarisatie klachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat 21 februari 2017

  Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

 • Kleine hoeveelheid jodium-131 in Europese lucht 20 februari 2017

  In de tweede helft van januari 2017 hebben diverse landen in Noord-West Europa gemeld dat er radioactief jodium-131 in de lucht is gevonden. Noorwegen was het eerste land dat het meldde en sindsdien hebben ook Finland, Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de detectie van jodium-131 gerapporteerd. In de lucht in Nederland hebben we dit niet gedetecteerd.

 • Eerste uitnodigingen op de mat 16 februari 2017

  De eerste uitnodigingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn eind januari verstuurd.

 • Nieuwe materialen op 1 maart beschikbaar 16 februari 2017

  Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Hepatitis A onder homomannen in Nederland 16 februari 2017

  Sinds eind 2016 komen er vaker meldingen binnen van hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij de gemiddeld 100 meldingen van hepatitis A die het RIVM jaarlijks krijgt, waren de afgelopen 5 jaar geen mannen die seks hebben met mannen. Sinds eind 2016 zijn er in totaal al 17 meldingen onder mannen met homoseksuele contacten. Ook in andere Europese landen is een toename te zien onder deze groep. Hepatitis A is een besmettelijke leverziekte. Er is een vaccin tegen hepatitis A.

 • Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1 16 februari 2017

  Alle zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Nieuwe uitslagbrieven voor vrouwen die worden uitgenodigd 16 februari 2017

  Deze maand neemt het bevolkingsonderzoek borstkanker nieuwe uitslagbrieven in gebruik. Vrouwen die worden doorverwezen na deelname aan het bevolkingsonderzoek ontvangen voortaan een BI-RADS 0 uitslagbrief of een BI-RADS 4/5 uitslagbrief. De brieven bieden vrouwen op maat informatie over de betekenis van de uitslag. Deze twee gedifferentieerde uitslagbrieven vervangen de huidige uitslagbrief voor cliënten.

 • (Voorlopige) tarieven 2017 vastgesteld door VWS 16 februari 2017

  Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015.

 • Nieuwe uitvoeringskader online 16 februari 2017

  Hoe en door wie wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd? Welke afspraken zijn gemaakt om alles in het proces zo goed en helder mogelijk te laten verlopen?

 • Save-the-date: Eurogin 8 tot 11 oktober 16 februari 2017

  Van 8 tot 11 oktober 2017 vindt in Amsterdam het Eurogin (European Research Organisation on Infection and Neoplasia) congres plaats.

 • Voorlichting asielzoekers 16 februari 2017

  De folder 'Screeningen bij pasgeborenen' was al vertaald in 10 talen waaronder Arabisch dat gebruikt kan worden voor de asielzoekers uit Syrië.

 • Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april 16 februari 2017

  Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Vooropleidingseisen kandidaat-screeners aangepast 16 februari 2017

  De vooropleidingseisen voor de kandidaat-screeners van de neonatale gehoor- en hielprikscreening zijn aangepast en zoveel mogelijk gelijk getrokken voor beide programma's.

 • Virussen mogelijk alternatief voor antibiotica 16 februari 2017

  Synthetische biologie kan mogelijk een rol spelen in het bestrijden van antibioticaresistentie. Hierbij kan de techniek van synthetische biologie worden gebruikt om virussen aan te passen die bacteriën kunnen aanvallen. Dit blijkt uit een populair wetenschappelijk artikel van RIVM in samenwerking met Kennislink.

 • Spiekboekje hielprikscreening weer verkrijgbaar 16 februari 2017

  Het populaire spiekboekje van de hielprikscreening is weer verkrijgbaar.

 • Nationaal Programma Preventie goed op weg 15 februari 2017

  Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is vooruitgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid... op stoom. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid...

 • Leeftijd en vaccinatiegeschiedenis beïnvloeden afweerreacties na natuurlijke infectie met kinkhoest 15 februari 2017

  Leeftijd speelt een rol in afweerreacties na een natuurlijke infectie met Bordetella pertussis, de bacterie die de besmettelijke luchtweginfectie kinkhoest veroorzaakt. Vaccinatie heeft het aantal kinkhoestgevallen vanaf de jaren 50 weliswaar drastisch verlaagd, maar deze slimme bacterie is bezig met een comeback; kinkhoest komt ook steeds meer voor bij mensen die hiertegen gevaccineerd zijn. Omdat een natuurlijke infectie, in vergelijking met een kinkhoestvaccinatie, een langere bescherming biedt tegen een volgende kinkhoestinfectie, kan kennis over de afweerreactie (immuunrespons) na infectie bijdragen aan het ontwikkelen van verbeterde vaccins. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Inonge van Twillert bij het RIVM. Vandaag promoveert zij bij de Universiteit Utrecht.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 15 februari 2017 15 februari 2017

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu 13 februari 2017

  Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH regelgeving.

 • Zondag 12 februari kans op smog door fijnstof zeer klein 12 februari 2017

  De kans op smog door fijnstof over heel Nederland is vandaag zeer klein. De gunstige weersomstandigheden zijn hier mede oorzaak van. De luchtkwaliteit is zondag 12 februari 'matig' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Zaterdag 11 februari en mogelijk 12 februari smog door fijnstof 11 februari 2017

  Zaterdag 11 februari is er smog door fijnstof over heel Nederland en mogelijk op zondag 12 februari ook. De verwachting voor zondag is gebaseerd op de gemeten concentraties van zaterdag 11 februari en op de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit kan zondag 12 februari ’onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 08 februari 2017

  Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. Het blijkt dat de berekende stikstofdepositie nu en in de toekomst daalt, ook als er rekening wordt gehouden met economische groei.

 • WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 07 februari 2017
 • E-learning hielprik ‘verplicht’ 31 januari 2017

  De programmacommissie van de neonatale hielprikscreening heeft in december 2016 het dwingende advies gegeven dat alle screeners de e-learning over de hielprik doorlopen, inclusief het opnieuw volgen van (delen van) de e-learning bij substantiële wijzigingen of uitbreidingen.

 • Verwijstermijnen geactualiseerd per 1-1-2017 31 januari 2017

  Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

 • Ingangsdatum veranderde kwaliteitseisen counselors prenatale screening 31 januari 2017

  Zoals gemeld in december 2016, zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren.

 • Periode tot herautorisatie van screeners verkort van 5 naar 3 jaar 31 januari 2017

  Screeningsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het opleiden van screeners.

 • Dubieuze uitslag’ wordt ‘niet-conclusieve uitslag’ 31 januari 2017

  Bij de screening op AGS, CH en OCTN2 was een ‘dubieuze uitslag’ mogelijk. Dit wordt door veel betrokkenen als een verwarrende term beschouwd.

 • Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening 31 januari 2017

  Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

 • Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ 30 januari 2017

  De Regieraad WIP en IGZ hebben op 7 december 2016 gesproken over het ‘Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling’ en de door de Regieraad naar voren gebrachte bezwaren.

 • Chris Dijkens wint eerste RIVM Jan Kliestprijs 27 januari 2017

  Dijkens wint de RIVM Jan Kliestprijs voor zijn inspanningen om samen met nationale en internationale organisaties de aanpak van milieu incidenten te verbeteren. Door het verspreiden van kennis over crisisbestrijding levert hij een substantiële bijdrage aan een veiliger Nederland. Het RIVM heeft de prijs ingesteld om het belang van samenwerking op gebied van veiligheid, milieu en gezondheid te benadrukken.

 • Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen 27 januari 2017

  De WIP is, met andere partijen, door de Minister van VWS uitgenodigd om op korte termijn (medio februari a.s.) te spreken over de 'toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding'.

 • Aanbesteding IMS gepubliceerd 24 januari 2017

  Op 9 januari jl. zijn namens de Screeningsorganisaties de aanbestedingsdocumenten voor het IMS, het beeldeninformatiesysteem, gepubliceerd op Tendernet (TenderNet kenmerk 120778).

 • Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker 24 januari 2017

  Het Beleidskader voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker per 1 januari 2017, is vastgesteld. Het beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gefaseerd van start 24 januari 2017

  In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt het testen van de uitstrijkjes en zelfafnamesets uitgevoerd door vijf screeningslaboratoria. Elk screeningslaboratorium heeft zijn eigen werkgebied.

 • Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: kansen voor integraal beleid 24 januari 2017

  Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Onderzoek van het RIVM laat zien waar kansen en dilemma’s liggen voor deze integrale aanpak.

 • RIVM ondertekent grondstoffenakkoord 24 januari 2017

  Het RIVM is één van de partijen die op 24 januari het grondstoffenakkoord heeft ondertekend. Daarmee ondersteunt het RIVM de transitie naar een circulaire en biobased economie met kennis en informatie. Het RIVM ontwikkelt afwegingskaders voor de beoordeling van producten, maatregelen of innovaties ten aanzien van gezondheid, veiligheid en duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal.

 • NHG-Standaard Borstkanker neemt alternatieve BI-RADS 0 route op 24 januari 2017

  In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.
  Deze gaat per 1 juli 2017 in en houdt in dat huisartsen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag niet meer naar een Mammapoli verwijzen, maar voor aanvullend beeldvormend onderzoek naar een afdeling Radiologie van een ziekenhuis waar ook een Mammapoli aanwezig is.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in het nieuws 24 januari 2017

  Donderdag 12 januari was er in RTL Nieuws een item over het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

 • Risico’s voor ongeboren baby door cytomegalovirus groter dan gedacht 24 januari 2017

  Als een zwangere vrouw cytomegalovirus (CMV) oploopt, zijn de risico’s voor de ongeborene groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Terwijl het niet altijd duidelijk is dat het om dit virus gaat, aldus Marjolein Korndewal. Zij promoveerde op dinsdag 24 januari aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Haar promotieonderzoek heeft ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedaan.

 • Animatie "borstonderzoek" vernieuwd 24 januari 2017

  De animatie 'borstonderzoek, hoe werkt het?' in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker is geactualiseerd. Er is een duidelijke navigatie aangebracht, wat het mogelijk maakt de verschillende onderdelen van de animatie te bekijken.

 • Beschikbaarheid WIP-richtlijnen 24 januari 2017

  De berichtgeving over het afbouwen van activiteiten van de WIP roept vragen op over de (blijvende) beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen.

 • Wat verandert er eigenlijk? 24 januari 2017

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt ook in 2017 nog steeds met een uitstrijkje. Anders is dat dit uitstrijkje in het laboratorium op een andere manier wordt getest.

 • Meer ESBL-blootstelling door rundvlees dan door kippenvlees 24 januari 2017

  Hoewel ESBL-producerende bacteriën het vaakst op rauw kippenvlees voorkomen, krijgen mensen waarschijnlijk meer ESBL-bacteriën binnen via het eten van rauw of onvoldoende verhit rundvlees. De belangrijkste manier waarop mensen besmet raken met ESBL-producerende bacteriën is nog niet bekend. Het eten van vlees speelt hierbij mogelijk een beperkte rol. Uit berekeningen waarin alleen de verschillende soorten vlees zijn onderzocht, blijkt dat bijna 80% van de blootstelling aan ESBL via vlees afkomstig is van rundvlees. Op rauw kippenvlees komen weliswaar de meeste ESBL-producerende bacteriën voor. Maar omdat dit niet rauw gegeten wordt, krijgen mensen minder van deze bacteriën binnen door het eten van kippenvlees.

 • Congres 9 november 2017; Save the Date 24 januari 2017

  In 2017 organiseert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een congres getiteld: 'De bevolkingsonderzoeken op het spoor'.

 • Smogvorming door fijnstof en NO2 23 januari 2017

  Vanaf maandag 23 januari tot donderdag 26 is er smog vorming door fijnstof en NO2. De verwachting is dat dit de komende dagen zal blijven aanhouden, vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot smog vorming. De luchtkwaliteit blijft ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de stedelijke gebieden kan, in de spits, de luchtkwaliteit zelfs “slecht” tot ”zeer slecht” worden vanwege de hoge concentraties NO2. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke
  inspanning te vermijden.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start! 23 januari 2017

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is gestart. Vanaf 23 januari worden de eerste uitnodigingsbrieven van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestuurd naar vrouwen in de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en Midden en West-Brabant. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd, vrouwen in Noord Nederland ontvangen in maart een uitnodiging. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium anders is. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus (HPV). Alleen als HPV gevonden wordt, wordt hetzelfde uitstrijkje in het laboratorium beoordeeld op afwijkende cellen. Een andere verandering is dat vrouwen – als ze dit willen – gebruik kunnen maken van een zelfafnameset waarmee ze zelf thuis vaginaal materiaal af kunnen nemen.

 • Vanaf zondag 22 januari mogelijk smog door fijnstof 22 januari 2017

  Vanaf zondag 22 januari is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Kansen voor efficiënter beheer van milieuruimte 19 januari 2017

  Het beheer van de milieuruimte is essentieel voor het verbeteren van planvorming in de fysieke leefomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, DCMR, TNO en Wing in het Rijnmondgebied. Op dit moment geldt bij de vergunningverlening: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De komst van de Omgevingswet biedt echter nieuwe mogelijkheden voor het beheer van de milieuruimte.

 • Effectief Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: tools voor circulair, biobased en milieuvriendelijk inkopen 19 januari 2017

  Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke ‘tools’ kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), andere juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Het RIVM heeft 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.

 • Hergebruik organisch afval kan onbedoelde gevolgen hebben 17 januari 2017

  Het is nodig om met een integrale, ‘brede blik’ te kijken naar de gevolgen van hergebruik van organisch afval voor het milieu. Hergebruik is goed omdat grondstoffen worden bespaard en de hoeveelheid afval wordt teruggebracht. Maar het kan ook onbedoelde gevolgen hebben. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport 17 januari 2017

  De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Workshop RBM II versie 2.4 17 januari 2017

  Het rekenprogramma RBM II is vernieuwd.

 • Verschillen in ervaring geluid van regionale vliegvelden 17 januari 2017

  Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte anders beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid.

 • Internationale Salmonella-uitbraak lijkt opgelost 16 januari 2017

  Sinds 2015 is er een Europese uitbraak van Salmonella Enteritidis gaande. Vanaf mei 2016 speelde dit ook in Nederland. Bij de uitbraak waren ruim 170 Nederlandse patiënten betrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en verschillende GGD’en hebben gezamenlijk vastgesteld dat deze patiënten waren te herleiden tot besmette eieren van enkele Poolse legkippenbedrijven. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen in Nederland. Hiermee lijkt de Europese uitbraak van Salmonella met in totaal bijna 450 geregistreerde patiënten opgelost.

 • Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen 13 januari 2017

  Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.

 • Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond 12 januari 2017

  Besloten is bij het afbouwen van activiteiten van de WIP de conceptrichtlijnen af te ronden en te publiceren als deze al voor landelijk commentaar zijn voorgelegd. Dit betekent dat de richtlijnen Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik en Virale Hemorragische Koortsen zullen worden afgerond.

 • Lancering KIDDI-app voor kinderopvang 12 januari 2017

  Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar het kinderdagverblijf? En hoe voorkom je dan dat andere kinderen en leidsters ziek worden? Medewerkers van de kinderopvang kunnen dat vanaf vandaag opzoeken in de KIDDI-app. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM. De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store (Android).

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijnstof 01 januari 2017

  In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu