Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in 11 moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten, niet te gebruiken te vervallen.

Bodem

Uit analyse van de grondmonsters blijkt dat de bodem van de onderzochte locaties geschikt is voor moestuingebruik. De PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) concentraties in de bodem zijn lager dan de eerder vastgestelde risicogrens voor ‘ wonen met moestuingebruik’ . De gevonden waarden voor GenX zijn laag. Er is nog geen risicogrens voor bodem afgeleid voor GenX.

Irrigatiewater

Het RIVM heeft gekeken hoe lang het duurt voordat gebruik van irrigatiewater met veel  PFOA en GenX in leidt tot overschrijding van de risicogrens. Dit blijkt vele tientallen jaren te duren. De berekening laat wel zien dat gebruik van irrigatiewater leidt tot een beperkte toename van het bodemgehalte en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's.

Ondanks dat het water veilig gebruikt kan worden voor de irrigatie van moestuinen, zijn de gevonden concentraties GenX en PFOA in het sloot- en/of regenwater hier en daar erg hoog. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Hiervoor moet worden gestreefd naar een verlaging van de concentratie van stoffen als GenX en PFOA in het oppervlaktewater.

Het advies uit maart 2018 blijft staan. De huidige risicogrenzen voor de blootstelling van GenX en PFOA gelden, worden door het eten van de gewassen uit deze moestuinen niet overschreden. Geadviseerd wordt gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rond de fabriek met mate  (niet te veel, niet te vaak) te eten, omdat omwonenden ook via drinkwater en lucht met de stoffen in aanraking komen, staat nog steeds.