Door de koude winter en de toename van de industriële productie nam de uitstoot van koostofdioxide in Nederland flink toe. Voorlopige cijfers over 2010 van de Emissieregistratie tonen een stijging met 7 procent ten opzichte van 2009.

Wat zijn de belangrijkste cijfers?


In 2010 werd van het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide 182 Mton megaton (megaton) uitgestoten, bijna 7 procent meer dan in 2009. Deze flinke toename komt vooral door de koude wintermaanden aan het begin en het einde van het jaar. Hierdoor is vooral in huishoudens en kantoren veel meer aardgas gestookt voor ruimteverwarming dan in 2009. Daarnaast zorgde de groei van de industriële productie in 2010 voor een toename van de emissies door de industrie en de raffinaderijen met bijna 8 procent. Ook de uitstoot van de energiesector nam toe als gevolg van een toename van de export van elektriciteit. De uitstoot van verkeer veranderde nauwelijks ten opzichte 2009.
Ook de uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

De uitstoot van stikstofoxiden steeg in 2010 licht met 1 procent tot 389 kton kiloton (kiloton) (nationaal cijfer inclusief zeescheepvaart). Een daling bij het verkeer werd ruimschoots gecompenseerd door de stijging bij huishoudens, de dienstensector en de industrie. Bij huishoudens en de dienstensector is dit - net zoals bij de uitstoot van koolstofdioxide - het gevolg van de koude wintermaanden aan het begin en het einde van het jaar. De stijging bij de industrie is een gevolg van de toename van de industriële productie in 2010.

Net als in 2009 nam de uitstoot van zwaveldioxide sterk af en daalde tot 73 kton, vooral door de overstap in raffinaderijen van olie- naar gasstook,. De uitstoot van ammoniak nam licht af door de invoering van nieuwe staltypes in de varkenshouderij, terwijl de uitstoot van PM10 fijnstof (fijnstof) en PM2,5 fijnstof (fijnstof) nauwelijks vernaderde ten opzichte van 2009.

Wat is de Emissieregistratie?

 
De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband van RIVM, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO, PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving), RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)-Waterdienst, Deltares, Alterra, LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut), Agentschap NL en Fugro-Ecoplan. Zij voert in opdracht van de ministeries IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) en EL&I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de nationale emissieregistratie uit ten behoeve van internationale rapportages en nationale beleidsevaluaties.