Bij de verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. De uitstoot kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen.

In algemene zin is houtrook schadelijk voor de gezondheid. Gezondheidseffecten hangen af van de mate waarin wij met rook in aanraking komen, onze fysieke gesteldheid en de samenstelling van de rook. Daarnaast zijn er ook mensen die aangeven geurhinder te ondervinden van houtrook. 

Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen van de bevolking. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen als zij met houtrook in aanraking komen. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij  bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

In houtrook zitten verschillende stoffen, waaronder fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, PAKs en roet. De uitstoot van fijn stof door  houtstook is in Nederland groter dan die van wegverkeer.

Uitkomsten Samenwerking Houtrookonderzoek

In 2021 heeft het RIVM, samen met TNO, Universiteit Utrecht (IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam onderzoek gedaan naar de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten. Dit wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. De blootstelling aan houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is geen eenduidig bewijs voor aantasting van de longfunctie. 

Lees meer over de onderzoeksopzet en resultaten.