Een internationale auditcommissie van wetenschappelijke experts heeft in opdracht van de Commissie van Toezicht RIVM, het data analytics en modelleringswerk COVID-19 beoordeeld. Deze modellen en data vormden een wetenschappelijke basis voor adviezen van onder andere het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) voor de bestrijding van COVID-19 in Nederland. 

Het doel van de audit was om de wetenschappelijke kwaliteit en de onafhankelijkheid van het COVID-19 modelleerwerk van het RIVM te beoordelen. Het gaat om het COVID-19 modelleerwerk dat tussen januari 2020 en juni 2022 is gedaan ter voorbereiding van (beleids)advisering door onder andere het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) en de Gezondheidsraad, voor ministeries en het kabinet. Het RIVM gebruikte wetenschappelijke rekenmodellen om de verspreiding en ernst van het coronavirus in kaart te brengen. Met behulp van gegevens uit surveillance en onderzoek in Nederland was het mogelijk om het verloop van de uitbraak en het aantal ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care) opnames vooraf in te schatten, of het effect van een pakket aan maatregelen. Met deze gegevens werden ook verschillende scenario’s van het effect van maatregelen en de daaraan gekoppelde consequenties doorgerekend en door het RIVM gepresenteerd. Het RIVM actualiseerde dat soort berekeningen voortdurend. 

De auditcommissie geeft in het evaluatierapport aan hoe het werk zich verhoudt tot gelijksoortig werk in andere landen, en geeft aanbevelingen aan het RIVM voor verbeteringen. Een compleet overzicht van de bevindingen en aanbevelingen van de internationale auditcommissie zijn te vinden in het auditevaluatieraport en in de factsheet. Hoe het RIVM de aanbevelingen van de auditcommissie oppakt naar aanleiding van de aanbevelingen van de internationale auditcommissie, staat beschreven in de reactie van het RIVM.