In de afgelopen tientallen jaren kwamen regelmatig nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening naar boven. Nieuwe risico’s, zoals geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater, leiden vaak tot bezorgdheid bij mensen en tot vragen over wat dit betekent voor hun gezondheid. In het project PS-DRINKPriority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply ontwikkelt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden opgespoord en beoordeeld.

Thumbnail

Ten gevolge van maatschappelijke en klimatologische veranderingen zullen nieuwe risico’s naar verwachting vaker voorkomen. Dit zijn zowel nieuwe chemische risico’s (zoals microplastics), maar ook nieuwe microbiologische risico’s, door toename van het aantal riooloverstorten na hevige regenbuien. Daarbij komt dat de analysetechnieken die gebruikt worden voor de detectie van verontreinigingen in drinkwater en bronnen voor drinkwater steeds gevoeliger worden. Op dit moment worden nieuwe risico’s niet systematisch in beeld gebracht. Ook worden risico’s onderling niet geprioriteerd op basis van eenduidige criteria. De beweegredenen van het al dan niet aanpakken van risico’s zijn daardoor niet altijd herleidbaar.

Om eerste stappen te zetten naar een meer systematische en transparante aanpak van nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening, zijn het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de TUTechnische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht het gezamenlijke project PS-DRINKPriority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply gestart. In dit project wordt een methode ontwikkeld waarmee nieuwe chemische en microbiologische risico’s systematisch geïdentificeerd en geprioriteerd kunnen worden. Het project PS-DRINK is in de zomer van 2016 van start gegaan en loopt door tot en met 2020.

Het onderzoek

Binnen het project PS-DRINK worden de volgende vragen onderzocht en beantwoord:

 • Welke nieuwe risico’s voor drinkwater worden gevonden bij het systematisch screenen van verschillende informatiebronnen?
 • Hoe kunnen microbiologische en chemische risico’s onderling worden geprioriteerd?
 • Hoe kunnen de risico’s met de hoogste prioriteit in cijfers worden uitgedrukt (kwantificeren), zodat verschillende soorten risico’s onderling kunnen worden vergeleken?
 • Welke vragen over nieuwe risico’s voor drinkwater leven bij mensen en welke behoefte aan informatie is er bij hen?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk en zijn het meest effectief?

Wat is er in het eerste jaar van het project gedaan?

 • Aan de hand van een interne evaluatie zijn alle partijen die werken in of invloed hebben op het gebied van nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.
 • Er is onderzoek gedaan naar de criteria die gebruikt worden voor de definitie van een 'nieuw risico' binnen de chemie en de microbiologie. Hiervoor zijn de wetenschappelijke literatuur en experts op beide vakgebieden geraadpleegd. Het doel is om een set van criteria te vinden die gelden voor zowel nieuwe chemische als ook microbiologische risico’s. Hiermee is het mogelijk om de literatuur op uniforme wijze te screenen op zowel nieuwe chemische als nieuwe microbiologische risico’s.
 • Er is onderzoek gedaan naar het huidige nationale en internationale beleid rondom nieuwe chemische risico’s in drinkwater. Vragen die tijdens dit onderzoek centraal stonden zijn: 
  • Welke stappen worden gezet wanneer een nieuwe chemische stof wordt gedetecteerd in drinkwater of in drinkwaterbronnen?
  • Welke partijen zijn hierbij betrokken? 
  • Zijn er mogelijkheden tot verbetering van het huidige beleid om tot een meer systematische en transparante aanpak te komen?

Dit onderzoek zal in de vorm van een wetenschappelijk artikel gepubliceerd worden. 

Wat zijn de volgende stappen in het project?

De onderzoekers zullen gegevens over wereldwijde trends en informatie uit wetenschappelijke literatuur, monitoring en productregistratiesystemen gebruiken om nieuwe risico’s in beeld te brengen. Daarmee wordt de basis gelegd voor het vergelijken en prioriteren van chemische en microbiologische risico’s. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde multi-criteria methode. De risico’s met de hoogste prioriteit worden vervolgens gekwantificeerd. Daarvoor zal het risico voor de gezondheid en het effect van mogelijke maatregelen worden bepaald.

Workshop Nieuwe risico's voor de drinkwatervoorziening

Op donderdag 9 november van 9.30 – 13.30 uur werd bij het RIVM de eerste workshop in het kader van het project PS-DRINK georganiseerd. Bijna 50 geïnteresseerden vanuit beleid, industrie, drinkwaterbedrijven en universiteiten waren aanwezig om de resultaten van het project tot dusverre te zien en met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening. Een verslag van de workshop is hier te vinden. De opgehaalde informatie zal gebruikt worden in de uitwerking van de vervolgstappen binnen het project. De eerste stap zal het opzetten van een identificatiemethodiek zijn voor het vroegtijdig identificeren van nieuwe risico’s voor de drinkwaterrisico’s. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de perspectieven van verschillende stakeholders op de drinkwaterkwaliteit. Dit zal input leveren voor het onderzoek naar het verbeteren van de communicatie van nieuwe risico’s in drinkwater.