Bij de verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. De uitstoot kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen.

In algemene zin is houtrook schadelijk voor de gezondheid. Gezondheidseffecten hangen af van de mate waarin wij met rook in aanraking komen, onze fysieke gesteldheid en de samenstelling van de rook. Daarnaast zijn er ook mensen die aangeven geurhinder te ondervinden van houtrook. 

Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen van de bevolking. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen als zij met houtrook in aanraking komen. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij  bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

In houtrook zitten verschillende stoffen, waaronder fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, PAKsPolycyclische aromatische koolwaterstoffen en roet. De uitstoot van fijn stof door  houtstook is in Nederland bijna half zo groot als die van wegverkeer.  De fijn stof uitstoot van wegverkeer neemt af, terwijl de uitstoot door houtrook toeneemt.


 

Samenwerking Houtrookonderzoek

De instituten RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO, IRASInstitute of Risk Assessment Sciences en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-Amsterdam zijn in het stookseizoen van 2020-2021 gestart met een gezamenlijk onderzoek naar houtrook. Dit is onder andere in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie (IRAS). Het onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten. Ook is de verwachting dat het inzicht biedt in de mogelijkheden van specifieke meetapparatuur voor het meten van houtrook voor handhaving door gemeenten.  Lees meer over de onderzoeksopzet en voor meer informatie.