Op 9 maart 2015 vond een zogenoemd `Diner Pensant` plaats. Het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) nodigde voor deze bijeenkomst de volgende stakeholders zijn uit: Screeningsorganisaties, patiëntenorganisatie, NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen), NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen), NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra), VenVN mdl, NIV Nederlandse Internisten Vereniging (Nederlandse Internisten Vereniging), NVVH, NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)/LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging), coloscopiecentra, ZN, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Capaciteitsorgaan.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het capaciteitsvraagstuk voor coloscopieën. De werkgroep KCMI Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding) - evenals de programmacommissie -  sprak hier in december 2014 over aan de hand van de notitie `grip op vraag en aanbod'. Zoals bekend, was bij de voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker al duidelijk dat in de toekomst schaarste in coloscopiecapaciteit zou kunnen ontstaan. Daarom is gekozen voor een gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek. In 2014 bleken er in bepaalde gebieden daadwerkelijk tekorten te ontstaan. Dit leidde tot interventies op gebiedsniveau. Naar verwachting gaat dit knelpunt in coloscopiecapaciteit in de komende jaren op grotere schaal spelen als er niets verandert. Het feit dat de coloscopiecapaciteit de "bottle neck" kan zijn voor het succes van het bevolkingsonderzoek, noopt tot nadere maatregelen en afspraken tussen de betrokken partijen. Daarbij is het essentieel om gezamenlijk - met alle bij het bevolkingsonderzoek betrokken partijen - tot één of meerdere oplossingsrichtingen te komen. Zowel voor de verwachte capaciteitstekorten, als voor de spreiding en de benutting van de capaciteit. Nu én in de toekomst.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst in het Spoorwegmuseum bleek grote betrokkenheid van de aanwezigen. In drie groepen vond een probleemanalyse plaats, waarna de deelnemers oplossingsrichtingen inventariseerden en beoordeelden. De avond resulteerde in een behoorlijk aantal suggesties. Het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) bundelt deze en presenteert ze tijdens de programmacommissie op 26 maart aanstaande. Daar zal ook een afspraak worden gemaakt over het vervolgtraject.