Overzicht van nieuwe, herziene of goedgekeurde richtlijnen.

Nieuw

 

Preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie

Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking met academische en andere grote ziekenhuizen en is goedgekeurd door alle beroepsgroepen, die met deze patiëntengroep te maken hebben of die op een andere manier bij dit onderwerp betrokken zijn. Met de uitgave van deze landelijke richtlijn is er een uniform beleid in Nederland met betrekking tot een adequate bescherming van alle kinderen en volwassenen met een hypo- of asplenie.
LCI-draaiboek Preventie van infecties bij mensen met functionele hypo en asplenie
 

Herzien

Influenza

De richtlijn voor griep is geheel herzien door Adam Meijer van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Sinds het uitbrengen van de voorgaande richtlijn is er veel nieuwe kennis gegenereerd, met name op het gebied van de verspreiding van griep en van de profylaxe en behandeling van griep met antivirale middelen als aanvulling op vaccinatie als primair profylacticum. Onderzoek tijdens en na de pandemie van 2009 heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Waar er al bestaande griepricht-lijnen zijn die opgesteld zijn door beroepsgroepen, zoals voor griep in verpleeg- en verzorgingshuizen door Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters) (beroepsgroep specialisten Ouderengeneeskunde), is er voor gekozen hiernaar te refereren en niet nog een eigen richtlijn op te stellen en in een bijlage op te nemen. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en worden daarom verzocht van de nieuwe grieprichtlijn notie te nemen en de gerefereerde richtlijnen van beroepsgroepen te raadplegen. Met dank aan POI Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding (Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding) Gelderland/Overijssel voor de knelpuntenanalyse.
LCI-richtlijn Influenza


 

Rotavirusinfectie


Er is een wijziging in tabel paragraaf 8.1.1 aangebracht. Volgens het besluit van de EMEA European Medicines Agency (European Medicines Agency) op 19 januari 2012 wordt de 3e dosis waarop Rotateq moet worden gegeven, verschoven van kinderen met een leeftijd van 26 naar 32 weken.
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rotavirus
 

Ziekte van Pfeiffer

Paragraaf 3, diagnostiek is herzien in samenwerking met de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie).
LCI-richtlijn Ziekte van Pfeiffer

 

Tetanus

In paragraaf 10, is bij het meldingscriterium detectie van tetanustoxine in serum toegevoegd: dit is in Nederland echter niet mogelijk.
http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tetanus
 

Tularemie

In paragraaf 4.2 en 8.2 is de mens-op-mensbesmetting met F. tularensis nader uitgewerkt. Isolatie tijdens ziekenhuisopname is niet nodig. Bij de verzorging van wonden kan gebruik gemaakt worden van de standaard hygiënemaatregelen bij wondverzorging.
LCI-richtlijn Tularemie

Goedgekeurd

De volgende richtlijnen zijn goedgekeurd door de Gezondheidsraad: Babesiosis, Hand-voet-mondziekte, Hoofdluis, Leishmaniasis, Tekenencefalitis, Trichinellose en Westnijlvirusinfectie.
 

Test je kennis van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

Doe nu de quiz over Japanse Encefalitis en Legionellose:


http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals/Test_je_kennis.
Een eerdere quiz gemist? Kijk in het archief op http://cibquiz.nl/ISI

Voor alle LCI-richtlijnen ga naar http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen
 

Overige richtlijnen

 

Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Een werkgroep van deskundigen, zorgverleners en patiënten heeft een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld die patiënten en zorgverleners kan helpen bij het stellen van een diagnose en de behandeling van vermoeidheidsklachten na Q-koorts, het zogeheten Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS Q-koorts vermoeidheidssyndroom (Q-koorts vermoeidheidssyndroom)).
LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)
 

Nieuwe CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)-richtlijn Lymeziekte

De LCI-richtlijn Lyme borreliose zal in 2012 aangepast worden op basis van de nieuwe richtlijn van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO). Een commissie van het CBO werkt op dit moment aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. Een CBO-conceptversie is in november gepubliceerd.
http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/Infectieziekten/?p=240)
De definitieve versie wordt binnenkort verwacht. In de nieuwe richtlijn zal ook aandacht zijn voor het al dan niet geven van antibiotische profylaxe na een tekenbeet. In de conceptversie van november is op pagina 156 de volgende paragraaf opgenomen:
Aanbeveling
Geef aan personen van 8 jaar of ouder (met uitzondering van zwangere vrouwen) na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis van 200 mg doxycycline indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek.
Overweeg bij zwangere vrouwen en kinderen tussen 6 maanden en 8 jaar na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis azitromycine van 500 mg. Als bij kinderen in deze leeftijd de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek overweeg dan 10 mg/kg kilogram (kilogram).
Het is nog onbekend of deze aanbeveling in deze vorm ook in de definitieve versie van de CBO terecht zal komen. Huisartsen kunnen bij vragen van patiënten na een tekenbeet (die langer dan 24 uur aangehecht heeft gezeten) rekening houden met deze conceptrichtlijn.

 

ISI Informatie Standaard Infectieziekten (Informatie Standaard Infectieziekten)


Er zijn definitieve ISI verschenen van Bof, Giardiasis, Gordelroos en Malaria
Op de website zijn de volgende concept ISI gepubliceerd: Koortslip, Tularemie, Ziekte van Pfeiffer en Ziekte van Weil. U kunt commentaar leveren tot 1 juli 2012:
Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)


 

VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten) (Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding)


Op de website zijn de definitieve versies van Escherichia coli, GAS, Hantavirus en Q-koorts gepubliceerd.
Verpleegkundige stappenplannen (VSI)