Als je rond etenstijd langsloopt bij een willekeurige afdeling van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) of Oost Brabant (GGZ OB) voelt het net als thuis. Medewerkers koken samen met de cliënten, zodat ze meer plezier beleven aan de maaltijd en ze kunnen meedoen in het dagelijkse reilen en zeilen. Maaltijdbeleving en cliëntparticipatie zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de herstelgerichte visie van GGZ WNB en GGZ OB. Door te leren en samen te werken met elkaar, ligt er nu een mooi voedingsconcept.

Lees onder de afbeeldingen hoe GGZ WNB en GGZ OB dit hebben aangepakt.

Samen koken

Samen koken bij GGZ Westelijk Noord-Brabant & GGZ Oost Brabant
Een man zit aan tafel groenten te snijden
Koken in de keuken op de afdeling
Foto van de keuken en op de achtergrond een eettafel
Maaltijden vers bereid
Een pan met verse macaroni
Verse kruiden bij de maaltijden
Plantenpot met een bordje waarop staat 'Tuinkers' en een foto van de plant.
Groenten en fruit om samen mee te koken
Op een tafel liggen zakken met verschillende soorten fruit

Samenwerking

Als onderdeel van het Programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’,  heeft GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) WNB, in samenwerking met de coöperatie A59 en partners het voedingsconcept ‘koken op de afdeling’ geïmplementeerd. Momenteel is GGZ OB bezig met het implementeren van eenzelfde concept. Binnen de coöperatie A59 werken GGZ WNB en GGZ OB samen met GGZ Breburg, en Reinier van Arkel.
Binnen deze samenwerking is er gezocht naar een manier om op duurzame wijze de cliëntparticipatie en maaltijdbeleving te bevorderen en hiermee bij te dragen aan het herstel van de cliënt. FacZo, het gezamenlijke facilitaire bedrijf van GGZ OB en Renier van Arkel, heeft hierin een regisserende rol.

Het voedingsconcept

GGZ WNB is in 2016 overgestapt van een centrale keuken naar decentrale afdelingskeukens; GGZ OB heeft dit 2,5 jaar geleden gedaan. Hierbij zijn op diverse locaties de afdelingskeukens verbouwd en aangepast, zodat cliënten zelf of met begeleiding de maaltijden op de afdelingen kunnen bereiden. Daarnaast wordt er samen met de cliënten een dagmenu bepaald en worden er samen inkopen gedaan. Alle activiteiten rondom de maaltijden zijn onderdeel van de dag en worden begeleid door zorgassistenten, activiteitenbegeleiders, voedingsassistenten of keukenassistenten, in nauwe samenwerking met de verpleegkundigen. 

Uitgangspunten

‘Koken op de afdeling’ wordt toegepast op zowel klinische afdelingen, beschermde woonvormen als binnen de residentiële zorg. 

Hierbij worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

 • Het verstrekken van duurzame, gezonde en lekkere voeding  gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.
 • Het stimuleren van het gebruik van groente, fruit en noten.
 • Het verminderen van de dagelijkse zoutinname.
 • Het rekening houden met de sociale context, die voor cliënten erg belangrijk is bij eten en drinken. Gelet op beheerbare inkoopkosten, verduurzaming, variatie tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.
 • Het geven van voorlichting over het tegengaan van voedselverspilling en zo duurzaamheid te stimuleren.
 • Het voorkomen van ondervoeding.

Verder worden er al jaren aanvullende uitgangpunten gehanteerd, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de bewoners.  

Voor woongroepen en -vormen zijn dat: 

 • Het creëren van een gezellige sfeer rondom de eetmomenten en verbetering van de maaltijdbeleving (o.a. door tafelaankleding). 
 • De menukeuze op een manier inrichten, waardoor zo min mogelijk cliënten afhankelijk zijn van een apart dieet.
 • Het zorgen voor goed geïnformeerde en juist opgeleide medewerkers met kennis van voedingswaardes, hygiëne en veiligheid rondom voedsel.

Voor appartementen en locaties beschermd wonen zijn dat: 

 • Het (individueel) begeleiden van cliënten rondom het budget voor zelf inkopen van voeding en het bereiden van voeding.
 • Het geven van voorlichting rondom hygiëne en voedselveiligheid.
 • Voorlichting geven over hoe de opbouw is van een gezonde maaltijd en eruit ziet volgens de schijf van vijf.

GGZ Oost Brabant (GGZ OB) is gestart met eenzelfde proces, grotendeels op basis van dezelfde uitgangspunten. GGZ WNB en GGZ OB werken hierin samen en leren van elkaar. FacZo heeft hierin een regisserende rol, is verantwoordelijk voor de projectmanagement t.b.v. goede implementatie en ondersteunt en adviseert op het gebied van inkoop en organisatie. Medio 2024 werkt GGZ WNB eraan om het  aanbod van eten en drinken verder aan te passen aan de afspraken binnen De Nederlandse GGZ en Green Deal Duurzame zorg 3.0. Dit houdt in: meer aanbieden van plantaardige voedingsmiddelen, beperken van voedselverspilling en afval beperken.

Het doel van ‘koken op de afdeling’ is om een betere maaltijdbeleving en cliëntparticipatie te realiseren. Dit concept wordt ingezet vanuit de herstelgerichte visie van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) WNB en GGZ OB. Met als belangrijkste doel om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en participeren in de maatschappij met zo min mogelijk professionele hulp en zoveel mogelijk als thuis. Cliënten krijgen door middel van de ondersteuning handvaten aangereikt voor een gezonde leefstijl met duurzame, gezonde en lekkere maaltijden. 

Doelgroep

Het maaltijdconcept ‘koken op de afdeling’ is in eerste instantie ingezet in het kader van de herstelgerichte visie voor cliënten. Doordat ‘koken op de afdeling’ onderdeel van de dagbesteding is, zijn zorgprofessionals en andere medewerkers er ook direct of indirect bij betrokken. 

Literatuuronderzoek

 • Bij bewoners van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen en in de gehandicaptenzorg ondersteunt actieve inbreng en deelname van het behandelend team aan de interventie het effect op onder andere het lichaamsgewicht (1).
 •  Een andere manier van opdienen (family-style, buffet-style, restaurant-style) helpt ondervoeding te voorkomen bij patiënten in ziekenhuizen of bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen (1).*

*Onderzocht in een andere setting dan van het huidige voorbeeld.

Overzicht literatuur

 1. Wat Werkt Dossier Voeding 

Eigen onderzoek

De GGZ’s van de A59 voeren jaarlijks een cliënt- en klanttevredenheid-onderzoek uit in samenwerking met de leverancier. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

 • Cliënttevredenheid over de maaltijden en maaltijdbeleving. 
 • Klanttevredenheid van medewerkers over de producten en dienstverlening van de leverancier. 

Een aantal voorbeelden van de verbeterpunten die vanuit cliënten zijn opgehaald en worden doorgevoerd zijn: 

 • Sfeer en ambiance rond alle maaltijden verbeteren. Eten moet een feestje zijn op het tijdstip dat de cliënt dat wil.
 • Een groter aanbod van “wereldgerechten”.
 • Het verminderen van het aantal plastic verpakkingen/ meer milieuvriendelijke verpakkingen.

Door het voedingsconcept ‘koken op de afdeling’ is er meer grip op de voedingskosten en de waste (voedselverspilling); wordt de hoeveelheid verpakkingsmateriaal verminderd; en is er sprake van efficiëntere logistiek (minder vervoerskilometers). Dit draagt bij aan CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) reductie. 

Randvoorwaarden/aandachtspunten 

 • Iedereen binnen de organisatie moet betrokken zijn en achter het project staan: Raad van Bestuur, het Zorgmanagement, de Cliënten- en Familieraad. 
 • Leg in een vroeg stadium de verbinding met de zorgmedewerkers op de werkvloer, en betrek ze er vanaf het begin bij.
 • Maak een transitie in kleine stapjes. Neem genoeg tijd om de implementatie van een project uit te voeren. 
 • De taakdifferentiatie moet worden teruggehaald door de vraag te stellen: doen de juiste mensen/medewerkers de juiste dingen?
 • Logistieke processen moeten geoptimaliseerd worden en integrale voedingskosten moeten goed in beeld zijn.
 • Meet structureel de cliënttevredenheid.
 • Blijf letten op voedingshygiëne, voedselveiligheid en HACCP regels.

Succesfactoren

 • Enthousiasmeren van betrokkenen door hen uit te nodigen bij werkoverleg en ambassadeurs per team aanstellen die collega’s kunnen enthousiasmeren.
 • Leer van andere zorgorganisaties die bezig zijn met vergelijkbare projecten of kennis hebben over dit onderwerp.
 • Richt het begeleidingstraject en de ondersteuning goed in.
 • Plan ook een kooksessie in voor leidinggevenden, naast de trainingen die worden gegeven aan medewerkers die gaan koken.

Resultaat

In het begin kost het wat meer tijd en moeite om iedereen mee te krijgen en te laten wennen aan de nieuwe werkwijze, maar we willen niet meer terug.

"We zien bij de cliënten meer zelfstandigheid op de zorgafdeling. Zij hebben een betere dagindeling , een eigen budget en keuze van boodschappen. Cliënten hebben een doel. Ook gaan ze bewuster om met gezonde voeding. Zo hebben ze gezonde wissels gemaakt: minder suiker, meer groenten en fruit. Verder is er minder voedselverspilling.
We monitoren op op korte termijn de tevredenheid en BMI Body Mass Index (Body Mass Index), op lange termijn zouden we ook willen weten of er minder medicatie nodig is. Maar zover zijn we nog niet."

De belangrijkste les om hier zelf mee aan de slag te gaan: 

 • Goed luisteren naar cliënt, en niet zelf alles uitdenken voor ze. Behandel ze als naasten en niet als cliënt. Kijk daarbij ook goed naar de doelgroep, naar wat ze wel kunnen, niet naar wat ze niet kunnen.
 • Zorg ook voor een goede borging van de processen in de organisatie, inclusief monitoring en evaluatie. Zo zorg je dat de goede zaken behouden blijven en eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.

Ron Laurentius,
Adviseur eten en drinken, voedselveiligheid en  auditor voeding, GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) Westelijk Noord-Brabant

Meer informatie