De deelnemers zien dat het draagvlak onder jongeren voor coronamaatregelen laag is. Mocht een nieuwe coronagolf leiden tot het instellen van maatregelen, dan kan de naleving problematisch worden. 

Uitdaging

Een reden waarom het draagvlak laag is heeft, volgens de deelnemers, te maken met een gebrek aan ervaren erkenning onder jongeren. Velen van hen hebben zich aan de coronamaatregelen gehouden om anderen groepen in de samenleving te beschermen. Het volgen van de maatregelen pakte niet voor alle jongeren positief uit. Het had een negatief effect op hun mentale gezondheid. Jongeren voelen zich vaak niet serieus genomen. De opofferingen die ze hebben gemaakt voor de samenleving door zich aan de maatregelen te houden, worden zelden gezien en erkend. In de media is sprake van negatieve beeldvorming over de rol van jongeren in de crisis. Daarnaast gaf het coronabeleid tijdens de vorige oplevingen van het virus weinig ruimte voor regionaal (afwijkend) beleid. 

Adviezen

De deelnemers adviseren:

  1. de impact van corona op jongeren serieus te nemen;
  2. de inzet en naleving van de maatregelen door jongeren om anderen te beschermen te erkennen; 
  3. jongeren te betrekken bij het maken van beleid dat hen raakt: praat met jongeren en niet over jongeren. Ga in gesprek over problemen die zij ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat zij denken nodig te hebben, en welke oplossingen zij aandragen.

Deze bevindingen komen van de deelnemers uit expertbijeenkomsten in juni 2022. Het Netwerk GOR organiseerde deze bijeenkomsten naar aanleiding van het kwartaalonderzoek Jeugd (meetronde 3) en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze onderzoeken en expertbijeenkomsten maken deel uit van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.