5. Het aantal investeringen in maatschappelijke initiatieven gericht op ouderen door gemeenten, Rijk en lokale partners binnen het programma Sociaal Domein

10

Programma Sociaal Domein
Jaar: 2018

Beschrijving

Vanuit het programma Sociaal Domein zijn in 2018 - samen met mensen in de wijk, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en gemeenten - 10 pilots opgezet met als focus ‘versterken sociale basis’ (figuur 1). Het sociale domein verandert en de rol van de sociale basis wordt daarbij steeds belangrijker. Door het versterken van de sociale basis neemt de zelfredzaamheid van mensen toe. Het creëert een omgeving waar, onder andere, zorg- en ondersteuningsvragen die mensen hebben op tijd worden gezien en opgelost in samenwerking tussen informele en formele zorgverleners.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

De pilots proberen de maatschappelijke effecten van informele zorg inzichtelijk te maken en laten zien vanuit de praktijk welke stappen er genomen worden om de sociale basis te versterken. De 10 pilots hebben mijlpalen in hun projectplannen opgenomen. Voorbeeld hiervan is Amersfoort waar professionals en inwoners nieuwe wijkplannen hebben opgeleverd. De komende periode wordt gebruikt om de wijkplannen verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de problematieken die in de wijken spelen. Daarbij wordt gekeken welke activiteiten inwoners zelf al ondernemen en wat zij nog verder kunnen ontwikkelen. Daarbij is de uitdaging voor de professional om hierbij te ondersteunen zonder het eigenaarschap van het initiatief over te nemen. De mate waarin het komend jaar de pilots de geformuleerde mijlpalen behalen kan verdiepende informatie opleveren.

Figuur 1: Gemeenten waar pilots ‘versterken sociale basis’ uit programma Sociaal Domein uitgevoerd werden.

Referenties

Programma Sociaal Domein. Versterken sociale basis. Mei 2020.
Programma Sociaal domein. Leerverslag versterken sociale basis. November 2019.