Het eerste jaar van het Nationaal Preventie Programma Alles is gezondheid… heeft 165 pledges (beloftes) opgeleverd; ongeveer 600 (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven zijn met en vanuit het programma actief. De organisaties zetten in op een breed scala aan thema’s, met vernieuwende initiatieven om een extra impuls te geven aan een gezonder en vitaler Nederland.

Alles is gezondheid… is een jaar geleden van start gegaan. Het programma streeft naar een vitaler en gezonder Nederland via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Alles is gezondheid… is gericht op samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties en bedrijven, waardoor een maatschappelijke beweging voor meer gezondheid op gang wordt gebracht. Het doel van vorig jaar, bij het startschot van Alles is gezondheid…, namelijk 100 pledges, is ruimschoots gehaald. Eind 2014 stond de teller op 165 “maatschappelijke beloftes” en 590 organisaties die met en vanuit het programma actief zijn voor een gezonder Nederland.

Resultaten

Hoewel er in het eerste jaar vooral veel op poten is gezet, zijn er al concrete resultaten te melden. Bijvoorbeeld de Check-je-werkstress-test. Omdat een groot deel van het aan werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress, is deze test door het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) ontwikkeld. Sinds begin november deden ruim 70.400 mensen de Check-je-werkstress-test.

Een ander voorbeeld dat genoemd kan worden, is een samenwerking tussen het Leger des Heils en de stichting Life Goals. Zij bieden cliënten en kwetsbare burgers sport- en bewegingsprogramma’s aan. Het programma is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van de weg naar bijvoorbeeld werk of reguliere sportverenigingen.

Laaggeletterdheid

Een thema dat ook aan gezondheid raakt, is laaggeletterdheid. In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 55 die worden gehinderd door laaggeletterdheid. Het programma Taal voor Leven traint vrijwilligers om mensen te begeleiden bij het beter lezen en schrijven. In 2014 deden 3.140 vrijwilligers de training en trainden ze 9.000 laaggeletterden.

Dat het thema (laag)geletterdheid een belangrijke rol speelt bij Alles is gezondheid… blijkt uit het feit dat 17 partners zich vandaag verenigen in een nieuwe pledge over gezondheid en geletterdheid en zich gaan inspannen om met vrijwilligers meer cursisten te trainen op het gebied van taal. Volgens de ondertekenaars is geletterdheid een voorwaarde voor een gezonde samenleving: taalscholing kan namelijk bijdragen aan meer gezondheidsvaardigheden, meer kans op werk en meer inzetbaarheid op het werk.

2015: gezamenlijke acties

Het RIVM verzorgt de monitoring van Alles is gezondheid… en constateert actie en voortgang van het preventieprogramma op verschillende onderdelen, zoals het aantal gemeenten dat kiest voor een JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)-aanpak (jongeren op gezond gewicht). Dat aantal bedraagt nu 75.
Sonja Bleuland van Oordt, hoofd van het Programmabureau Alles is gezondheid…: ‘In 2014 hebben we bereikt dat bijna 600 partijen zijn aangehaakt bij Alles is gezondheid... Dit jaar staat in het teken van gezamenlijke acties. De pledge over gezondheid en geletterdheid is daar een schoolvoorbeeld van.'