De stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten in de planperiode 2009-2015 te weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Daardoor voldoet Nederland waarschijnlijk niet aan dit streefdoel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)).

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.