De zesde editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2010. Daarnaast wordt een analyse gegeven van trends in de signalen uit het wekelijkse signaleringsoverleg en wordt een overzicht gegeven van de surveillance van infectieziekten in Caribisch Nederland. In het laatste hoofdstuk is er uitgebreid aandacht voor de ziektelast van infectieziekten.

De Staat van Infectieziekten begint met de belangrijkste gebeurtenissen uit 2010. In het hoofdstuk worden uitbraken en verheffingen van infectieziekten in binnen- en buitenland besproken. Zo is er aandacht voor de uitbraak van bof onder studenten, toename van Legionella in de nazomerse maanden en de toename van hepatitis A-gevallen. Resistentievorming blijft een zorgwekkende ontwikkeling: in deze Staat van Infectieziekten wordt dit geïllustreerd door een carbapenemresistente Klebsiella pneumoniae na een verblijf in het buitenland. Tot slot is er aandacht voor lokaal opgelopen dengue-, Chikungunya en Westnijlvirusinfecties in verschillende delen van Europa.

Trends in signalen uit het wekelijkse signaleringsoverleg

Het signaleringsoverleg vormt een belangrijke basis voor de infectieziektebestrijding en het infectieziekteonderzoek, doordat het signalen uit verschillende surveillancebronnen op het gebied van infectieziekten beoordeelt en deze kennis deelt met professionals in de infectieziektebestrijding en in het infectieziekteonderzoek. In het hoofdstuk ‘Trends in signalen’ werd onderzocht of het signaleringsoverleg in de periode 2006-2010 volledig rapporteerde. Hiervoor werden de gegenereerde signalen uit het signaleringsoverleg vergeleken met RIVM-jaarrapportages van respiratoire infectieziekten, RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-gerelateerde infectieziekten en ziekten aan het maagdarmkanaal (gastro-enteritiden) over dezelfde periode. Uit het onderzoek bleek dat het signaleringsoverleg over de periode 2006-2010, op enkele uitzonderingen na, volledig rapporteerde. Op het gebied van antibioticaresistentie, ziekenhuisinfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen werden weinig signalen gegenereerd, terwijl met name binnen de antimicrobiële resistentie belangrijke ontwikkelingen gaande zijn.

 

Infectieziekten in Caribisch Nederland

Sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 zijn Curaçao en Sint Maarten, net als Aruba, zelfstandige staten binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De overige eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden, met als namen de ‘BES-eilanden’ en, officieel, ‘Caribisch Nederland’. In december 2010 is een regeling van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van kracht geworden, waarmee een aangepaste versie van de Wet publieke gezondheid van toepassing is verklaard voor de eilanden. In het hoofdstuk ‘Infectieziekten in Caribisch Nederland’ wordt, na een algemene introductie van de eilanden, de staat van infectieziekten in Caribisch Nederland beschreven, inclusief het huidige surveillancesysteem. De veelvoorkomende infectieziekte dengue wordt daarbij uitgelicht.

Ziektelast van infectieziekten

Elk jaar komt in de Staat van Infectieziekten een thema aan bod, dit jaar is dat de ziektelast van infectieziekten. Informatie over ziektelast helpt beleidsmakers prioriteiten te stellen op het gebied van infectieziektebestrijding. Het is lastig om de ziektelast van diverse infectieziekten op de volksgezondheid met elkaar te vergelijken. Sommige infectieziekten komen namelijk erg vaak voor maar verlopen mild, terwijl andere infectie­ziekten slechts zelden voorkomen maar gepaard gaan met een hoge sterfte. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year ( DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)). In het themahoofdstuk wordt uitgelegd hoe de DALY kan worden berekend, welke keuzen en aannamen hierbij worden gemaakt en welke aspecten van belang zijn als het gaat om infectieziekten in het bijzonder. Om betrouwbare schattingen van de ziektelast van infectieziekten te kunnen maken is in de toekomst verder onderzoek nodig naar de kwaliteit van gegevens over hoe vaak infectieziekten voorkomen en de mate van onderrapportage. Voorlopige schattingen geven al wel een beeld van de variatie in ziektelast tussen verschillende infectieziekten.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Auteurs

P. Bijkerk, E.A. van Lier, C.M. Swaan, M.E.E. Kretzschmar, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:
P. Bijkerk | Paul.Bijkerk@rivm.nl