Het aantal dagen met een daggemiddelde PM10 fijnstof (fijnstof) concentratie boven de 50 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) is na de eerste maanden van dit jaar in Leiden al op 35 uitgekomen*. Voor fijn stof (PM10) is in de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)) als grenswaarde onder andere een dagnorm vastgelegd van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden.

Op diverse andere locaties is het aantal overschrijdingsdagen (boven de 50 µg/m3) inmiddels de 30 gepasseerd. Op basis hiervan kan echter nog niet worden geconcludeerd dat Nederland niet aan de grenswaarde voldoet. In de eerste plaats mogen er 6 overschrijdingsdagen buiten beschouwing worden gelaten vanwege de concentraties zeezout in Nederlands PM10 fijnstof (fijnstof). Ten tweede heeft Nederland tot 11 juni 2011 derogatie voor het voldoen aan de grenswaarde. Tot die tijd geldt in Nederland een dagnorm van 75 µg/m3. Deze hogere toetswaarde is tot nu toe op elke meetlocatie minder dan 10 keer overschreden.

Trend

Het aantal dagen boven de 50 µg/m3 is nu al groter dan in de jaren 2008-2010 maar veel lager dan in bijvoorbeeld 2003. De verhoogde concentraties PM10 kunnen deels worden verklaard doordat het in de afgelopen periode relatief droog was en er veel oostenwind voorkwam. Om dit nader te bekijken zijn in Figuur 1 de PM10 concentraties voor de eerste 3 maanden per jaar weer gegeven. Over de periode 1993- 2011 nemen de concentraties PM10 gestaag af. De huidige situatie met hogere concentraties lijkt wellicht opmerkelijk ten opzichte van deze daling maar analyses over langere periodes laten zien dat grote variaties bijvoorbeeld van jaar tot jaar mogelijk zijn. Vanwege de invloed van het weer zijn de concentraties daar ook op genormaliseerd (blauwe lijn). Hierdoor worden de pieken en dalen minder groot maar het laat ook zien dat niet alle variaties met deze simpele normalisatie te ondervangen zijn. Voor het vaststellen van een verandering in de trend is een periode van enkele maanden veel te kort. Hiervoor is eerder een periode van 10 jaar nodig. Zie voor meer informatie hierover het rapport Trends in fijn stof.

Figuur 1: Gemiddelde PM10 concentratie in de eerste 3 maanden van elk jaar op 10 regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (zwarte lijn). De blauwe lijn laat de concentraties zien na normalisatie voor de weersinvloeden.

 

* De data zijn gevalideerd tot 1 april 2011