De stikstof die neerslaat in het kustgebied komt waarschijnlijk voor een groot deel van ammoniak dat uit zee verdampt. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. In het duingebied zorgt stikstof voor verstoring van het ecosysteem. Dit leidt onder meer tot vergrassing en het verdwijnen van karakteristieke duinvegetatie. Het onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de modellering van de ammoniakdepositie langs de kust.

Bij het berekenen van stikstofneerslag in het duingebied werd eerder alleen rekening gehouden met bronnen op land. Uit metingen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden is echter gebleken dat de concentraties ammoniak in duingebieden hoger zijn dan met modellen werd berekend. Uit deze meetgegevens is op te maken dat de zee waarschijnlijk de bron is.

Door emissies van ammoniak uit zee aan het model toe te voegen, verbetert de match tussen de modelberekeningen en de gemeten ammoniakconcentraties. Het is aannemelijk dat deze ammoniak is aangevoerd via de grote rivieren naar zee, waarschijnlijk is het afkomstig van uitspoeling uit landbouwgronden. Deze modelverbetering biedt een betere basis voor berekeningen in het kader van de landelijke aanpak van stikstof (PAS).

Algen als indicator
Deze studie maakt gebruik van algen als indicator voor de hoeveelheid ammoniak die verdampt in de kustzone. Algengroei hangt namelijk nauw samen met de hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen, waaronder ammoniak. Daarnaast beïnvloeden algen de samenstelling van het zeewater, zoals de zuurgraad, wat indirect de verdamping van ammoniak bepaalt.

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden
Het RIVM meet luchtconcentraties van ammoniak in natuurgebieden. Dit meetnet is een belangrijk onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Binnen deze aanpak werken verschillende partijen met elkaar samen om de neerslag van stikstof in natuurgebieden terug te brengen.