31. Aantal gebiedscoalities dat meedoet met innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk

22

Bron: Platform 31
Jaar: 2021

Monitor 2019: 24
Monitor 2020: 22

Monitor 2021 ten opzichte van 2020

Ten opzichte van de tweede monitor is dit cijfer nog steeds geldig. De beschrijving en verdieping van deze indicator zijn wel aangevuld met nieuwe informatie.

Beschrijving

Er hebben 22 gebiedscoalities deelgenomen aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk (figuur 1). Het programma ontwikkelt met de gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. De coalities bestaan uit gemeenten, corporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van bewoners.

De gebiedscoalities zijn vanaf mei 2019 gedurende twee jaar begeleid bij het realiseren van ambities op vijf innovatiethema’s in hun buurt, dorp of wijk:
1. Wonen2050: Hoe maken we de bestaande voorraad levensloopbestendig en passen we technologie toe?
2. Woonvarianten senioren: Nieuwe woonvormen voor senioren; in nieuwbouw maar ook in de bestaande woningvoorraad.
3. Buurt voor iedereen: Hoe ondersteun je ontmoeting in de wijk en welke fysieke omgeving faciliteert goed samen leven in de wijk?
4. Voorzieningen: Welk (professioneel) voorzieningenaanbod op wijkniveau is gewenst voor mensen met een ondersteunings-vraag?
5. Innovatief organiseren: hoe faciliteren we de doelgroep en hun leefwereld en hoe kunnen we goed met bewoners samenwerken; hoe maken we het thema urgent en krijgen we een gedeelde opgave en aanpak?
Tabel 1 laat zien dat de meeste coalities aan de slag zijn gegaan met twee of meer innovatiethema’s (13 van de 22).

Figuur 1: Geografische spreiding gebiedscoalities in het innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk.

Geografische spreiding gebiedscoalities in het innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk.

 

Tabel 1: Onderverdeling van innovatiethema’s onder gebiedscoalities naar hoofd- of extra thema.

Hoofdthema Extra thema Extra thema 1 Extra thema 2 Extra thema 3
Wonen2050 6 1 0 0
Woonvarianten senioren 5 1 0 0
Buurt voor iedereen 6 5 0 0
Voorzieningen 5 0 1 0
Innovatief organiseren 0 6 2 1
Totaal 22 13 3 1

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 3: Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.

Verdieping

Handreikingen uit dit tweejarig programma:

Langer thuis; werk in uitvoering
Deze handreiking is een bundeling van goede voorbeelden van woonzorgonderzoek in gemeenten en de vertaling daarvan in werkafspraken met partners. Het kennis- en leerprogramma woonzorgvisie (2021) is op basis hiervan ontwikkeld.

Doorstroming van senioren op de woningmarkt: verleiden, faciliteren en experimenteren
Quickscan uitgevoerd naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen kan het stimuleren van doorstroming een bijdrage leveren aan oplossing van de druk op de woningmarkt.

Wonen2050: Slimme tool scant woningvoorraad voor aanpassingen langer thuis wonen
Om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen zijn geschikte woningen nodig. Maar hoe kun je nagaan welk deel van de woningvoorraad geschikt is of geschikt te maken is voor mensen met een zorgvraag? De Pilot toepassen Beslisboom woningaanpassingen biedt uitkomst.

Woonvarianten senioren
Wat zijn woonwensen van senioren en welke vastgoedconcepten horen daar bij? Vanuit de wens om de verborgen woonwensen van senioren naar boven te halen is een data-analyse uitgevoerd op beschikbare data van 22.500 senioren in Zuid Holland. Dit heeft geleid tot tien woonprofielen die zijn vertaald naar vastgoedconcepten.

Buurt voor iedereen, Ontwerp voor ontmoeten
Voor het langer thuis wonen van (kwetsbare) ouderen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig. De publicatie ‘Ontwerp voor ontmoeten’ toont dat ingrepen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen.

Referenties

Platform 31. Langer thuis: van seniorenhub en het virtuele verzorgingshuis 2.0. Mei 2019.
Platform 31. Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Mei 2020.
Platform31. Kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Innovatieprogramma
Langer thuis – Inclusieve wijk. Mei 2021.