Een aanzienlijk deel van de grondwaterwinningen voor drinkwater in Nederland wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals landbouw, stedelijke riolering, industrie en oude verontreinigingen. De wettelijke kaders die van toepassing zijn in grondwaterbeschermingsgebieden stellen verschillende eisen aan de grondwaterkwaliteit. Daardoor worden verschillende uitgangspunten gehanteerd bij de aanpak van risico’s van grondwaterverontreinigingen bij drinkwaterwinningen. Dit wordt door de betrokken partijen als onwenselijk ervaren.

Dit informatieblad gaat over de aanwezigheid van historische bodemverontreinigingen nabij winningen en hun mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit voor drinkwater. Het schetst de opgave vanuit de verschillende wettelijke perspectieven en geeft een doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen.