De afgelopen tien jaar is de levensverwachting fors gestegen, en deze neemt tot 2030 met twee tot drie jaar verder toe. In 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. De stijging is vooral te danken aan maatregelen om ziekten te voorkomen en een betere gezondheidszorg. Laagopgeleiden leven gemiddeld zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Zij hebben ook vaker gezondheidsproblemen en brengen daardoor een korter deel van hun leven in goede gezondheid door. Dit zijn enkele bevindingen uit de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.

Daaruit blijkt ook dat het aantal mensen met een chronische ziekte zal toenemen, van ruim vijf naar 7 miljoen Nederlanders in 2030. Veel chronisch zieken voelen zich gezond, hebben geen beperkingen en draaien maatschappelijk mee. In de gezondheidszorg en het lokale beleid ligt daarom de nadruk steeds meer op het vermogen van chronisch zieken hun leven optimaal in te richten, en hen zo veel mogelijk zelf de regie op hun leven te laten voeren. De zorguitgaven zijn de afgelopen 10 jaar sterk gestegen, maar die stijging is de laatste paar jaren afgezwakt. Of die afbuiging doorzet is moeilijk te voorspellen.

Naast deze terug- en vooruitblik, schetst de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) vier perspectieven voor de gewenste toekomst. Dit is gedaan om de grote diversiteit aan visies op de volksgezondheid weer te geven en inzichtelijk te maken welke strategische kansen en keuzes mogelijk zijn voor de toekomst. De perspectieven zijn ingegeven door vier ‘opgaven’: lang leven zonder ziekte; maatschappelijke participatie voor iedereen, autonomie, en betaalbare zorg. Ze zijn voor de VTV geformuleerd op basis van drijfveren van stakeholders en hun wensen voor de toekomst. Met behulp van de vier perspectieven laat de VTV zien dat maatregelen voor de opgaven elkaar kunnen beïnvloeden. Zo leidt het verbeteren van de gezondheid over het algemeen ook tot meer maatschappelijke participatie, en daarmee tot meer welvaart.

De VTV verschijnt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hiermee draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. De rapportage is te vinden op www.eengezondernederland.nl; de Kernboodschappen van de VTV-2014 verschijnen ook in boekvorm.

Gerelateerde onderwerpen


  • Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

    Vooruitblikken op de toekomst van de volksgezondheid in Nederland. Dat doen we als RIVM met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Wat kunnen we verwachten? En wat betekent dat voor de gezondheid van Nederlanders en wat van de zorg gevraagd wordt? Hoe kunnen we ons goed voorbereiden? In de VTV geven we elke vier jaar antwoord op deze vragen. Want de zorg voor morgen, begint vandaag.