In 2030 is het doel van minister Schouten dat alle landbouwgronden duurzaam beheerd worden. Bodemorganische stof speelt een cruciale rol in het goed functioneren van de bodem. Werkt een hoger bodemorganisch stofgehalte ook door naar een betere waterkwaliteit? Aan de hand van data van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid en Eurofins onderzochten het RIVM en Wageningen Economic Research deze vraag. 

Belang van bodemorganische stof

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek: 

  • Het effect van bodemorganische stof op nitraatconcentraties in het grondwater wordt vaak onderschreven, maar is nog weinig onderbouwd met data.
  • De relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling is significant voor melkveebedrijven op zandgrond.
  • Sturen op bodembeheermaatregelen die de bodemorganische stof verhogen, kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert.

De uitkomsten zijn gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift Bodem (nummer 5, oktober 2019).