In Nederland zijn verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven. Negen van deze initiatieven zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), op voordracht van de zorgverzekeraars, aangewezen als ‘proeftuinen’. Het RIVM volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor populatiemanagement ( LMP landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement)).

Wat is een proeftuin?

Zorgaanbieders, verzekeraars, en vaak ook gemeenten en vertegenwoordigers van burgers/patiënten, werken binnen de proeftuin gezamenlijk aan duurzame zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met behulp van een aantal interventies proberen deze partijen een basis te leggen voor de benodigde samenwerking, de organisatie en de bekostiging van de proeftuinen. De proeftuinen worden bestuurd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Volgens hen wijzen de eerste ervaringen op een verbeterde samenwerking. Tegelijkertijd zoeken zij nog naar een goede aansturing van de proeftuin en de mogelijkheden van nieuwe bekostigingsvormen. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke proeftuinen zijn opgenomen in de bijlagen van het derde rapport 'Samen werken aan duurzame zorg. Landelijke monitor proeftuinen'.

De negen proeftuinen zijn:

De negen proeftuinen zijn verspreid over het land. Aan de proeftuinen nemen veelal eerstelijnszorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars deel, waarbij de samenwerking is vastgelegd in convenanten of samenwerkingsovereenkomsten. De negen proeftuinen zijn:

Onderstaand figuur toont welke regio’s door de negen proeftuinen worden bediend.

Kaartje dat negen proeftuinen weergeeft die in Landelijke Populatie Monitor worden gemonitord.
 

 

Meld je aan als regionaal populatiemanagement initiatief?

Het RIVM maakt een overzicht van alle regionale initiatieven waarbij verschillende partijen gezamenlijk een strategie uitrollen om preventie, zorg en/of maatschappelijke ondersteuning voor de populatie vorm te geven. Wilt u meegenomen worden, dan kunt u zich via samenduurzaam@rivm.nl aanmelden.

Op Kennisplein Chronische Zorg (Vilans) is meer informatie te vinden voor en door de zorgpraktijk.