Klimaatverandering, bodemgebruik, verontreinigende stoffen in de bodem en het tekort aan grondstoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven en onder de grond. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt overheden bij het maken van integraal en toekomstbestendig beleid om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het wordt steeds lastiger om verschillende functies in de ondergrond te combineren. De bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en mogelijkheden om water vast te houden staan onder druk. Daarnaast is er een toenemende behoefte voor bodemgebruik in relatie tot energiesystemen (zoals Warmte-Koude Opslag), een plaats voor kabels en leidingen, voorzieningen voor waterberging en archeologische vindplaatsen.

Daardoor is het steeds moeilijker om het gebruik van land en bodem af te stemmen op de menselijke behoefte aan water, voedsel, gezondheid, energie en recreatie. Waterveiligheid, waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater zijn niet vanzelfsprekend.

Slim omgaan met bodem en grondwater

Het bodemsysteem en het grondwatersysteem zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is de bodem de kraamkamer voor het (drink)water van de toekomst. Het zijn trage systemen, waarin verkeerde besluiten kunnen leiden tot hoge kosten of jarenlange beperkingen in het gebruik. Daarom is verstandig en duurzaam gebruik van bodem en grondwater nodig voor een gezonde, veilige leefomgeving en voor een verantwoord economisch gebruik.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu legt altijd het verband tussen bodem en water bij de ontwikkeling van kennis en beleid. Met onze integrale benadering helpen wij bij het stimuleren van duurzaam gebruik van de bodem en de diensten die het bodem- en watersysteem ons leveren.

Beleidsvelden

Het RIVM heeft vanaf de jaren ’80 meegewerkt aan de opbouw van het Nederlands bodem- en waterbeleid en de onderbouwing van de normen. Vanuit deze basis adviseren wij bijvoorbeeld bij nieuwe stoffen en functie/locatie specifieke maatregelen.

Wij adviseren over het veiligstellen van de drinkwatervoorraden, - bronnen en -kwaliteit. Dit doen wij met onze experts op het gebied van de microbiologie (pathogenen), straling, toxicologie, epidemiologie, hydrologie, chemie en CBRNChemische Biologische Radiologisch Nucleaire (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleaire) stoffen.

Het RIVM monitort zowel de chemische als de biologische kwaliteit van bodem en (grond)water met behulp van meetnetten. De meetresultaten gebruiken we om vast te stellen of beleidsmaatregelen hebben geleid tot de gewenste veranderingen.