De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van lagere emissies en gunstige weersomstandigheden, zoals temperatuur en windrichting. Dit blijkt uit de nieuwe concentratie- en depositiekaarten, die het RIVM jaarlijks maakt om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te monitoren.

Het RIVM heeft sinds 2006 jaarlijks berekend wat de verwachte stikstofdioxideconcentraties in het peiljaar 2015 zouden zijn. De ramingen bleken goed overeen te komen met de gemeten waarden in 2015. De berekende concentraties gaven dus een betrouwbare verwachting van de werkelijke concentraties. De maatregelen die op lokaal niveau zijn getroffen om aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen, blijken daarmee realistisch te zijn geweest.

Op enkele plekken waren de gemeten concentraties hoger dan vorig jaar was geraamd. Dit geldt onder andere op specifieke plekken in de havens van Rotterdam, waar goederen worden overgeslagen.

Fijnstofconcentraties fors lager

De gemeten concentraties fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof) en PM2,5 fijnstof (fijnstof)) waren in 2015 fors lager dan in 2014. Naar verwachting wordt de benodigde daling van 15 procent in de concentratie van PM2,5 in steden tussen 2010 en 2020 gehaald.

Ook de gemiddelde hoeveelheid stikstof die op de bodem neerslaat, daalt naar verwachting de komende jaren, als het bestaande beleid wordt uitgevoerd. Afname van stikstof komt voor ongeveer de helft door dalende verkeersemissies en voor de andere helft door landbouwemissies. Naar verwachting zullen de emissies door verkeer in de toekomst sterker dalen door maatregelen die de uitstoot beperken.