Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is erop gericht werknemers gezond en productief aan het werk te houden. Specifieke aandacht in het aanbieden van werkgerelateerde scholing voor potentieel kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, ouderen, laaggeschoolden, zzp’ers en mantelzorgers, kan mogelijk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van deze groepen. Dat blijkt uit de beschikbare literatuur en interviews in het kader van de Health Impact Assessment (HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment)) van duurzaam inzetbaarheidsbeleid die is uitgevoerd door het RIVM.

Het uitvoeren van een HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) kan inzichtelijk maken wat de gezondheidseffecten van beleid kunnen zijn en of deze effecten mogelijk verschillend uitpakken voor verschillende groepen. De HIA Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart welke mogelijke gezondheidseffecten beleidsmaatregelen uit het zogenoemde Vitaliteitspakket hebben. Dit pakket van maatregelen is gericht op het stimuleren van arbeidsparticipatie en mobiliteit van voornamelijk oudere werknemers. De nadruk van deze HIA lag op het effect van scholingsmaatregelen. Daarbij was extra aandacht voor het identificeren van potentieel kwetsbare groepen. De omvang van deze groepen en hun potentiële kwetsbaarheid is afhankelijk van de definitie die gehanteerd wordt. Deze definities bleken in de literatuur niet altijd overeen te komen.

Uit de HIA blijkt dat chronisch zieken, ouderen, laagopgeleiden, zzp’ers en mantelzorgers potentieel minder profiteren van werkgerelateerde scholingsmaatregelen gericht op het bevorderen van hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zij ervaren specifieke barrières die deelname aan scholing belemmeren. Scholingsmaatregelen zouden beter afgestemd moeten worden op de situatie van deze groepen, bijvoorbeeld door het stimuleren van informeel leren voor laaggeschoolden. Het aanbieden van laagdrempelige, toegankelijke werkgerelateerde scholing voor potentieel kwetsbare groepen zal naar verwachting positief bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van deze groepen.