Op 23 september heeft het Bestuur van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) het Transitieplan Werkgroep Infectie Preventie 2015-2018 + de transitiebegroting vastgesteld.

Het Transitieplan vloeit voort uit de uitnodiging van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) om te komen met een plan voor een toekomstbestendige aanpassing en ontwikkeling van richtlijnen. De transitiebegroting geeft aan welke extra middelen hiervoor nodig zijn.

Het concept-Transitieplan is eerder ingebracht in de Werkgroep Richtlijnen in het kader van het door VWS geïnitieerde project aanpak Antibioticaresistentie. 

Het Transitieplan werkt uit hoe de WIP zich voorstelt in samenwerking met tal van partijen op bestendige wijze richtlijnen infectiepreventie voor de curatieve 2e lijnszorg te blijven ontwikkelen, onderhouden en uitdragen. “Samenvattend bestaan de uitdagingen voor de WIP uit:

  • het op verantwoorde wijze stroomlijnen van in de toekomst actueel en continu te onderhouden WIP-richtlijnen voor ziekenhuizen en de overige intramurale zorg
  • de zorgvuldige onderbouwing van de richtlijnen en
  • de afstemming met de gebruikers en aanpalende richtlijnorganisaties.” 

De inhoudelijke transitie vraagt ook aanpassingen in de organisatie van de WIP: huisvesting en inbedding van Bureau WIP, werkgeverschap, de inrichting van de leiding van de WIP en mogelijk de Stichtingsvorm. Het Bestuur neemt zich voor over deze zaken in hun samenhang en in nauw overleg met haar moederverenigingen te besluiten zodra is voorzien in de financiële voorwaarden voor een toekomstbestendig functioneren van de WIP. Het is beslist noodzakelijk dat deze duidelijkheid op korte termijn komt. 

Uw reactie op het Transitieplan stellen wij op prijs.

Bestuur WIP