In 2021 zijn nieuwe risicogrenzen afgeleid voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in grond en grondwater. De risicogrenzen worden gebruikt voor de onderbouwing van Interventiewaarden voor grond en grondwater. Met Interventiewaarden wordt vastgesteld of sprake is van een bodemverontreiniging waarbij mogelijk maatregelen, zoals een sanering, genomen dienen te worden. De Interventiewaarden worden ook gebruikt om te bepalen wat de omvang is van een verontreiniging.

Voordat wordt overgegaan tot het vaststellen van nieuwe interventiewaarden heeft IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) het RIVM verzocht om een Impact Assessment uit te voeren. Afgesproken is dat deze Impact Assessment zich richt op de verhouding tussen de risicogrenzen en PFAS concentraties in het milieu. Andere aspecten, zoals de sociaal economische impact, werden niet beschouwd.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bodem

    Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving.