Ammoniakconcentraties sterk verhoogd in 2018 door extreem warm, zonnig en droog weer

Het RIVM meet ammoniak in de lucht in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)) en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)). Het RIVM gebruikt deze metingen om de ontwikkelingen van ammoniak in de tijd te volgen. De gemeten ammoniakconcentraties in de lucht zijn in 2018 ongeveer 35% hoger dan in 2017. Dit komt vooral doordat 2018 extreem warm, zonnig en zeer droog was. Hierdoor kon er veel ammoniak uit mest verdampen die bovendien door het tekort aan regen niet neersloeg.

Voor de effecten op natuur is vooral de hoeveelheid ammoniak die neerslaat belangrijk: de depositie. In 2018 regende er minder ammoniak uit de lucht: de natte depositie. Tegelijkertijd zorgden de hogere concentraties in de lucht er wel voor dat er meer ammoniak direct neersloeg: de droge depositie. Voorlopige berekeningen laten zien dat de totale hoeveelheid ammoniak die in 2018 in Nederland neersloeg – door droge én natte depositie bij elkaar - ongeveer 10% hoger is dan in 2017. Het effect van het weer op de depositie was daarmee kleiner dan het effect op de concentraties in de lucht.