Dit staat in een eerste reactie van het RIVM op een kritisch advies van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen )). Eind mei volgt een meer gedetailleerde reactie.

RIVM/CEV Centrum Externe Veiligheid (Centrum Externe Veiligheid) bestudeert advies van AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen )

In het rapport 'Risicoberekeningen volgens voorschrift: een ritueel voor vergunningverlening' van april 2010 brengt de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) advies uit over de in Nederland voorgeschreven rekenmethodiek Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Deze rekenmethodiek wordt gebruikt voor het berekenen van het risico voor omwonenden van inrichtingen met gevaarlijke stoffen. De AGS maakt verschillende kanttekeningen bij de rekenmethodiek en de betekenis daarvan voor plan- en besluitvorming op het gebied van externe veiligheid. Het rekenmodel SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) speelt hierin een belangrijke rol. Het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het RIVM beheert het voorgeschreven risicomodel op aanwijzing van het Ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en geeft hierbij een eerste reactie op het advies van de AGS. Eind mei zal het CEV in een notitie meer in detail ingaan op het AGS advies. Deze notitie zal ook op het RIVM milieuportaal worden gepubliceerd.

Advies van AGS geen reden tot directe wijziging of aanpassing risicoberekeningen

Het rapport van de AGS biedt bruikbare aanknopingspunten om de inzichten in risicoberekeningen te verfijnen en te verbeteren. Het advies geeft het RIVM/CEV geen aanleiding om risicoberekeningen op korte termijn te herzien. Ook lijkt er geen reden om het rekenmodel direct aan te passen. Verder geeft het rapport geen aanleiding om risicocontouren rond bepaalde inrichtingen op dit moment als onjuist te kwalificeren.

CEV onderzoek richt zich op veiligheidstechnische punten van het AGS advies

De AGS komt tot een aantal positieve conclusies over het rekenmodel en de Handleiding Risicoberekeningen. Ondermeer is de AGS positief over de transparantie en de robuustheid. Over de verifieerbaarheid en validiteit maakt de AGS enkele kritische kanttekeningen. Voor een deel hangen deze samen met het hanteren van één (nationaal) rekenmodel. Hiervoor is beleidsmatig een zeer bewuste keuze gemaakt, die voordelen biedt.

Verbetering van de risicobeoordeling

In samenspraak met deskundigen op het gebied van externe veiligheid, werkt het CEV voortdurend aan verdieping in de inzichten van risico’s en daarmee verbetering van de risicobeoordeling. Het CEV volgt ontwikkelingen in wetenschap en praktijk over scenario’s en faalkansen die kunnen leiden tot een calamiteit, en de gevolgen die dat kan hebben. De inzichten daaruit vormen de basis voor een continue verbetercyclus van de risicoberekeningen. Verbeteringen in het rekenmodel of in de Handleiding Risicoberekeningen kunnen niet zo maar ingevoerd worden omdat hier mogelijk beleidsconsequenties aan verbonden zijn. Eerst moeten de consequenties van een wijziging worden onderzocht en de gevolgen ervan voor het beleid in kaart worden gebracht.

Tot slot

In het bijzonder de veiligheidstechnische kritiekpunten van de AGS zal het CEV nader bestuderen. Eind mei 2010 verwacht het CEV aan te kunnen geven op welke punten het advies van de AGS aanleiding is tot het verder doorvoeren van verbeteringen in de benadering en berekening van veiligheidsrisico’s.