8. Het aantal uren dat specialisten ouderengeneeskunde zijn ingezet voor behandeling in de eerstelijn en acute zorg

37.469

Bron: Vektis, Zorginstituut
Jaar: 2020

Monitor 2019: 65.985
Monitor 2020: 80.828

Beschrijving

In 2020 zijn ten minste 37.469 uur specialisten ouderengeneeskunde ingezet voor extramurale behandeling in de eerstelijns- en acute zorg. De zorg die geleverd wordt door de specialist ouderengeneeskunde wordt in dit jaar voor het eerst gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (tabel 1). Voorheen werd dit gefinancierd onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Dat komt overeen met ongeveer 33,4 fte, uitgaande van 1.872 werkbare uren per kalenderjaar en 60% declarabiliteit.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 1: Specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek.

Verdieping

De ureninzet van specialisten ouderengeneeskunde in 2020 is – in tegenstelling tot eerdere jaren – een minimum schatting. Per 1 januari 2020 is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde overgeheveld van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling naar de Zorgverzekeringswet. Vanaf dat moment kopen zorgverzekeraars de zorg door specialisten ouderengeneeskunde in en verloopt de toegang via verwijzing door de huisarts. In 2020 gold daarvoor een maximumtarief van € 168,21. Ook betreft het totaal bestede bedrag van € 6.302.721 een voorlopig cijfer. Nog niet alle verleende zorg was gedeclareerd. Daarom is het aantal van 37.469 uur een minimum schatting. 

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling is in 2019, 2018, 2017 en 2016 ingezet. In die jaren zijn specialisten ouderengeneeskunde respectievelijk ruim 80.000, 65.000, 55.000 en 43.000 uren ingezet bij extramurale behandeling in de eerstelijn en acute zorg. Dit komt overeen met een personele inzet van specialisten ouderengeneeskunde van 72,0 fte in 2019, 58,7 fte in 2018, 49,1 fte in 2017 en 38,7 fte in 2016. Onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling zijn in 2019, 2018, 2017 en 2016 respectievelijk 23.444, 23.000, 20.880 en 18.080 personen behandeld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de Tijdelijke subsidieregeling ook door gedragsdeskundigen gebruik gemaakt werd van de prestatie specialist ouderengeneeskunde. Het gaat in die jaren dan ook om een overschatting.

Tabel 1: Inzet specialisten ouderengeneeskunde in extramurale behandeling in eerstelijn en acute zorg.

 

Jaar Behandelde personen Uren Tarief vergoeding p/u Bedrag
2020 15.980 (voorl. cijfer) 37.469 168,21 € 6.302.721
2019 26.040 80.828 147,60 11.930.213
2018 23.000 65.985 € 115,20 € 7.601.433
2017 20.880 55.111 € 112,20 € 6.183.509
2016 18.080 43.502 € 110,47 € 4.805.637

Referenties

NFU. Cao universitair medische centra; 1 april 2013 - 1 april 2015.
Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.
Significant. Rapportage tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Gebruik en ervaringen in de periode 2015-2018. Barneveld. Oktober 2018.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopige cijfers over gebruik tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019. Den Haag, 2020.