CSOILmodel voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems 2000 is een blootstellingsmodel voor een humane risicobeoordeling van bodemverontreiniging.

Het model CSOILmodel voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems berekent de risico's voor mensen die aan verontreiniging in de bodem worden blootgesteld. De mens kan via verschillende routes (bodem, lucht, water en gewassen) in aanraking komen met bodemverontreiniging. Het gebruik van de bodem, bijvoorbeeld via moestuinen, bepaalt vervolgens de mate van blootstelling. Daarnaast zijn ook de fysisch-chemische eigenschappen van de verontreinigingen in de bodemlucht, de bodemdeeltjes en het grondwater van invloed.

CSOIL berekent ook de maximale concentratie van bodemverontreiniging die veilig is voor de mens. Deze bodemconcentratie is van invloed op de hoogte van de interventiewaarde. De interventiewaarde voor bodemverontreiniging maakt onderscheid tussen lichte en ernstig verontreinigde bodems. Bij overschrijding van de interventiewaarden wordt bepaald of spoedig saneren noodzakelijk is.

CSOIL is een model voor experts en onderzoekers om de risico's van bodemverontreiniging te onderzoeken. Momenteel wordt het model herzien en voorlopig niet meer ter beschikking gesteld. Wij adviseren u om gebruik te maken van het model Sanscrit welke toegankelijk is via de website https://www.risicotoolboxbodem.nl/. Om gebruik te kunnen maken van de modellen, is het nodig om u eerst gratis te registreren. Voor dringende vragen over het model CSOIL kunt u contact opnemen via csoil@rivm.nl.