30. Aantal (nieuwe) locaties van vernieuwende woon(zorg)vormen voor ouderen

2.807

Bron: Monitorgeclusterdwonen.nl
Jaar: 2021

Monitor 2019: nvt
Monitor 2020: 1.903

Beschrijving

Het doel van deze indicator is inzicht te krijgen in het (nieuwe) aanbod van vernieuwende woon(zorg)vormen voor ouderen. Er is een nulmeting uitgevoerd in Nederland om de stand en ontwikkeling van het aantal geclusterde woon(zorg)vormen per gemeente in beeld te brengen. Uit de tweede meting - met een dekking van 84% van de Nederlandse gemeenten - blijkt dat er op peildatum 1 mei 2021 2.807 locaties in Nederland zijn die vallen binnen het aanbod van geclusterde woon(zorg)vormen. Deze 2.807 locaties herbergen samen 132.001 wooneenheden.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 3: Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen.

Verdieping

Het totaal van 132.001 wooneenheden, verdeeld over 2.807 verschillende locaties, is uit te splitsen naar type en soort eigenaar en naar soort woon(zorg)vorm. Tabel 1 laat zien dat veruit de meeste wooneenheden binnen geclusterde woon(zorg)vormen gerealiseerd zijn binnen wooncomplexen (bijna 117 duizend). Bijna 90% van alle geclusterde woon(zorg) vorm wooneenheden hebben een corporatie als eigenaar (ruim 118 duizend).

Tabel 1: Aantal woon(zorg)vorm wooneenheden, uitgesplitst naar type eigenaar en soort woon(zorg)vorm.

Woon(zorg)vorm Corporatiebezit Particulier
bezit/ koop
Particulier
bezit/ huur
Overig/
onbekend
Totaal
Cluster in één woning 613 0 237 8 858
Cluster in complex 106.608 1.155 5.839

3.379

116.981
Meerdere woningen
in de wijk
1.405 0 0 65 1.470
Overig / onbekend 9.485 87 411 2.709 12.692
Totaal 118.111 1.242 6.487 6.161

132.001

 

Referenties

RIGO. Monitorgeclusterdwonen.nl. Mei 2021.